528/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2013

Statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av returpapper

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011):

1 §
Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om den skyldighet som en sådan producent av pappersprodukter som avses i 48 § 1 mom. 5 punkten i avfallslagen (646/2011) har att ordna separat insamling och materialåtervinning av kasserade pappersprodukter (returpapper) enligt nämnda punkt.

Denna förordning tillämpas dock inte på böcker.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) pappersprodukter tidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, postorderkataloger, kuvert, kontorspapper och andra liknande pappersprodukter,

2) separat insamling av returpapper insamling av returpapper åtskilt från annat avfall för att underlätta materialåtervinningen under de förutsättningar som anges i 15 § i avfallslagen.

3 §
Separat insamling och materialåtervinning av returpapper

Producenten ska ordna separat insamling och materialåtervinning av returpapper så att åtminstone en sådan mängd pappersprodukter som motsvarar 75 viktprocent av mängden pappersprodukter som producenten släppt ut på marknaden materialåtervinns varje år.

4 §
Mottagning och transport av returpapper som ordnas av producenten

Producenten ska, för att fullgöra sin skyldighet enligt 49 § 1 mom. i avfallslagen, ordna kostnadsfri, och för den som innehar returpapper lättillgänglig, mottagning av returpapper i hela landet för separat insamling av returpapper som uppkommer i fastigheter i småhus- eller glesbygdsområden. I enlighet med detta ska producenten ordna åtminstone en mottagningsplats i varje kommun eller, om det finns fler än en tätort i kommunen, i varje tätort med minst 500 invånare. Med tätort avses i denna förordning en byggnadsgrupp med minst 200 boende, där avståndet mellan byggnaderna är högst 200 meter.

En i 1 mom. avsedd mottagningsplats i en tätort kan ersättas med en mottagningsplats någon annanstans, om den mottagning som ordnas på detta sätt är lika lättillgänglig för den som innehar returpapper.

Bestämmelser om de allmänna kraven på inrättande, underhåll och skötsel av mottagningsplatserna för avfall finns i 10 § i statsrådets förordning om avfall (179/2012).

Bestämmelser om producentens skyldighet att ordna transport av returpapper från en fastighet som är belägen någon annanstans än i ett småhus- eller glesbygdsområde finns i 49 § 2 mom. i avfallslagen.

5 §
Information om mottagning av returpapper

I samband med den information som avses i 51 § 1 mom. i avfallslagen ska producenten genom offentliga informationskampanjer och övrig information se till att fastighetsinnehavarna och andra innehavare av pappersprodukter får behövlig information om den skyldighet och de anvisningar som gäller separat insamling av returpapper samt om tillgängliga system för separat insamling och materialåtervinning.

6 §
Redogörelse för solvens och verksamhetsplan som gäller ordnandet av avfallshantering

En producentsammanslutning ska varje år före utgången av april lämna Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland en i 64 § 1 mom. i avfallslagen avsedd redogörelse för sin solvens och verksamhetsplan som gäller ordnandet av avfallshantering.

I redogörelsen för solvens ska ingå det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden, budget för den inledda räkenskapsperioden samt vid behov mellanbokslut eller bokslutsprognos. Om dessa handlingar inte kan lämnas, ska solvensen visas på något annat tillförlitligt sätt.

7 §
En producents ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret

En producents ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska innehålla

1) producentens namn, kontaktinformation samt företags- och organisationsnummer,

2) kontaktpersonens namn och kontaktinformation,

3) en kopia av handelsregister- eller föreningsregisterutdraget,

4) uppgifter om de pappersprodukter som producenten släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden i ton per år,

5) uppgifter om nätverket av platser för separat insamling och mottagning av returpapper, transport, förbehandling, materialåtervinning samt annan återvinning och annat bortskaffande, vilka ordnas av producenten,

6) en uppskattning av den mängd returpapper i ton som årligen omfattas av den avfallshantering som producenten ordnar,

7) en redogörelse för den informationsspridning som gäller mottagningen av returpapper,

8) en utredning om avtal som hänför sig till ordnande av avfallshantering samt om avtalsparternas miljötillstånd och miljöledningssystem.

8 §
En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret

En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska innehålla

1) de uppgifter om producentsammanslutningen som motsvarar uppgifterna i 7 § 1—3 och 5—8 punkten,

2) uppgifter om pappersprodukter som de producenter som hör till producentsammanslutningen släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden i ton per år,

3) namn, företags- och organisationsnummer samt bransch för varje grundande medlem i producentsammanslutningen,

4) namn, företags- och organisationsnummer samt anslutningsdatum för de producenter som hör till producentsammanslutningen,

5) producentsammanslutningens stadgar och vid behov annan utredning där det framgår hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

6) en redogörelse för producentsammanslutningens solvens enligt 6 §.

9 §
Anmälan om förändringar i verksamheten

Den anmälan enligt 106 § i avfallslagen om väsentliga förändringar i verksamheten samt om förändringar i producentsammanslutningens medlemskår ska göras inom en månad från förändringen.

I 64 § i avfallslagen finns bestämmelser om tidpunkten för när redogörelsen och planen för visande av solvensen och tryggande av verksamheten ska lämnas, om producentsammanslutningens verksamhet förändras väsentligt.

10 §
Lämnande av uppföljningsuppgifter

En producent eller en producentsammanslutning på de anslutna producenternas vägnar ska varje år före utgången av april till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksamheten under det föregående året:

1) mängden papper i ton som tillverkats i Finland eller importerats och som använts för tillverkning av sådana pappersprodukter som släppts ut på den finska marknaden,

2) mängden tryckta pappersprodukter som har importerats i ton,

3) mängden returpapper i ton som har separatinsamlats i Finland,

4) mängden materialåtervunnet, energiåtervunnet och på annat sätt behandlat returpapper i ton, specificerat enligt behandlingsanläggning, samt behandlingsanläggningens namn och placeringsort,

5) uppnådd materialåtervinningsgrad och en utredning av grunderna för uppskattning och beräkning av de angivna uppgifterna,

6) en redogörelse för den informationsspridning som gäller mottagningen av returpapper.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om tillvaratagande och återvinning av returpapper (883/1998).

Förordningens 3 § tillämpas första gången på separat insamling och materialåtervinning av returpapper som ordnas 2015. Före den nämnda tidpunkten tillämpas 3 § i det beslut av statsrådet som nämns i 2 mom.

En producent skall fullgöra sin skyldighet enligt 4 § 1 mom. angående antalet mottagningsplatser senast den 1 januari 2015.

En producent eller en producentsammanslutning som företräder producenten, som före förordningens ikraftträdande lämnat in en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret, ska kontrollera att uppgifterna i ansökan motsvarar kraven i förordningen och vid behov lämna justerade uppgifter till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

  Helsingfors den 27 juni 2013

Miljöminister
Ville Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Tarja-Riitta Blauberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.