526/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2013

Statsrådets förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana retursystem för dryckesförpackningar som avses i 68 § i avfallslagen (646/2011).

2 §
Storleken på panten för dryckesförpackningar

Panten för en dryckesförpackning som omfattas av ett retursystem för dryckesförpackningar ska vara

1) minst 0,15 euro per förpackning av metall,

2) minst 0,20 euro per plastförpackning som rymmer över 0,35 liter men under 1,0 liter,

3) minst 0,40 euro per plastförpackning som rymmer minst 1,0 liter,

4) minst 0,10 euro per en annan dryckesförpackning än den som avses i 1—3 punkten.

3 §
Återanvändnings- och materialåtervinningsskyldighet

Den ansvarige för ett retursystem för dryckesförpackningar ska ordna mottagning, återanvändning och materialåtervinning av dryckesförpackningar som omfattas av retursystemet så att det av en sådan mängd förpackningar som motsvarar den mängd förpackningar som medlemmarna i retursystemet släppt ut på marknaden varje år returneras

1) minst 90 viktprocent av de återanvändningsbara dryckesförpackningarna för återanvändning,

2) minst 90 viktprocent av engångsdryckesförpackningarna för materialåtervinning.

Den som åtar sig att vara ansvarig för ett retursystem för dryckesförpackningar ska efter utgången av det tredje hela kalenderåret efter det att verksamheten inletts fullgöra sin skyldighet att uppfylla kraven på återanvändnings- och materialåtervinningsgrad enligt 1 mom.

4 §
Redogörelse för solvens och verksamhetsplan som gäller ordnandet av återanvändning och avfallshantering

Den ansvarige för ett retursystem för dryckesförpackningar som tar emot medlemmar ska varje år före utgången av mars lämna Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland en i 64 § 1 mom. i avfallslagen avsedd redogörelse för sin solvens och verksamhetsplan som gäller ordnandet av återanvändning och avfallshantering.

I redogörelsen för solvens ska ingå det fastställda bokslutet för den senaste räkenskapsperioden, budget för den löpande räkenskapsperioden samt vid behov mellanbokslut eller bokslutsprognos. Om dessa handlingar inte kan lämnas, ska solvensen visas på något annat tillförlitligt sätt.

5 §
Ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret

En ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska innehålla

1) namn, kontaktinformation samt företags- och organisationsnummer för den ansvarige,

2) kontaktpersonens namn och kontaktinformation,

3) en kopia av ett handelsregister- eller föreningsregisterutdrag,

4) uppgifter om pantens storlek,

5) uppgifter om dryckesförpackningens nominella volym och material,

6) uppgifter om vilka drycker som saluförs i förpackningarna,

7) uppgifter om vilka märkningar och koder som används på dryckesförpackningarna för att organisera returneringen,

8) en uppskattning av mängden dryckesförpackningar som släpps ut på marknaden enligt antal och förpackningsmaterial,

9) uppgifter om marknadsområdet och distributionssätten,

10) uppgifter om mottagning, återanvändning, materialåtervinning och annan avfallshantering av dryckesförpackningar,

11) en redogörelse för den informationsspridning som gäller verksamheten inom retursystemet för dryckesförpackningar,

12) en utredning om avtal som hänför sig till organiseringen av återanvändning och avfallshantering samt om avtalsparternas miljötillstånd och miljöledningssystem,

13) en plan och tidtabell för hur återanvändnings- eller materialåtervinningsskyldigheten ska fullgöras.

En ansökan av den ansvarige för ett retursystem för dryckesförpackningar som tar emot medlemmar ska dessutom innehålla

1) namn, företags- och organisationsnummer samt anslutningsdatum för de medlemmar som hör till retursystemet,

2) retursystemets stadgar och vid behov annan utredning där det framgår hur förpliktelserna har fördelats mellan medlemmarna och hur en ny medlem kan avtala med den ansvarige för retursystemet för dryckesförpackningar om hur förpliktelserna ska uppfyllas,

3) en redogörelse för solvensen av den ansvarige för retursystemet.

6 §
Anmälan om förändringar i verksamheten

Den anmälan enligt 106 § i avfallslagen om väsentliga förändringar i verksamheten samt om att en ny medlem anslutit sig till eller en medlem utträtt ur retursystemet ska göras inom en månad från förändringen.

Bestämmelser om tidpunkten för när redogörelsen och planen för visande av solvensen och tryggande av verksamheten ska lämnas ifall verksamheten inom ett retursystem för dryckesförpackningar förändras väsentligt finns i 64 § i avfallslagen.

7 §
Lämnande av uppföljningsuppgifter

Den ansvarige för ett retursystem för dryckesförpackningar ska varje år före utgången av mars till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksamheten under det föregående året:

1) mängden dryckesförpackningar som släppts ut på den finska marknaden enligt typ av material och förpackning, i antal och ton,

2) mängden förpackningar som tagits emot inom retursystemet specificerade enligt 1 punkten,

3) mängden förpackningar som levererats för återanvändning och materialåtervinning enligt typ av material, i antal och ton, samt den mottagande anläggningens namn och den ort där anläggningen finns,

4) grunderna för hur de uppgifter som lämnats enligt 1—3 punkten uppskattats eller beräknats,

5) en redogörelse för den informationsspridning som gäller verksamheten inom retursystemet för dryckesförpackningar,

6) en utredning av hur återanvändnings- och materialåtervinningsskyldigheten fullgjorts och vid behov en reviderad plan inklusive uppskattad tidtabell för de åtgärder genom vilka skyldigheten kan fullgöras.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om retursystem för vissa dryckesförpackningar (180/2005).

Förordningens 3 § 1 mom. 2 punkten tillämpas på mottagning och materialåtervinning av andra engångsdryckesförpackningar än förpackningar av metall från och med år 2015. Fram till dess är kraven på materialåtervinningsgrad för nämnda förpackningar 80 viktprocent.

En sådan ansvarig för ett retursystem för dryckesförpackningar, som före förordningens ikraftträdande lämnat in en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret, ska kontrollera att uppgifterna i ansökan motsvarar kraven i förordningen och vid behov lämna justerade uppgifter till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland inom tre månader efter förordningens ikraftträdande.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (31994L0062); EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.
Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

  Helsingfors den 27 juni 2013

Miljöminister
Ville Niinistö

Miljöråd
Riitta Levinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.