527/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2013

Statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011):

1 §
Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om den skyldighet som en sådan producent av däck som avses i 48 § 1 mom. 1 punkten i avfallslagen (646/2011) har att ordna separat insamling, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av kasserade däck enligt nämnda punkt.

Denna förordning tillämpas dock inte på däck till flygplan eller andra luftfartyg eller till cyklar, rullstolar eller med dem jämförbara fordon eller anordningar.

2 §
Separat insamling och återvinning av kasserade däck

Däckproducenten ska ordna separat insamling och återvinning av kasserade däck så att åtminstone en sådan mängd däck som motsvarar 95 viktprocent av mängden däck som producenten släppt ut på marknaden förbereds för återanvändning, materialåtervinns eller återvinns på annat sätt varje år.

 3 §
Ordnande av mottagning av kasserade däck

Producenten ska, för att fullgöra sin skyldighet enligt 49 § 1 mom. i avfallslagen, ordna kostnadsfri och för avfallsinnehavaren lättillgänglig mottagning av kasserade däck i hela landet. I enlighet med detta ska producenten ordna åtminstone 350 mottagningsplatser så att det i varje kommun finns åtminstone en mottagningsplats.

I kommuner där det inte finns någon distributör med ett försäljningsställe för däck kan mottagningsplatsen med avvikelse från 1 mom. ersättas av en avhämtningstjänst eller en mobil insamling eller en insamling som ordnas på annat sätt, om en insamling som ordnas på det sättet är lättillgänglig för avfallsinnehavaren.

Bestämmelser om de allmänna kraven på inrättande, underhåll och skötsel av mottagningsplatserna för avfall finns i 10 § i statsrådets förordning om avfall (179/2012).

Bestämmelser om mottagningsskyldigheten för distributörer av däck finns i 56 § i avfallslagen.

 4 §
Information om mottagning av kasserade däck

I samband med den information som avses i 51 § 1 mom. i avfallslagen ska producenten genom offentliga informationskampanjer och övrig information se till att de som innehar däck och kasserade däck får behövlig information om den skyldighet och de anvisningar som gäller separat insamling av kasserade däck samt om tillgängliga system för separat insamling och återvinning.

Bestämmelser om informationsskyldigheten för distributörer av däck finns i 57 § i avfallslagen.

 5 §
Redogörelse för solvens och verksamhetsplan som gäller ordnandet av återanvändning och avfallshantering

En producentsammanslutning ska varje år före utgången av april lämna Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland en i 64 § 1 mom. i avfallslagen avsedd redogörelse för sin solvens och verksamhetsplan som gäller ordnandet av återanvändning och avfallshantering.

I redogörelsen för solvens ska ingå det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden, budget för den inledda räkenskapsperioden samt vid behov mellanbokslut eller bokslutsprognos. Om dessa handlingar inte kan lämnas, ska solvensen visas på något annat tillförlitligt sätt.

 6 § 
En producents ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret

En producents ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska innehålla

1) producentens namn, kontaktinformation samt företags- och organisationsnummer,

2) kontaktpersonens namn och kontaktinformation,

3) en kopia av handelsregister- eller föreningsregisterutdraget,

4) uppgifter om däck som producenten släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden i ton per år,

5) uppgifter om nätverket av platser för separat insamling och mottagning av kasserade däck, transport, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning samt annat bortskaffande, vilka ordnas av producenten,

6) en uppskattning av den mängd kasserade däck i ton som årligen omfattas av den avfallshantering som producenten ordnar,

7) en redogörelse för den informationsspridning som gäller mottagningen av kasserade däck,

8) en utredning om avtal som hänför sig till förberedelse för återanvändning och ordnande av avfallshantering samt om avtalsparternas miljötillstånd och miljöledningssystem.

 7 §
En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret

En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska innehålla

1) de uppgifter om producentsammanslutningen som motsvarar uppgifterna i 6 § 1—3 och 5—8 punkten,

2) uppgifter om däck som de producenter som hör till producentsammanslutningen släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden i ton per år,

3) namn, företags- och organisationsnummer samt bransch för varje grundande medlem i producentsammanslutningen,

4) namn, företags- och organisationsnummer samt anslutningsdatum för de producenter som hör till producentsammanslutningen,

5) producentsammanslutningens stadgar och vid behov annan utredning där det framgår hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

6) en redogörelse för producentsammanslutningens solvens enligt 5 §.

 8 §
Anmälan om förändringar i verksamheten

Den anmälan enligt 106 § i avfallslagen om väsentliga förändringar i verksamheten samt om förändringar i producentsammanslutningens medlemskår ska göras inom en månad från förändringen.

I 64 § i avfallslagen finns bestämmelser om tidpunkten för när redogörelsen och planen för visande av solvensen och tryggande av verksamheten ska lämnas, om producentsammanslutningens verksamhet förändras väsentligt.

 9 §
Lämnande av uppföljningsuppgifter

En producent eller en producentsammanslutning på de anslutna producenternas vägnar ska varje år före utgången av april till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksamheten under det föregående året:

1) mängden nya och regummerade däck i ton som släppts ut på den finska marknaden,

2) mängden kasserade däck i ton som har separatinsamlats i Finland,  

3) mängden kasserade däck i ton som har förberetts för återanvändning, materialåtervunnits eller återvunnits på annat sätt eller bortskaffats, specificerat enligt behandlingsanläggning, samt behandlingsanläggningens namn och placeringsort,

4) uppnådd grad i fråga om förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning samt en utredning av grunderna för uppskattning och beräkning av de angivna uppgifterna,

5) en redogörelse för den informationsspridning som gäller mottagningen av däck.

 10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om återvinning och behandling av kasserade däck (1246/1995).

Förordningens 2 § tillämpas första gången på separat insamling, förberedelse för återanvändning och återvinning av kasserade däck som ordnas 2015.  Före den nämnda tidpunkten tillämpas 1 § i det beslut av statsrådet som nämns i 2 mom.

En producent skall fullgöra sin skyldighet enligt 3 § 1 mom. angående antalet mottagningsplatser senast den 1 januari 2015.

En producent eller en producentsammanslutning som företräder producenten, som före förordningens ikraftträdande lämnat in en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret, ska kontrollera att uppgifterna i ansökan motsvarar kraven i förordningen och vid behov lämna justerade uppgifter till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

  Helsingfors den 27 juni 2013

Miljöminister
Ville Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Tarja-Riitta Blauberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.