507/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om ändring av lagen om regionförvaltningsverken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) 4 § 2 mom. 5 punkten,

ändras 3 §, 4 § 2 mom. 4 punkten, 6 § 2 mom., 9 §, 10 § 1 mom., 11 § 2 och 3 mom., 12 och 13 § samt 14 § 1 och 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 17 a § som följer:

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas i fråga om ordnandet av regionförvaltningsverkens verksamhet och uppgifter lagen om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993), lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken (898/2009) och räddningslagen (379/2011).

4 §
Regionförvaltningsverkens verksamhetsområde och uppgifter

Regionförvaltningsverken ska dessutom


4) stödja behöriga myndigheter då myndigheterna leder säkerhetssituationer i regionen och vid behov samordna deras verksamhet.


6 §
Regionförvaltningsverkens behörighet samt deras verksamhetsområden och utvidgningen av dessa

Bestämmelser om utvidgning av verksamhetsområdet i fråga om uppgifter som gäller arbetarskyddet utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet och om utvidgning av verksamhetsområdet i fråga om uppgifter som gäller miljötillståndsärenden genom förordning av miljöministeriet.

9 §
Ordnande av den strategiska planeringen och styrningen i vissa fall

I regionförvaltningsverkens strategidokument finns avsnitt som gäller planeringen och styrningen av uppgifter som gäller arbetarskyddet och miljötillståndsärenden. För styrningen av regionförvaltningsverkens uppgifter som gäller arbetarskyddet utarbetas inte några strategiska resultatmålshandlingar.

Närmare bestämmelser om innehållet i och förfarandena för den strategiska planeringen och styrningen av regionförvaltningsverkens uppgifter som gäller arbetarskyddet får utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet och om innehållet i och förfarandena för den strategiska planeringen och styrningen av miljötillståndsärenden genom förordning av miljöministeriet.

10 §
Styrning av verksamheten

Justitieministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och den myndighet inom centralförvaltningen som särskilt har ålagts att sköta styrningen, styr regionförvaltningsverkens verksamhet inom sina egna ansvarsområden (styrning av verksamheten). Finansministeriet sörjer för styrningen av verksamheten när det gäller regionförvaltningsverkets gemensamma funktioner och övriga åtgärder som behövs med tanke på en enhetlig verksamhet inom verket.


11 §
Ledning

Ett ansvarsområde inom ett regionförvaltningsverk leds av chefen för ansvarsområdet. Chefen för ansvarsområdet svarar för att verksamheten inom ansvarsområdet leder till resultat och för att resultatmålen nås.

Ett regionförvaltningsverk har en ledningsgrupp som sörjer för samordningen av verkets funktioner. Regionförvaltningsverkets direktör är ordförande i ledningsgruppen. I fråga om ledningsgruppens övriga sammansättning bestäms i regionförvaltningsverkets arbetsordning.

12 §
Beslutanderätt

Direktören för ett regionförvaltningsverk avgör ärenden som hör till verkets behörighet, om det inte bestämts eller i arbetsordningen föreskrivits att någon annan tjänsteman vid verket ska avgöra dem. Ärenden som hör till ansvarsområdena för arbetarskyddet, miljötillståndsärenden och räddningsväsendet avgörs emellertid av chefen för det berörda ansvarsområdet, om det inte bestämts eller i arbetsordningen för ansvarsområdet föreskrivits att någon annan tjänsteman inom ansvarsområdet ska avgöra dem eller om inte något annat föreskrivs om beslutsfattandet.

Direktören för ett regionförvaltningsverk har rätt att avgöra ärenden som en tjänsteman vid verket enligt arbetsordningen får avgöra. Verkets direktör har emellertid inte rätt att avgöra ärenden som omfattas av behörigheten för verkets ansvarsområde för arbetarskyddet eller miljötillståndsärenden eller som omfattas av behörigheten för ansvarsområdet för räddningsväsendet och som gäller ärenden som avses i räddningslagen.

13 §
Regionförvaltningsverkens arbetsordning

I arbetsordningen för ett regionförvaltningsverk bestäms hur regionförvaltningsverkets förvaltning och funktioner ska ordnas samt om beredningen och avgörandet av ärenden, med undantag av ansvarsområdena för miljötillståndsärenden och arbetarskyddet. Regionförvaltningsverkets direktör beslutar om arbetsordningen.

Ett ansvarsområde inom ett regionförvaltningsverk kan vid behov ha en arbetsordning. I arbetsordningen kan det bestämmas närmare hur funktionerna inom ansvarsområdet ska ordnas samt om personalens uppgifter och tjänstgöringsorter. Chefen för ansvarsområdet beslutar om arbetsordningen för ansvarsområdet.

14 §
Tillsättning av tjänster

Statsrådet utnämner direktören för ett regionförvaltningsverk för viss tid på framställning av finansministeriet. Cheferna för ett regionförvaltningsverks ansvarsområden, med undantag av chefen för ansvarsområdet för arbetarskyddet, utnämns för viss tid. Cheferna för ansvarsområdena och chefen för den serviceenhet för den språkliga minoriteten som nämns i 18 § utnämns av det ministerium som bär huvudansvaret för styrningen av verksamheten inom ansvarsområdet eller av den myndighet inom centralförvaltningen för vilken styrningen särskilt föreskrivits. Det utnämnande ministeriet eller den utnämnande myndigheten inom centralförvaltningen ska innan beslutet fattas höra andra ministerier eller myndigheter inom centralförvaltningen som deltar i styrningen av verksamheten inom ansvarsområdet samt regionförvaltningsverket.

Cheferna för regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, miljötillståndsärenden samt räddningsväsendet och beredskapen utnämner personalen inom sina ansvarsområden. Regionförvaltningsverkets övriga personal utnämns av verkets direktör, om inte något annat bestäms i verkets arbetsordning.


17 a §
Samarbete mellan regionförvaltningsverken och polisen

Regionförvaltningsverken och polisinrättningarna inom deras verksamhetsområden ska samarbeta i ärenden som gäller

1) samordning av den regionala beredskapen och beredskapsplaneringen,

2) främjande av säkerhetsplaneringen inom region- och lokalförvaltningen,

3) stödjande av de behöriga myndigheterna inom området när dessa leder säkerhetssituationer och samordning av dessa myndigheters verksamhet,

4) annat regionalt myndighetssamarbete i fråga om polisväsendet.

Regionförvaltningsverken och Polisstyrelsen ska samarbeta i ärenden som gäller utvärdering av den regionala tillgången till polisens tjänster.

Bestämmelser om organiseringen av samarbetet och om förfarandena får utfärdas genom förordning av finansministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 15/2013
FvUB 7/2013
RsV 77/2013

  Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.