499/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kärnenergilagen (990/1987) 54 § 3 mom., sådant det lyder i lag 269/2011, samt

fogas till 7 a §, sådan den lyder i lag 342/2008, ett nytt 2 mom., till lagen en ny 27 a § och till 54 §, sådan den lyder i lag 269/2011, ett nytt 4 mom. som följer:

7 a §
Ledande principer

Säkerhetskraven och åtgärderna för säkerställande av säkerheten ska dimensioneras och riktas så att de står i rätt proportion till de risker som är förenade med användningen av kärnenergi.

6 kap.

Kärnavfallshantering

27 a §
Den ledande principen i kärnavfallshanteringen

Mängden kärnavfall som genereras vid användningen av kärnenergi ska hållas så liten som det rimligen är praktiskt möjligt, både i fråga om aktivitet och i fråga om volym, utan att genomförandet av de allmänna principerna enligt 5, 6 och 7 § äventyras.

54 §
Den högsta ledningen och tillsynen på kärnenergiområdet

Arbets- och näringsministeriet ska sörja för att det görs en självutvärdering av det nationella ramverket för kärnsäkerhet vart tionde år samt inbjuda till en internationell inbördes granskning av det nationella ramverket för kärnsäkerhet. Strålsäkerhetscentralen ska sörja för självutvärderingen av sin egen verksamhet på kärnsäkerhetsområdet.

Arbets- och näringsministeriet ska sörja för att det görs en självutvärdering av det nationella ramverket och det nationella programmet för kärnavfallshanteringen och av genomförandet av programmet samt sörja för inbjudan till en internationell inbördes granskning av det nationella ramverket, av den behöriga tillsynsmyndigheten och av det nationella programmet. Strålsäkerhetscentralen ska sörja för självutvärderingen av sin egen verksamhet på kärnavfallshanteringsområdet.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

RP 18/2013
EkUB 10/2013
RSv 59/2013

  Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.