503/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om ändring av polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i polisförvaltningslagen (110/1992) 4 § 3 mom., 11 §, mellanrubriken före 13 § och 13 §,

sådana de lyder, 4 § 3 mom. och 11 § i lag 497/2009, mellanrubriken före 13 § i lag 778/1997 och 13 § i lag 100/2007, samt

ändras 1 § 2 mom., 6 § 2 mom. och 7 § 2 mom., sådana de lyder i lag 497/2009, som följer:

1 §
Polisförvaltningen och polisenheterna

Riksomfattande enheter under Polisstyrelsen är centralkriminalpolisen, skyddspolisen och Polisyrkeshögskolan. Polisinrättningen är lokal förvaltningsmyndighet under Polisstyrelsen. Polisenheter är Polisstyrelsen och enheterna under den.


6 §
Den lokala polisen

Vid bildandet av en polisinrättning vars distrikt omfattar flera härad ska hänsyn tas till de olika områdenas särdrag, såsom invånarantalet, invånartätheten, utsträckningen, trafikförbindelserna och språkförhållandena och områdesindelningens inverkan på den i 6 § i språklagen avsedda språkliga statusen för en myndighet. Tjänsterna som polischef för de polisinrättningar som läggs ned dras in och en ny tjänst som polischef för polisinrättningen inrättas. Den ovan nämnda polischefstjänsten vid polisinrättningen får första gången besättas utan att tjänsten ledigförklaras. Den som innehar en polischefstjänst som dras in ska omplaceras i uppgifter som motsvarar personens yrkesskicklighet och förmåga.

7 §
Den lokala polisens uppgifter

En polisinrättning kan dessutom ha särskilda uppgifter som grundar sig på dess speciella distrikt eller på andra omständigheter. Polisstyrelsen bestämmer vilka frågor som ingår i polisinrättningarnas särskilda uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

När lagen träder i kraft läggs rörliga polisen och Polisens teknikcentral ned som myndigheter. Andra ärenden som gäller polisväsendet och är anhängiga vid rörliga polisen än de ärenden som ska skötas av den lokala polisen, samt ärenden som är anhängiga vid Polisens teknikcentral, överförs till Polisstyrelsen för handläggning och avgörande. Polisstyrelsen ansvarar också för de avtal och övriga utfästelser samt de rättigheter och skyldigheter som rörliga polisen och Polisens teknikcentral förbundit sig till under sin verksamhetstid.

Tjänsterna som chef och biträdande chef för rörliga polisen och direktör för Polisens teknikcentral överförs till ett annat ämbetsverk när lagen träder i kraft, om inte den tjänsteman som utnämnts till en sådan tjänst har utnämnts till en tjänst vid det nya ämbetsverket eller till någon annan tjänst före ikraftträdandet. När lagen träder i kraft ändras benämningen på den tjänst som överförs och de uppgifter som hör till tjänsten till en tjänst vid det mottagande ämbetsverket.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 15/2013
FvUB 7/2013
RsV 77/2013

  Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.