591/2013

Utfärdad i Helsingfors den 9 augusti 2013

Lag om Energimarknadsverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgifter

För tillsyn och kontroll av el- och naturgasmarknaden, främjande av en fungerande el- och naturgasmarknad samt verkställighetsuppgifter inom energipolitiken och utsläppshandeln med växthusgaser finns Energimarknadsverket.

Energimarknadsverket sköter de uppgifter som föreskrivs för verket i

1) elmarknadslagen (588/2013),

2) naturgasmarknadslagen (508/2000),

3) lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013),

4) lagen om el- och naturgasnätsavgifter (950/2012),

5) lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003),

6) lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning (117/2011),

7) lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden (1211/2009),

8) lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010),

9) beredskapslagen (1552/2011),

10) lagen om utsläppshandel (311/2011),

11) lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010),

12) lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (121/2011),

13) lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (416/2012),

14) lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013).

Energimarknadsverket ska sköta de uppgifter som ankommer på den nationella energitillsynsmyndigheten enligt

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, nedan förordningen om en byrå för samarbete,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003, nedan elhandelsförordningen,

3) kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, nedan elmarknadsdirektivet,

4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005, nedan naturgasnätsförordningen, till de delar den ska tillämpas i Finland,

5) kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, nedan naturgasmarknadsdirektivet.

Energimarknadsverket svarar för att de uppgifter för investeringsprojekt som hänför sig till energiinfrastruktur inom Europeiska unionen samlas in och anmäls till Europeiska kommissionen i enlighet med bestämmelser därom.

Energimarknadsverket ska dessutom främja målen för den nationella energipolitiken, följa den nationella och internationella utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, ta initiativ till utveckling av lagstiftning som hänför sig till dess verksamhetsområde, ge utlåtanden som hänför sig till dess verksamhetsområde samt bistå arbets- och näringsministeriet i beredningen av ärenden som hänför sig till dess verksamhetsområde.

Energimarknadsverket kan också ges andra uppgifter som lämpar sig för dess verksamhetsområde enligt vad som bestäms särskilt.

2 §
Administrativ ställning

Behandlingen i statsrådet av ärenden som gäller Energimarknadsverket hör till arbets- och näringsministeriets uppgifter.

3 §
Överdirektör

Chef för Energimarknadsverket är en överdirektör. Behörighetsvillkor för överdirektören är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med verkets verksamhetsområde, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Överdirektören utnämns av statsrådet. Tjänsten som överdirektör tillsätts för viss tid som är minst fem och högst sju år. Samma person kan utnämnas till tjänsten som överdirektör för högst två mandatperioder i följd.

Bestämmelserna i 22 § i statstjänstemannalagen (750/1994) om möjligheten att ställa en tjänsteman till statsrådets disposition för viss tid tillämpas inte på överdirektören.

4 §
Överdirektörens uppgifter

Överdirektören har till uppgift att

1) leda verksamheten vid Energimarknadsverket,

2) avgöra ärenden som ska avgöras vid Energimarknadsverket enligt

a) elmarknadslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

b) naturgasmarknadslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

c) lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden,

d) förordningen om en byrå för samarbete eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

e) elhandelsförordningen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

f) naturgasnätsförordningen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

g) kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av el- eller naturgasmarknadsdirektivet,

3) avgöra andra ärenden som hör till Energimarknadsverket, om inte beslutanderätten har getts till någon annan tjänsteman genom arbetsordningen,

4) se till att de uppgifter som hör till Energimarknadsverket sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

5 §
Oberoende i fråga om tjänstemän som sköter uppgifter som hör till den nationella energitillsynsmyndigheten

En tjänsteman som sköter de av Energimarknadsverkets uppgifter som hör till den nationella energitillsynsmyndigheten ska i uppdraget vara oberoende av el- och naturgasföretag, får inte höra till förvaltningsrådet, styrelsen, fullmäktige eller revisorerna för ett företag i el- eller naturgasbranschen och får inte vara anställd av ett företag i el- eller naturgasbranschen.

Bestämmelser om jäv för tjänstemän finns i förvaltningslagen (434/2003).

6 §
Företrädande av staten

Energimarknadsverket kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter samt inrättningar och sammanslutningar statens rätt och fördel i de ärenden som gäller Energimarknadsverket.

7 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om Energimarknadsverkets organisation, förvaltning och personal utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om Energimarknadsverket (507/2000).

RP 20/2013
EkUB 17/2013
MiUU 7/2013
RSv 88/2013
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 (32009R0714); EUT L 211, 14.8.2009, s. 15
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (32009R0715); EUT L 211, 14.8.2009, s. 36
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG (32009L0072); EUT L 211, 14.8.2009 s. 55
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94

  Helsingfors den 9 augusti 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.