565/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 18 juli 2013

Statsrådets förordning om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 53 § 2 mom. i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013):

1 §
Delegationens uppgifter

Delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål har till uppgift att

1) följa och bidra till att principen för ersättning, begränsning och förfining genomförs, 

2) lägga fram förslag och lämna utlåtanden om hur principen för ersättning, begränsning och förfining kan främjas,

3) lämna utlåtanden om viktiga åtgärder och förslag som gäller användningen av och välbefinnandet för djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål,

4) ge rekommendationer för införskaffande, uppfödning, hållande och skötsel av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål och rekommendationer för användning av sådana djur i projekt,

5) stödja och främja myndigheters och andra aktörers samarbete för att förbättra välbefinnandet för djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål,

6) lägga fram förslag om utbildningen som gäller djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål och utveckla informationsgivningen,

7) arbeta för välbefinnandet för och värdesättandet i samhället av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål och delta i samhällsdebatten om användningen av dessa djur,

8) utbyta information med motsvarande organ i Europeiska unionens andra medlemsländer, samt

9) fullgöra de övriga uppgifter som hör till delegationens verksamhetsområde och som jord- och skogsbruksministeriet har ålagt den.

2 §
Delegationens sammansättning

Delegationen ska ha en ordförande, en vice ordförande och 13 andra medlemmar med personliga suppleanter. Till delegationen hör dessutom djurskyddsombudsmannen.

Delegationens ordförande och vice ordförande ska vara erkänt erfarna personer som känner till verksamhet där djur används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål eller alternativa metoder till sådan användning av djur.

De övriga medlemmarna ska företräda aktörer som är centrala när det gäller djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål och dessa djurs välbefinnande samt användning och ersättande av dem. Av delegationens medlemmar och suppleanter ska två företräda den vetenskapliga forskningen och undervisningen, en industrin, en den sakkunskap som gäller skötseln av och åtgärder på djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, en den veterinärmedicinska sakkunskapen, en det frivilliga djurskyddsarbetet, två den sakkunskap som gäller de metoder som ersätter användningen av djur, en forskningen om välbefinnandet för djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, en den etik eller  samhällsvetenskapliga forskning som gäller djurhållning, en Regionalförvaltningsverket i Södra Finland eller Regionförvaltningsverket i Östra Finland, en undervisnings- och kulturministeriet och en jord- och skogsbruksministeriet.

Om delegationens ordförande, vice ordföranden eller någon annan medlem eller suppleant avgår under mandatperioden, kallar jord- och skogsbruksministeriet en ny medlem i stället för honom eller henne för den återstående mandatperioden.

3 §
Organisering

Delegationen kan höra utomstående sakkunniga i sitt arbete.

Jord- och skogsbruksministeriet utser en sekreterare för delegationen.

Resekostnadsersättning till delegationens ordförande, vice ordförande, medlemmar och suppleanter samt till djurskyddsombudsmannen, sekreteraren och sakkunniga betalas i enlighet med statens resereglemente.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

  Helsingfors den 18 juli 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Tiina Pullola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.