537/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2013

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (369/2011), definitionen ”Högsta tillåtna last” i avsnitt 1.2.1 i bilaga A, benämning 3269 med klassificeringskoden F1 i avsnitt 2.2.3.3, benämningarna 3492 och 3493 med klassificeringskoden TFW i avsnitt 2.2.61.3, UN-nummer 1169 förpackningsgrupp I, 1197 förpackningsgrupp I, 1266 förpackningsgrupp I 1286 förpackningsgrupp I, 1287 förpackningsgrupp I, 3129 förpackningsgrupp I, 3492 och 3493 i tabell A i avsnitt 3.2.1, UN-nummer 3492 och 3493 i tabell B i avsnitt 3.2.2, avsnitt 4.1.1.4.1 samt kapitel 20.2 i bilaga C, varvid de nuvarande kapitlen 20.3 och 20.4 i bilaga C blir kapitel 20.2 och 20.3,

ändras i innehållsförteckningen i bilaga A kapitel 1.1, 4.2, 5.5, 6.11 och 20.1–20.3, avsnitt 1.1.2.5, underpunkt (c) i avsnitt 1.1.3.1, avsnitt 1.1.3.6.2 och 1.1.3.6.3, underpunkt (c) i avsnitt 1.1.4.2.1, avsnitt 1.1.4.3, definitionerna ”GHS”, ”Sökande”, ”Bulkcontainer”, ”Testhandboken ″Manual of Tests and Criteria″ (Provning och kriterier),” ”Lastbärare”, ”Batterifordon”, ”Tryckkärl”, ”Brandfarlig beståndsdel”, ”Bärgningsförpackning”, ”Högsta tillåtna bruttovikt”, ”Högsta arbetstryck”, ”Tank” (shell, Tankkörper), ”FN:s modellregelverk” och ”Samlingsbenämning” i avsnitt 1.2.1, tredje stycket i kapitel 1.3, avsnitt 1.6.1.1, avsnitt 1.6.1.7, avsnitt 1.6.1.19–1.6.1.22, avsnitt 1.6.2.2, avsnitt 1.6.2.7–1.6.2.11, avsnitt 1.6.3.8, avsnitt 1.6.3.15, avsnitt 1.6.3.25, 1.6.3.35, 1.6.3.37, 1.6.3.39 och 1.6.3.40, avsnitt 1.6.4.17, avsnitt 1.6.4.34–1.6.4.37, 1.6.4.40–1.6.4.46, avsnitt 1.6.5.4 och 1.6.5.14, avsnitt 1.8.7.1.6, avsnitt 1.7.2.1 och 1.7.2.4, Tunnelkategori E i anmärkning i avsnitt 1.9.5.2.2 i kapitel 1.9, anmärkningen i avsnitt 1.9.5.2.2 i kapitel 1.9, avsnitt 1.9.6.2, kapitel 1.10, avsnitt 2.1.3.3, avsnitt 2.1.3.5, avsnitt 2.1.3.5.3, avsnitt 2.1.3.5.5, avsnitt 2.1.3.8, punkt åtta i avsnitt 2.2.2.1.2, första stycket och anmärkning 2 i avsnitt 2.2.2.1.3, riskgrupp 1.6 i avsnitt 2.2.1.1.5, definitionen av samhanteringsgrupp ”N” i avsnitt 2.2.1.1.6, del ”Fyrverkeribomb” i tabellen i avsnitt 2.2.1.1.7.5, benämning FÖREMÅL, EXPLOSIVA, EXTREMT OKÄNSLIGA (FÖREMÅL EEI) UN 0486 i det nynumrerade avsnittet 2.2.1.4, första stycket och anmärkning 2 i avsnitt 2.2.2.1.2, stycket ”Brandfarliga gaser” och stycket ”Oxiderande gaser” i avsnitt 2.2.2.1.5, andra stycket och anmärkningen i avsnitt 2.2.2.1.6, anmärkningarna 1 och 2 i avsnitt 2.2.3.1.1, avsnitt 2.2.3.1.2, DI-ISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT, 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXID)HEXAN, DI-(3,5,5 TRIMETYLHEXANOYL)PEROXID, 3,6,9-TRIETYL-3,6,9-TRIMETYL-1,4,7-TRIPEROXONAN