498/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om ändring av djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen (247/1996) 2 §, 7 § 4 mom., 8 § 3 mom. och 19 § 3 mom.,

sådana de lyder, 2 § i lag 1430/2006 samt 7 § 4 mom., 8 § 3 mom. och 19 § 3 mom. i lag 63/2006, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på alla djur.

I fråga om jakt, fiske, medicinsk behandling av djur, avel, artificiell reproduktion av djur, användning av ryggradsdjur och bläckfiskar för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, transport av djur, genteknik och naturskydd ska dessutom iakttas vad som särskilt bestäms om dessa.

7 §
Åtgärder som utförs på djur

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om åtgärder som utförs på djur och om dem som utför dem tillämpas inte på användning av ryggradsdjur eller bläckfiskar för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål eller på användning av ryggradslösa djur för annan vetenskaplig forskning eller för undervisningsändamål.

8 §
Avel och genteknik

Utöver vad som bestäms i 1 mom. är det förbjudet att använda genteknik i syfte att förändra djurproduktionens kvantitet eller kvalitet, om det kan inverka menligt på djurens hälsa eller välbefinnande. I fråga om användning av genteknik när djur används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål iakttas dock vad som bestäms särskilt.


19 §
Utställande av djur och användning av djur vid förevisningar

I fråga om sådan fotografering och filminspelning som sker i det syfte som anges i 12 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013), ska bestämmelserna i den lagen tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

RP 150/2012
JsUB 2/2013
RSv 52/2013
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU (32010L0063); EUT nr L 276, 20.10.2010, s. 33

  Nådendal den 28 juni 2013

Republik President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.