555/2013

Utfärdad i Helsingfors den 11 juli 2013

Miljöministeriets förordning om produktgodkännanden för vissa byggprodukter

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012):

1 §
Beslut om typgodkännande

Utöver det som föreskrivs i 8 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012) ska det i ett beslut om typgodkännande eller i en bilaga till beslutet anges till vilka delar byggprodukten uppfyller de väsentliga tekniska krav i anslutning till den planerade användningen av byggnaden som anges i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller med stöd av den. Dessutom kan det i beslutet med hjälp av mätetal eller klasser ges en redogörelse för de egenskaper hos byggprodukten som rör användningen av den. Beslutet och bilagorna till det ska sparas i elektronisk form på typgodkännandeorganets webbplats.

2 §
Typgodkännandemärkning

En typgodkänd byggprodukt ska förses med följande symbol, som ska ha de proportioner som anges på bilden:

3 §
Tillsyn som rör typgodkännande

Typgodkännandeorgan och organ för certifiering av tillverkningskontroll ska skriftligen göra tillverkaren uppmärksam på försämringar i produktkvaliteten eller säkerheten som har framkommit vid tillverkningskontrollen och kräva att tillverkaren inom utsatt tid ser till att byggprodukten stämmer överens med typgodkännandet.

4 §
Kontrollintyg

Med kontrollintyg kan de klasser och mätetal meddelas som beskriver byggprodukternas egenskaper och som påverkar hur de krav som anges i markanvändnings- och bygglagen eller med stöd av den uppfylls.

5 §
Ansökan om kontrollintyg

Den som tillverkar en byggprodukt får ansöka om kontrollintyg hos ett godkänt organ på en blankett som organet använder eller med en fritt formulerad skriftlig ansökan.

6 §
Bedömningsgrunder vid utfärdande av kontrollintyg

De bedömningsgrunder på vilka ett godkänt organ utfärdar kontrollintyg är offentliga, och det godkända organet ska lägga ut dem på sin webbplats och skriftligen sända informationen till dem som begär den.

Miljöministeriet övervakar att bedömningsgrunderna för samma byggprodukt eller produktgrupp är uppdaterade och desamma vid alla godkända organ. Miljöministeriet kan kräva att alla godkända organs bedömningsgrunder justeras om ministeriet godkänner ett nytt organ för produktgruppen eller produkten i fråga eller om fel uppdagas i bedömningsgrunderna.

7 §
Märkning av kontrollintyg

Godkända organ ska på kontrollintyget använda en symbol genom vilken kontrollintyget kan särskiljas från andra frivilliga certifikat som det godkända organet utfärdar. Tillverkaren ska fästa symbolen på byggprodukten, förpackningen eller dokumenten. Symbolen ska vara försedd med texten "kontrollintyg".

8 §
Tillsyn som rör kontrollintyg

Godkända organ och organ för certifiering av tillverkningskontroll ska skriftligen göra tillverkaren uppmärksam på försämringar i produktkvaliteten eller säkerheten som har framkommit vid tillverkningskontrollen och kräva att tillverkaren inom utsatt tid ser till att byggprodukten stämmer överens med kontrollintyget.

9 §
Certifiering av tillverkningskontroll

Ett organ för certifiering av tillverkningskontroll ska ange bedömningsgrunderna i sitt certifikat.

Ett organ för certifiering av tillverkningskontroll ska vid certifieringen av tillverkningskontrollen använda en symbol som avviker från andra symboler som organet eventuellt använder. Symbolen ska vara försedd med texten ”tillverkningskontroll”.

10 §
Bilagor till ansökan om att bli ett organ för certifiering av tillverkningskontroll

Ett organ som ansöker om att bli ett organ för certifiering av tillverkningskontroll ska till sin ansökan foga

1) den symbol som organet använder för certifiering av tillverkningskontroll,

2) en redogörelse för organets grunder för bedömning av kontrollen i fråga om varje produktgrupp eller byggprodukt,

3) en redogörelse för antalet kontrollbesök i tillverkarens lokaler.

11 §
Tillsyn som rör tillverkningskontroll

Organ för certifiering av tillverkningskontroll ska skriftligen göra tillverkaren uppmärksam på försämringar i produktkvaliteten eller säkerheten som har framkommit vid tillverkningskontrollen och kräva att tillverkaren inom utsatt tid ser till att byggprodukten stämmer överens med avtalet om tillverkningskontroll.