i tabellen i avsnitt 2.2.52.4, benämningarna 3381 och 3382 med klassificeringskoden T1, benämningarna 3381 och 3382 med klassificeringskoden T4 i avsnitt 2.2.61.3, benämningarna 3383 och 3384 med klassificeringskoden TF1, benämningarna 3385 och 3386 med klassificeringskoden TW1, benämningarna 3387 och 3388 med klassificeringskoden TO1, benämningarna 3389 och 3390 med klassificeringskoden TC1, benämningarna 3389 och 3390 med klassificeringskoden TC3, benämningarna 3388 och 3390 med klassificeringskoden TFC, benämningarna 3390 och 3391 med klassificeringskoden TFW i avsnitt 2.2.61.3, stycket Biologiska produkter i avsnitt 2.2.62.1.3, avsnitt 2.2.62.1.6−2.2.62.1.8, avsnitt 2.2.62.1.12.1, radionuklider för ”Jod (53)” i tabellen i avsnitt 2.2.7.2.2.1, avsnitt 2.2.7.2.3.4.3, avsnitt 2.2.8.1.2, klassificeringskod C11 i avsnitt 2.2.8.3, avsnitt 2.2.9.1.7, avsnitt 2.2.9.1.14, avsnitt 3.1.3.2, avsnitt 3.1.3.3, UN-nummer 0012, 0014, 0055, 0144, 0331, 1006, 1008, 1011, 1017, 1046, 1048, 1049, 1050, 1053, 1057, 1072, 1075, 1079, 1081, 1162, 1196, 1202, 1203, 1223, 1250, 1268, 1286, 1298, 1305, 1402, 1724, 1728, 1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1792, 1799, 1800, 1801, 1804, 1816, 1818, 1845, 1863, 1950, 1954, 1956, 1965, 1969, 1971, 1978, 2037 klassificeringskod 5TOC, 2208, 2381, 2434, 2435, 2437, 2590, 2809, 2985, 2986, 2987, 3064, 3090, 3091, 3129, 3148, 3150, 3156, 3171, 3175, 3243, 3256, 3269, 3361, 3362, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3473, 3475, 3480, 3481, 3486, 3488, 3489, 3490, 3491 i tabell A i avsnitt 3.2.1, UN-nummer 1845 ”Koldioxid, fast”, fri, se avsnitt 5.5.3, 1845 ”Torris”, fri, se avsnitt 5.5.3, 1792, 3381–3390 och 3488–3491 i tabell B i avsnitt 3.2.2, särbestämmelserna 188, 207, 230, 239, 272, 280, 289, 296, 300, 327, 328, 348, 356, 358–499, varvid fotnoterna 2 och 3 i kapitel 3.3 blir fotnoter 3 och 4, 500, 529, 560, 584, 593, 599, 636, 645, 653, 656 i avsnitt 3.3.1, underpunkt (g) och (h) i avsnitt 3.4.1, avsnitt 3.4.2 och 3.4.3, avsnitt 3.4.13, underpunkt (b) i avsnitt 3.5.2, anmärkningen i avsnitt 4.1.1.2, avsnitt 4.1.1.3, avsnitt 4.1.1.9, de nynumrerade avsnitten 4.1.1.19.1, 4.1.1.19.2, 4.1.1.21.1– 4.1.1.21.6, underpunkt (b) i avsnitt 4.1.3.6.1, avsnitt 4.1.3.8.1 och 4.1.3.8.2, delarna ”Sammansatta förpackningar” och ”Förpackningsgrupp” i förpackningsinstruktion P001, särbestämmelserna PP17 och PP87 samt RID/ADR-specifika särbestämmelsen RR6 i förpackningsinstruktion P003, förpackningsinstruktion P004, förpackningsinstruktion P010, tredje delen i förpackningsinstruktion P110(b), förpackningsinstruktion P112 (a), förpackningsinstruktion P112 (b), förpackningsinstruktion P112 (c), förpackningsinstruktion P113, förpackningsinstruktion P114(b), förpackningsinstruktion P115, förpackningsinstruktion P116, förpackningsinstruktion P131, förpackningsinstruktion P132 (a), förpackningsinstruktion P132 (b), förpackningsinstruktion P133, förpackningsinstruktion P134, förpackningsinstruktion P135, förpackningsinstruktion P136, förpackningsinstruktion P137, förpackningsinstruktion P138, förpackningsinstruktion P139, förpackningsinstruktion P140, punkterna (3), (7) och (9) samt texterna före mellanrubriken ”Bestämmelser för giftiga ämnen med LC50-värde högst 200ml/m3 (ppm),” i andra delen i punkt (10) i förpackningsinstruktion P200, tabell 2 och tabell 3 i förpackningsinstruktion P200, förpackningsinstruktion P201, förpackningsinstruktion P302, punkt (2) och (3), i förpackningsinstruktion P400 punkt (1) och (2) i förpackningsinstruktion P400, punkt (1)–(4) i förpackningsinstruktion P402, delarna ”Ytterförpackningar” och ”Högsta nettovikt” i förpackningsinstruktion P403, tredje delen i förpackningsinstruktion P404, förpackningsinstruktion P405, första delen i förpackningsinstruktion P406, förpackningsinstruktion P407, förpackningsinstruktion P408, delarna ”Sammansatta förpackningar”, ”Enkelförpackningar” och ”Högsta nettovikt” i förpackningsinstruktion P410, förpackningsinstruktion P411, i förpackningsinstruktion P500, del ”Sammansatta förpackningar” i förpackningsinstruktion P501, förpackningsinstruktion P503, kolumnen ”Sammansatta förpackningar” i förpackningsinstruktion P504, andra delen i förpackningsinstruktion P520, förpackningsinstruktion P600, punkterna (1), (2) och (3) i förpackningsinstruktion P601, punkterna (1) och (2) samt punkt (4) (d) i förpackningsinstruktion P602, underpunkt (b) i andra delen i förpackningsinstruktion P620, förpackningsinstruktion P621, punkt (9) i förpackningsinstruktion P650, delarna ”Ytterförpackningar” och ”Högsta nettovikt” i förpackningsinstruktion P800, förpackningsinstruktion P801, förpackningsinstruktion P802, förpackningsinstruktion P803, punkterna (1), (2) och (3) i förpackningsinstruktion P804, förpackningsinstruktion P901, förpackningsinstruktion P902, förpackningsinstruktion P903, del ”Tilläggsbestämmelse” i förpackningsinstruktion P904 i avsnitt 4.1.4.1, de delar som gäller UN-nummer 3119 i förpackningsinstruktion IBC520 i avsnitt 4.1.4.2, del ”Särbestämmelser för förpackningen” i förpackningsinstruktion LP02 i avsnitt 4.1.4.3, del ”Särbestämmelser för förpackningen” i förpackningsinstruktion LP101 i avsnitt 4.1.4.3, förpackningsinstruktion LP902 i avsnitt 4.1.4.3, avsnitt 4.1.5.15, avsnitt 4.1.5.17, rubriken i avsnitt 4.1.6, avsnitt 4.1.6.3, avsnitt 4.1.6.5, avsnitt 4.1.6.10, avsnitt 4.1.6.11, avsnitt 