513/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987) 6, 9 a och 9 b §, sådana de lyder, 6 och 9 a § i lag 292/2006 samt 9 b § i lagarna 1682/1995, 367/1998 och 623/1999, som följer:

6 §

Den allmänna planeringen och styrningen av samt tillsynen över hälsovården inom försvarsmakten ska skötas av huvudstaben.

För hälsovårdsarrangemangen inom försvarsmakten ansvarar Försvarsmaktens logistikverk.

9 a §

Bestämmelser om skyldigheten att hemlighålla uppgifter i journalhandlingar som avses i denna lag finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

Om inte något annat följer av denna eller någon annan lag, ska personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas på behandlingen av personuppgifter.

9 b §

Om en läkare vid en granskning som gäller tjänsteduglighet, en hälsokontroll för arbetsplacering eller någon annan hälsokontroll konstaterar att en person för vars hälsovård försvarsmakten ansvarar eller som tjänstgör i en militär tjänst har nedsatt hälsa i något avseende och att detta inverkar på hans eller hennes tjänsteduglighetsklass, säkerheten i samband med tjänstgöringen eller förmågan att sköta tjänstgörings- eller tjänsteuppgifterna, ska läkaren trots bestämmelserna i de lagar som nämns i 9 a § utan dröjsmål lämna den militära myndighet som saken gäller ett utlåtande om slutsatserna av hälsokontrollen. Den militära myndighet som avses här är kommendören för truppförbandet eller den ledande förmannen för en annan motsvarande förvaltningsenhet.

Ett utlåtande om de begränsningar som gäller skötseln av tjänstgöringsuppgifterna och som vid hälsokontrollen har konstaterats i fråga om en person för vars hälsovård försvarsmakten ansvarar ska också lämnas till chefen för grundenheten.

Läkaren ska på den undersöktes begäran delge den undersökte det utlåtande som läkaren gett.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 8/2013
FsUB 2/2013
RSv 79/2013

  Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.