553/2013

Utfärdad i Helsingfors den 11 juli 2013

Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 15 § 2 punkten i konsumentskyddslagen (38/1978), sådan punkten lyder i lag 561/2008:

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som någon annanstans i lag föreskrivs om prisinformation vid marknadsföring av sådana konsumtionsnyttigheter som avses i 1 kap. 3 § i konsumentskyddslagen (38/1978) ska konsumtionsnyttigheters pris uppges vid marknadsföringen på det sätt som föreskrivs i denna förordning.

Denna förordning ska inte tillämpas på prisinformation som lämnas vid marknadsföring av bostäder som bjuds ut till konsumenter.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) försäljningspris det slutliga priset för en vara eller en tjänst, annan nyttighet eller förmån, inbegripet skatter och panter för varan, 

2) jämförpris det slutliga priset för en vara per vikt-, volym- eller längdenhet, inbegripet skatter; i jämförpriset inbegrips dock inte panter för varan.

3 §
Prisinformation vid marknadsföring

Om en detaljhandlare, eller någon annan näringsidkare som är verksam på samma sätt som detaljhandeln, genom reklam eller på något annat sätt marknadsför en bestämd vara till ett visst försäljningspris, ska varans jämförpris samtidigt uppges, om inte något annat föreskrivs i denna förordning. Jämförpriset ska anges som priset per kilogram, liter, meter, kvadratmeter eller kubikmeter.

Om en konsumtionsnyttighet marknadsförs till ett visst försäljningspris eller jämförpris, ska försäljningspriset och jämförpriset anges på ett så klart och entydigt sätt att konsumenten lätt kan se och förstå det.  

Om särskilda kostnader som anknyter till anskaffningen av en konsumtionsnyttighet tas ut hos vissa konsumenter vid försäljningen av nyttigheten, ska också dessa kostnader anges på det sätt som anges i 2 mom.

4 §
Skyldighet att ange varors försäljningspris och jämförpris inom detaljhandeln

För de varor som finns till salu på ett detaljhandelsställe och i skyltfönster som finns i anslutning till det samt på en webbplats ska försäljningspriset och jämförpriset anges på det sätt som föreskrivs i denna förordning.

 Försäljningspriset och jämförpriset ska anges på ett så tydligt och specificerat sätt att det inte finns någon risk för misstag i fråga om vilken produkt eller förpackning informationen avser.  I prisangivelsen ska det gå att skilja jämförpriset från försäljningspriset.  Prisangivelsen ska vara tillräckligt stor och den ska vara placerad så att den lätt kan ses av konsumenten.

Prisangivelsen ska göras

1) på varan, på dess förpackning eller skilt invid varan,

2) i en prislista eller på annat motsvarande sätt i omedelbar närhet av varan.

5 §
 Skyldighet att tillhandahålla prislista för tjänster

Tjänsteleverantören ska i affärslokalen och på den webbplats där saluföringen sker ha en synlig prislista, om tjänsteleverantören tillhandahåller

1) tjänster på vilka lagen om tillhandahållande av tjänster (1166/2009) tillämpas, om tjänsteleverantören är etablerad i Finland, eller

2) finansiella tjänster.

I prislistan ska tjänsteleverantören ange försäljningspriserna eller, om exakta försäljningspriser inte kan anges, grunderna för hur försäljningspriserna bestäms. Prislistan ska tillhandahållas på så sätt att konsumenterna lätt kan se den, om möjligt också från utsidan av affärslokalen.

När tjänster som avses i 1 mom. tillhandahålls eller utförs någon annanstans än i en affärslokal, ska prislistan visas upp på begäran. Vid distansförsäljning av tjänster som avses i 1 mom. på annat sätt än på en webbplats, ska prislistan på begäran sändas till konsumenten.

6 §
Undantag som gäller prislistor för tjänster

Om det på grund av ett stort antal tjänster eller av någon annan motsvarande orsak inte är möjligt att i prislistan ange alla i 5 § avsedda försäljningspriser eller grunder för hur de bestäms, är det tillräckligt att de vanligaste försäljningspriserna eller bestämningsgrunderna anges i listan. I prislistan ska det då anges att det finns en fullständig prislista, ur vilken konsumenten på begäran ska få information.

7 §
Angivande av pris för varor som säljs i lösvikt

För varor som inte är färdigförpackade och som mäts upp i konsumentens närvaro ska jämförpriset anges före uppmätningen. Försäljningspriset ska anges på varan efter uppmätningen.

8 §
Undantag som gäller angivande av jämförpris

Jämförpriset behöver inte anges om det är identiskt med försäljningspriset.

9 §
Undantag från skyldigheten att ange jämförpris för livsmedel

I fråga om livsmedel gäller skyldigheten att ange jämförpris inte

1) färdigförpackningar med ett innehåll som är mindre än 50 gram eller 50 milliliter,

2) kompletta måltider och motsvarande förpackningar som innehåller flera olika livsmedel,

3) bakverk, konditoriprodukter, chokladägg och prydnadskonfektyrer,

4) primörer som säljs i knippen samt grönsaker i kruka.

10 §
Undantag från skyldigheten att ange jämförpris för vissa varor

I fråga om andra varor än livsmedel gäller skyldigheten att ange jämförpris inte

1) varor som säljs styckevis och vilkas innehåll inte kan delas i delar utan att deras kvalitet eller egenskaper ändras samt varor för vilka vikt, längd eller volym inte behöver anges,

2) färdigförpackningar med ett innehåll som är mindre än 50 gram eller 50 milliliter.

11 §
Angivande av jämförpriset som pris per styck

Oberoende av vad som föreskrivs i 3 § 1 mom. ska jämförpriset anges som priset per styck i fråga om följande varor:

1) pappersservetter,

2) blöjor, dambindor och tamponger.

12 §
Angivande av jämförpris för allrengöringsmedel

Oberoende av vad som föreskrivs i 3 § 1 mom. ska jämförpriset för koncentrerade allrengöringsmedel anges som priset per utspädd mängd.

13 §
Beräkning av jämförpriset

Jämförpriset beräknas på basis av vikten eller volymen på förpackningens nettoinnehåll. Om ett livsmedel i fast form ligger i en lag som inte är avsedd att konsumeras, beräknas jämförpriset på basis av nettoinnehållets vikt minskat med lagens vikt.

Kilopriset på oförpackat matbröd beräknas på basis av den medelvikt som bageriet har meddelat.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 juli 2013.

Genom denna förordning upphävs förordningen om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter (1359/1999).

  Helsingfors den 11 juli 2013

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Kokko-Herrala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.