556/2013

Utfärdat i Helsingfors den 6 juni 2013

Arbets- och näringsministeriets meddelande om Finlands nationella standardiseringsorgan

Arbets- och näringsministeriet meddelar att sådana standardiseringsorgan som avses i artikel 2.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG är

- Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

- SESKO rf

- Kommunikationsverket

Ansvaret för standardiseringen har med stöd av 2 §, 7 § 2 mom. och 15 § 2 mom. i lagen om statsrådet (175/2003) och i enlighet med 1 § 1 mom. 29 punkten i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet (1024/2007) ålagts arbets- och näringsministeriet. Finlands Standardiseringsförbund SFS rf är den nationella centralorganisationen för standardiseringen i Finland. SESKO rf är den nationella standardiseringsorganisationen inom el- och elektroniksektorn. Med stöd av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen (625/2001) och i enlighet med 1 § 2 mom. 5 punkten i statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen (60/2004) ska Kommunikationsverket koordinera standardiseringen inom telebranschen.

  Helsingfors den 6 juni 2013

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Specialsakkunnig
Suvi Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.