631/2013

Utfärdad i Helsingfors den 23 augusti 2013

Lag om ändring av fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fängelselagen (767/2005) 20 kap. 9 § 1 mom. 11 punkten och

ändras 8 kap. 10 § 1 mom. 3 punkten, 20 kap. 9 § 1 mom. 10 punkten samt 21 kap. 2 och 3 §, av dem 21 kap. 3 § sådan den lyder i lag 735/2011, som följer:

8 kap.

Sysselsättning

10 §
Förutsättningar för tillstånd

Det tillstånd som avses i 6 § kan ges och beslut enligt 9 § kan fattas om


3) det på lämpligt sätt med hjälp av tekniska anordningar som installeras i förläggningsplatsens utrymmen, ges till fången, fästs vid fångens handled, vrist eller midja, eller med en kombination av sådana anordningar kan övervakas att de tillstånds- eller placeringsvillkor som avses i 3 mom. iakttas, och


20 kap.

Ändringssökande

9 §
Ärenden som kan vara föremål för ändringssökande

Omprövning kan begäras hos regiondirektören och besvär anföras hos en förvaltningsdomstol i följande beslut:


10) avskildhet enligt 18 kap. 5 §.


21 kap.

Frigivning

2 §
Beslutanderätt

Fängelsedirektören beslutar om villkorlig frigivning enligt 2 c kap. 5 § i strafflagen, om uppskov med villkorlig frigivning enligt 9 § 1 mom. i det kapitlet och om ställande under övervakning enligt 4 § i lagen om övervakning av villkorlig frihet.

Brottspåföljdsmyndigheten svarar för utarbetandet av den övervakningsplan som avses i 5 § i lagen om övervakning av villkorlig frihet.

3 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om tillsyn över och verkställighet av villkorlig frigivning samt bestämmande av fängelsetiden och tidpunkten för frigivning utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare föreskrifter om frigivning av fångar meddelas av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 140/2012
LaUB 7/2013
RSv 57/2013

  Helsingfors den 23 augusti 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.