580/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 juli 2013

Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i patentförordningen (669/1980) 4 § samt 37 § och mellanrubriken före den, av dem 4 och 37 § sådana de lyder i förordning 1118/2007,

ändras 25 d § 2 mom., 26, 30, 41 och 52 §, av dem 25 d § 2 mom. och 30 § sådana de lyder i förordning 246/1997, 41 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1118/2007 och 52 § sådan den lyder i förordning 505/1985, som följer:

25 d §

Om patentverket konstaterar att ett sådant bevis som avses i 1 mom. inte kan utfärdas, meddelar patentverket beslut om detta. Den som har gjort framställning om provet får söka ändring i beslutet genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). Beslut av Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd eller ovan avsett beslut av marknadsdomstolen får inte överklagas.

26 §

Vid prövning av förutsättningarna enligt 2 § i patentlagen för meddelande av patent ska patentverket beakta alla omständigheter som verket fått kännedom om.

Patentverkets granskning ska ske på grundval av patentskrifter, utläggningsskrifter och publicerade patentansökningar från Finland, Norge, Sverige, Danmark, Amerikas Förenta Stater, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och det europeiska patentverket eller sammandrag av dem, på grundval av internationella patentansökningar som blivit offentliga eller sammandrag av dem samt på grundval av sådana ansökningar om patent i Finland som blivit offentliga. Utöver detta kan granskning göras av annan tillgänglig litteratur, om det anses befogat.

30 §

Anstånd med meddelande av ett patent kan medges endast, om patentet i annat fall meddelas innan ansökan blir offentlig enligt 22 § i patentlagen. Meddelandet av patent kan i det fallet på sökandens begäran uppskjutas till dess ansökan blir offentlig enligt 22 § i patentlagen.

41 §

När patentverket har underrättats om att talan om ogiltigförklaring av patentet, överföring av patentet eller erhållande av tvångslicens väckts, ska en anteckning om detta göras i patentregistret.

När en kopia av avgörandet i ett mål har skickats till patentverket i enlighet med 4 kap. 23 § i marknadsdomstolslagen (100/2013) eller 66 d § i patentlagen, ska en anteckning om detta göras i patentregistret. När avgörandet har vunnit laga kraft ska dessutom en anteckning om dess huvudsakliga innehåll göras i registret.

Om ett patent har begränsats hos patentverket eller i en domstol eller patentet har upphävts hos patentverket, ska detta antecknas i patentregistret. Om patentet har begränsats, ska det antecknas i registret vilken dag detta har gjorts samt klasserna. Om patentet har upphävts, ska det antecknas i registret vilken dag detta har skett.

52 §

Om en internationell patentansökan har gjorts på annat än i 8 § 5 mom. i patentlagen angivet språk, krävs det en översättning av ansökningen vid fullföljd av ansökan enligt 31 § i patentlagen och vid sådan begäran om prövning som avses i 38 § 1 mom. i patentlagen. Då ska bestämmelserna om översättning i 3 § i denna förordning iakttas.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

  Helsingfors den 18 juli 2013

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Äldre regeringssekreterare
Heli Honkapää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.