598/2013

Utfärdad i Helsingfors den 9 augusti 2013

Lag om ändring av barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till barnskyddslagen (417/2007) en ny 27 a § som följer:

27 a §
Uppföljning av att tidsfristerna iakttas

Institutet för hälsa och välfärd ska av kommunerna eller samkommunerna två gånger per kalenderår begära de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen och övervakningen av att de tidsfrister som föreskrivs i 26 § 2 mom. och 27 § 2 mom. iakttas. Uppgifterna får inte innehålla enskilda personers identifieringsuppgifter.

Kommunerna och samkommunerna ska avgiftsfritt överlämna de uppgifter som avses i 1 mom. till Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd ska överlämna de uppgifter som avses i 1 mom. vidare till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för dess riksomfattande styrnings- och tillsynsuppgift.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. De uppgifter som avses i 27 a § 1 mom. samlas under 2014 in endast en gång.

RP 61/2013
ShUB 6/2013
RSv 83/2013

  Helsingfors den 9 augusti 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.