4.1.6.15, avsnitt 4.1.8.2, avsnitt 4.2.2, 4.2.2.1 och 4.2.2.2, avsnitt 4.2.2.7.1, första delen, rubrikraden i tabellen och raden för UN-nummer 3220 i UN-tankinstruktion T50 i avsnitt 4.2.5.2.6, särbestämmelse TP4 i avsnitt 4.2.5.3, avsnitt 4.3.2.1.5, avsnitt 4.3.2.3.3, UN-nummer 1075 och 1081 i tabellen i avsnitt 4.3.3.2.5, avsnitt 4.3.3.3.4, rubriken i avsnitt 4.3.4, tabellen i avsnitt 4.3.4.1.1, särbestämmelse TU22 i avsnitt 4.3.5, avsnitt 4.5.2.2, underpunkt (a) i avsnitt 5.1.2.1, sista delen i tabellen i avsnitt 5.1.5.5, avsnitt 5.2.1.1, avsnitt 5.2.1.3 avsnitt 5.2.1.8.3, avsnitt 5.2.1.9.2, avsnitt 5.2.2.2.1.2, avsnitt 5.3.1.5.1, avsnitt 5.3.1.7.2, avsnitt 5.3.1.7.3, avsnitt 5.3.2.1.1, avsnitt 5.4.1.1.5, 5.4.1.1.18, avsnitt 5.4.1.2.3.5, avsnitt 5.4.2.3 och 5.4.2.4 i fotnot 5 i avsnitt 5.4.2, kolumnen ”Faroegenskaper” för klass 5.1 i de skriftliga instruktionerna i avsnitt 5.4.3, avsnitt 5.5.2.4, del ”4 Lådor” i avsnitt 6.1.2.7, rubriken och första stycket i avsnitt 6.1.4.14, avsnitt 6.1.5.2.6, avsnitt 6.1.5.2.7, avsnitt 6.2.1.1.5, anmärkning 4 i avsnitt 6.2.1.6.1, avsnitt 6.2.2.3, avsnitt 6.2.2.4, underpunkt (a) i avsnitt 6.2.2.7.2, varvid de nuvarande fotnoterna 1–4 i kapitel 6.2 blir fotnoter 2–5, underpunkt (h) i avsnitt 6.2.2.7.3, avsnitt 6.2.2.7.5, avsnitt 6.2.2.7.7, underpunkt (a) i avsnitt 6.2.2.9.2, avsnitt 6.2.3.4.1, andra stycket i avsnitt 6.2.3.6.1, tabellen i avsnitt 6.2.4.1, tabellen i avsnitt 6.2.4.2, avsnitt 6.2.6.4, underpunkt (e) i avsnitt 6.3.5.1.6, anmärkningen i avsnitt 6.3.5.2.1, avsnitt 6.4.9.1, avsnitt 6.4.23.5, avsnitt 6.5.1.1.3, avsnitt 6.5.2.2.1 avsnitt 6.5.2.2.2, första stycket i avsnitt 6.5.6.3.5, avsnitt 6.5.6.3.6, avsnitt 6.6.3.1, varvid nuvarande fotnot 1 i kapitel 6.4 blir fotnot 2, avsnitt 6.6.3.3, inledande anmärkning 2 i kapitel 6.7, avsnitt 6.7.2.13.1 och 6.7.2.13.2, definitionen ”Högsta tillåtna arbetstryck” och ”Beräkningsreferenstemperatur” i avsnitt 6.7.3.1, avsnitt 6.7.3.2.11, avsnitt 6.7.3.3.3.1, avsnitt 6.7.3.5.4, avsnitt 6.7.3.7.3, avsnitt 6.7.3.8.1.2, avsnitt 6.7.3.9.1 och 6.7.3.9.2, avsnitt 6.7.3.14.1, avsnitt 6.7.3.15.3, avsnitt 6.7.3.15.5 och 6.7.3.15.6, avsnitt 6.7.3.15.9 och 6.7.3.15.10, strecksatserna (c)–(h) i avsnitt 6.7.3.16.1, avsnitt 6.7.4.2.8.1 och 6.7.4.2.8.2, avsnitt 6.7.4.2.14, avsnitt 6.7.4.3.3.1, avsnitt 6.7.4.5.10, avsnitt 6.7.4.6.4, avsnitt 6.7.4.8.1 och 6.7.4.8.2, avsnitt 6.7.4.13.1, avsnitt 6.7.4.14.3, i avsnitt 6.7.4.14.6 underpunkt (b), avsnitt 6.7.4.14.10 och 6.7.4.14.11, i avsnitt 6.7.4.15.1 underpunkterna (c)–(j), avsnitt 6.7.5.4.1, avsnitt 6.7.5.4.3, avsnitt 6.7.5.6.1 och 6.7.5.6.2, avsnitt 6.7.5.11.1, avsnitt 6.7.5.12.3, avsnitt 6.7.5.12.7, underpunkterna (c)–(g), i