501/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om ändring av 12 a och 14 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 12 a § 2 mom. och 14 §, sådana de lyder i lag 127/2010, som följer:

12 a §
Jämkat vuxenutbildningsstöd

Beloppet av full skyddsdel uppgår till 250 euro i månaden. I stället för en månad kan som jämkningsperiod även användas fyra på varandra följande kalenderveckor, varvid skyddsdelen utgör motsvarande andel av full skyddsdel.


14 §
Stödperiodens längd

Vuxenutbildningsstöd betalas för högst 19 månader. En stödtagare har rätt till denna stödtid en gång under sin yrkeskarriär i en eller flera perioder.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

För en jämkningsperiod som har börjat före ikraftträdandet av denna lag gäller den månatliga skyddsdelen enligt 12 a § i dess lydelse vid denna lags ikraftträdande.

För en stödperiod som har börjat före ikraftträdandet av denna lag gäller 14 § i dess lydelse vid denna lags ikraftträdande.

RP 44/2013
AjUB 5/2013
RSv 70/2013

  Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.