616/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 augusti 2013

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om operativa krav på åtskiljande av verksamheterna hos en eldistributionsnätsinnehavare

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets förordning om operativa krav på åtskiljande av verksamheterna hos en eldistributionsnätsinnehavare (922/2006) 1 §, 2 § 3 punkten, 4 § och 5 § 1 mom. samt

fogas till 5 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på en distributionsnätsinnehavare som utövar sådan juridiskt åtskild elnätsverksamhet som avses i 60 § i elmarknadslagen (588/2013) och som har minst 50 000 nätanvändare.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) vertikalt integrerat företag ett företag eller en grupp av företag där samma person eller samma personer direkt eller indirekt har rätt att utöva bestämmande inflytande och där det berörda företaget eller den berörda företagsgruppen bedriver verksamhet inom minst ett av områdena överföring eller distribution och minst ett av områdena produktion eller leverans av el.

4 §
Åtgärdsprogram

En nätinnehavare ska utarbeta ett program som inbegriper åtgärder för säkerställande av att nätinnehavaren fullgör sina i 4, 6 och 11 kap. i elmarknadslagen föreskrivna skyldigheter mot dem som använder elnätet på ett icke-diskriminerande sätt. I programmet bör de åtgärder och arbetstagarnas särskilda skyldigheter fastställas med hjälp av vilka nätinnehavaren utvärderar huruvida verksamheten är icke-diskriminerande samt försäkrar sig om att personalen och de utomstående tjänsteproducenter innehavaren använder utövar en icke-diskriminerande verksamhet. Programmet ska uppdateras regelbundet.

5 §
Ansvarig person

Nätinnehavaren ska utse en oberoende ansvarig person som ansvarar för att åtgärdsprogrammet utarbetas, verkställs, utvecklas och att det övervakas att programmet följs samt för att en rapport om verkställandet av åtgärdsprogrammet upprättas.


Nätinnehavaren och de anknutna företagen ska lämna den ansvarige personen de upplysningar som är nödvändiga för utförandet av de uppgifter som anges i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG (32009L0072); EUT L 211, 14.8.2009 s. 55

Helsingfors den 19 augusti 2013

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Överinspektör
Johanna Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.