avsnitt 6.7.5.13.1 avsnitt 6.8.2.1.19 och 6.8.2.1.20, varvid de nuvarande fotnoterna 5–14 blir fotnoter 6–15, avsnitt 6.8.2.2.3, avsnitt 6.8.2.3.1, avsnitt 6.8.2.5.2, tabellen i avsnitt 6.8.2.6.1, avsnitt 6.8.2.6.2, avsnitt 6.8.3.4.6, avsnitt 6.8.3.5.6, avsnitt 6.8.3.5.10, särbestämmelse TT8 i underpunkt (d) i  avsnitt 6.8.4, inledande anmärkning 2 i kapitel 6.9, rubrikerna i avsnitt 6.11.3 och 6.11.4, avsnitt 6.12.3.1.2, avsnitt 6.12.3.2.2, avsnitt 7.3.2.4, underpunkt (e) i avsnitt 7.3.2.6.2, särbestämmelse VV15 i avsnitt 7.3.3, avsnitt 7.4.1, avsnitt 7.5.1.2 och 7.5.1.3, avsnitt 7.5.1.5, avsnitt 7.5.7.1, avsnitt 7.5.7.4, underpunkt (1.1) i särbestämmelse CW33 i avsnitt 7.5.11, avsnitt 8.1.4.1, avsnitt 8.2.1 och 8.2.2, avsnitt 8.2.2.6.4 och 8.2.2.6.5, avsnitt 8.2.2.7.1.5, avsnitt 8.2.2.8.1, 8.2.2.8.2 och 8.2.2.8.5, rubriken och underpunkt (1) i tilläggsbestämmelse S1 samt tilläggsbestämmelserna (S3), (S11) och (S12) i kapitel 8.5, anmärkning 8.6.3.3 och 8.6.4 i kapitel 8.6, i avsnitt 9.1.1.2 definitionerna ”AT-fordon”, ”TFÄ-godkännande” och ”ADR-godkännande”, avsnitt 9.2.2.3.3, fotnot 2 till underpunkt (a) i avsnitt 9.2.2.5.1, avsnitt 9.2.2.6.3, varvid de nuvarande fotnoterna 3–9 i kapitel 9.2 blir fotnoter 4–10, punkt ”Definitioner” i del 20 i bilaga C och  det nynumrerade kapitlet 20.2,

av dem avsnitt 1.8.7.1.6, särbestämmelse 356 i avsnitt 3.3.1, avsnitt 4.1.1.16, förpackningsinstruktion P200 i avsnitt 4.1.4, avsnitt 6.2.1.6.1, avsnitt 6.2.2.7.2, avsnitt 6.8.2.1.19, 6.8.2.3.1, 6.8.2.4.6 och 6.8.3.5.10 sådana de lyder i förordning 1018/2011, och

fogas till bilaga A nya avsnitt 1.1.3.8 och 1.1.3.9, ett nytt avsnitt 1.1.5, till avsnitt 1.2.1 nya definitioner ”Kondenserad petroleumgas”, ”Bärgningstryckkärl” och ”Nettovikt explosivt ämne”, nya avsnitt 1.6.1.23, 1.6.1.24, 1.6.1.26 och 1.6.1.27, ett nytt avsnitt 1.6.2.12, nya avsnitt 1.6.3.41–1.6.3.43, ett nytt avsnitt 1.6.6.0, ett nytt avsnitt 1.8.7.2.5, nya avsnitt 2.2.1.1.8, 2.2.1.1.8.1 och 2.2.1.1.8.2, varvid det nuvarande avsnittet 2.2.1.1.8 blir avsnitt 2.2.1.4, till det nynumrerade avsnittet 2.2.1.4 en ny benämning PATRONER FÖR VERKTYG, LÖS AMMUNITION, UN 0014, ett nytt avsnitt 2.2.2.1.7, till avsnitt 2.2.2.3 klassificeringskoderna 8A, 8F, 8T, 8C, 8TF och 8FC, till avsnitt 2.2.3.3 en ny underrubrik under rubriken och en ny klassificeringskod F3, till avsnitt 2.2.42.3 en ny underrubrik under rubriken, till avsnitt 2.2.43.3 en ny underrubrik, till avsnitt 2.2.51.3 en ny underrubrik, till avsnitt 2.2.52.3 en ny underrubrik, till förteckningen i avsnitt 2.2.52.4 en ny organisk peroxid ([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]-DEKAHYDRO-10-METOXI-3,6,9-TRIMETYL-3,12-EPOXY-12H-PYRANO[4,3-j]-1,2-BENTSODIOXEPIN), till