612/2013

Utfärdad i Helsingfors den 15 augusti 2013

Statsrådets förordning om Patent- och registerstyrelsen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 3 mom., 3 § 5 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) och 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), av dem 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen sådant det lyder i lag 281/2000, som följer:

1 §
Uppgifter

Patent- och registerstyrelsen har utöver verkställighets- och tillsynsuppgifter i samband med lagstiftningen inom sitt ansvarsområde till uppgift att

1) främja ny och växande företagsverksamhet,

2) främja skyddet av företagens kännetecken och uppfinningar,

3) främja förenings- och stiftelseverksamhet,

4) producera företags- och organisationsinformation för hela samhället,

5) utveckla förfarandena inom stiftelsetillsynen,

6) producera sakkunnigtjänster för arbets- och näringsministeriet och för övriga ministerier och myndigheter,

7) producera kommunikations- och rådgivningstjänster inom sitt område,

8) delta i internationellt samarbete och informationsutbyte.

2 §
Delegation

Den delegation som avses i 5 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) har en ordförande och en viceordförande samt högst 12 andra medlemmar som representerar ministerierna och andra myndigheter samt ämbetsverkets viktigaste intressentgrupper. Dessutom hör ämbetsverkets generaldirektör och en representant för personalen till delegationen. För varje medlem ska det utses en personlig ersättare.

3 §
Utnämning och anställning av personal

Generaldirektören utnämner cheferna för de verksamhetsenheter som är direkt underställda generaldirektören.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

4 §
Behörighetsvillkor

Av cheferna för de verksamhetsenheter som är direkt underställda generaldirektören krävs högre högskoleexamen, god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

5 §
Förordnande av ställföreträdare

Ställföreträdare för generaldirektören när denne har förhinder är en av generaldirektören förordnad tjänsteman.

I fråga om ställföreträdarna för den övriga personalen bestäms i arbetsordningen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Helsingfors den 15 augusti 2013

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Äldre regeringssekreterare
Heli Honkapää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.