12 §
System som ska tillämpas vid bedömning och certifiering av byggprodukters egenskaper

Vid bedömningen och certifieringen av byggprodukters egenskaper tillämpas på de produktgrupper som avses i 2 mom. de system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda som avses i bilaga V i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG så att man i stället för ett anmält produktcertifieringsorgan och anmält certifieringsorgan för tillverkningskontroll i fabrik anlitar ett organ för certifiering av tillverkningskontroll enligt lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter.

Systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda i fråga om byggprodukter inom följande produktgrupper:

1) bärande stål- och aluminiumkonstruktioner (system 2+),

2) stål för konstruktionsändamål (system 2+),

3) bärande, isolerande sandwichelement med yta av tunn stålplåt (system 1 eller system 2+),

4) armeringsstänger, armeringsnät och spännstål (system 1+),

5) järnbeslag samt armeringsstål på rulle som riktas av den som tillverkar eller vidareförädlar stålet (system 2+),

6) svetsat järnbeslag med anslutningar som överför krafter (system 2+),

7) specialskarvar i armeringsstänger (system 2+),

8) bergskor och pålskarvar (system 2+),

9) anslutningar som överför krafter i stål- och aluminiumkonstruktioner (system 2+),

10) fabriksblandad betong (system 2+),

11) flytbetong samt komponenter och tillsatser som väsentligt påverkar betongens mekaniska egenskaper och hållbarhet (system 2+),

12) specialmurbruk och specialbetong samt fogbruk för konstruktioner (system 2+),

13) VVS-kanalelement (system 1),

14) element för vätskebehållare, plattelement och andra element av massiv betong (system 2+),

15) lättbetongelement (system 2+),

16) väggelement hopsatta av murverkselement eller gjutna block (system 2+),

17) bärande balkar av murverkselement och murbruk eller betong (system 2+),

18) stora betongrör och stora inspektionsbrunnar (system 2+),

19) bärande gjutna betongblock (system 2+),

20) lastöverförande ståldelar i betongkonstruktioner (system 2+),

21) förstärkningar av betongkonstruktioner (system 1),

22) vägg-, bottenbjälklags-, mellanbjälklags- och vindbjälklagselement i trä (mekaniska infästningar system 2+ och bärande element hopsatta med limfogar system 1),

23) fingerskarvat konstruktionsvirke (system 1),

24) limträbalkar och limträpelare med två, tre, fyra eller fem lameller (system 1),

25) dragbelastade och limmade stålstångs- eller skruvinfästningar i träkonstruktioner (system 1),

26) skjuvbelastade fästen och infästningar i träkonstruktioner (system 2+),

27) trapprodukter (system 2+),

28) neoprenlager som är avsedda för husbyggnad (system 2+),

29) brandskyddsprodukter och brandskyddsutrustning (system 1),

33) lyftorgan och lyftlänkar (system 2+),

31) takpollare samt husstegar, snöhinder och säkerhetsräcken för tak (system 2+),

32) ångspärrstejp och andra tätningsprodukter (system 2+),

33) system för efterspänning av konstruktioner (system 1).

13 §
Byggplatsspecifikt påvisande av dugligheten

Den som påbörjar ett byggprojekt kan påvisa en byggprodukts duglighet på en specifik byggplats genom en utredning gjord av en aktör som byggnadstillsynsmyndigheten anser vara kompetent, och baserad på en forskningsrapport, ett godkännande som har meddelats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet, ett prov som har tagits på byggprodukten eller beräkningar. Vid provtagning ska man anlita ett organ för certifiering av tillverkningskontroll, ett forskningsinstitut som är ackrediterat för undersökningsmetoden eller någon annan aktör som byggnadstillsynsmyndigheten anser vara kompetent.

14 §
Krav på organen

För att ett organs oavhängighet ska kunna säkerställas ska organet påvisa att de personer som meddelar typgodkännanden eller utfärdar kontrollintyg inte samtidigt har hand om certifiering av tillverkningskontroll.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2013.

  Helsingfors den 11 juli 2013 

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Lagstiftningsråd
Kirsi Martinkauppi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.