avsnitt 2.2.62.1.5.3 en ny anmärkning, ett nytt avsnitt 2.2.62.1.5.7, till slutet av avsnitt 2.2.8.1.6 en ny tabell och en rubrik för tabellen, till avsnitt 2.2.8.3 nya underrubriker under rubriken och en ny klassificeringskod CT3, till avsnitt 2.2.9.3 en ny benämning 3499 med klassificeringskoden M11, till tabell A i avsnitt 3.2.1 UN-nummer 3497–3506, till tabell B i avsnitt 3.2.2 UN-nummer 0014 och 3497–3506, till avsnitt 3.3.1 nya särbestämmelser 123, 240, 657–661, ett nytt avsnitt 4.1.1.16, varvid de nuvarande avsnitten 4.1.1.16–4.1.1.18 blir avsnitt 4.1.1.17–4.1.1.19, ett nytt avsnitt 4.1.1.20, varvid de nuvarande avsnitten 4.1.1.19, 4.1.1.19.1– 4.1.1.19.6 blir avsnitt 4.1.1.21, 4.1.1.20.1 - 4.1.1.20.6, till förpackningsinstruktion P003 i avsnitt 4.1.4.1 en ny särskild förpackningsbestämmelse, till förpackningsinstruktion P203 i avsnitt 4.1.4.1 en ny punkt (8) för slutna kryokärl, till avsnitt 4.1.4.1 nya förpackningsinstruktioner P206−P207, varvid den nuvarande förpackningsinstruktionen P206 blir förpackningsinstruktion P208, till UN-tankinstruktion T50 i avsnitt 4.2.5.2.6 nya rader för UN-nummer 3500–3505, till avsnitt 4.2.5.3 nya särbestämmelser TP38–TP40, till avsnitt 4.3.3.1.1 en ny anmärkning 2, varvid anmärkning 2 blir anmärkning 3, till avsnitt 4.3.5 nya särbestämmelser TU40 och TU41, till avsnitt 5.3.2.3.2 nya identifikationsnummer 238 och 28, ett nytt avsnitt 5.5.3, till avsnitt 6.1.3.1 en ny fotnot 2 till underpunkt (a) (i), varvid de nuvarande fotnoterna 2–3 i kapitel 6.1 blir fotnoter 3–4, ett nytt avsnitt 6.2.1.6.3, nya avsnitt 6.2.3.9.7, 6.2.3.9.7.1– 6.2.3.9.7.3, nya avsnitt 6.2.3.11 och 6.2.3.11.1−6.2.3.11.4, till avsnitt 6.3.4.2 underpunkt (a) en ny fotnot 1, varvid den nuvarande fotnoten 1 i kapitel 6.3 blir fotnot 2, till avsnitt 6.5.2.1.1 underpunkt (a) en ny fotnot 1, varvid den nuvarande fotnoten 1 i kapitel 6.5 blir fotnot 2, till avsnitt 6.7.2.20.1 underpunkt (c) en ny fotnot 2, varvid de nuvarande fotnoterna 2–7 i kapitel 6.7 blir fotnoter 3–8, till rubriken i avsnitt 6.7.3 en ny anmärkning, ett nytt avsnitt 6.8.2.3.4, till avsnitt 6.8.4 underpunkt (a) en ny särbestämmelse TC8, till underpunkt (c) en ny särbestämmelse TA5 och till underpunkt (d) en  ny särbestämmelse TT10, till kapitel 6.9 en ny inledande anmärkning 3, till bilaga B ett nytt avsnitt 7.5.2.4, nya avsnitt 9.7.9, 9.7.9.1 och 9.7.9.2, som följer


Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2013.

  Helsingfors den 27 juni 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Bilaga: Ändringar av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (Obs! Storlek)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.