577/2013

Utfärdad i Helsingfors den 9 augusti 2013

Lag om ändring av 3 och 3 c § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 3 § 6 mom. och 3 c §,

sådana de lyder, 3 § 6 mom. i lag 381/2012 och 3 c § i lag 1282/2003, som följer:

3 §

Källskatt ska inte betalas på dividend som betalas till ett sådant bolag som avses i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, nedan moder- och dotterbolagsdirektivet, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 2013/13/EU, om bolaget direkt innehar minst tio procent av kapitalet i det bolag som betalar dividenden.

3 c §

Med bolag i en annan medlemsstat som nämns i 3 b § avses bolag som nämns i bilagan till rådets direktiv 2003/49/EG om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 2013/13/EU, och som är skyldigt att erlägga en skatt som nämns i artikel 3a iii i direktivet utan rätt till undantag från skatteplikt och som enligt skattelagstiftningen i en medlemsstat anses ha hemvist i den medlemsstaten och som inte anses ha skatterättsligt hemvist utanför gemenskapen enligt ett avtal mellan medlemsstaten och tredjestat för undvikande av dubbelbeskattning.


Denna lag träder i kraft den 12 augusti 2013. Lagen tillämpas dock redan från och med den 1 juli 2013.

RP 65/2013
FiUB 11/2013
RSv 92/2013

  Helsingfors den 9 augusti 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.