477/2013

Utfärdad i Helsingfors den 26 juni 2013

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets arbetsordning (966/2005) 2 § 3 mom., 14 §, 18 § 3 och 4 mom., 19 § 1–3 mom., 21, 22, 26 och 27 §, 29 § 2 mom., 31 § 1 mom., 32 § 1 mom., 33 § 1 mom., 35 § 1 mom., 37 § 1 mom., 39 § 1 mom., 40 § 1 mom., 50 § 4 mom. samt 50 a § 3 mom.,

av dem 2 § 3 mom., 18 § 3 och 4 mom., 19 § 1–3 mom., 21, 22 och 27 §, 29 § 2 mom., 31 § 1 mom., 32 § 1 mom., 33 § 1 mom., 35 § 1 mom., 37 § 1 mom. och 40 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1271/2011, 26 § sådan den lyder i förordning 602/2012 samt 39 § 1 mom., 50 § 4 mom. och 50 a § 3 mom. sådana de lyder i förordning 842/2012, samt

fogas till arbetsordningen i stället för den 28 § som upphävts genom förordning 1271/2011 en ny 28 § som följer:

2 §
Avdelningar och stabsorgan

Stabsorganet för ministeriets ledning är sekretariatet för internationella ärenden som lyder direkt under understatssekreteraren. Statssekreteraren som kanslichef förordnar till uppgiften som överdirektör som lyder under ledningen. Statssekreteraren som kanslichef kan särskilt tillsätta också andra stabsorgan för ministeriets ledning samt tidsbundna projektorganisationer.


14 §
Information

I anslutning till utvecklings- och förvaltningsfunktionen finns informationen, som stödjer och bistår ministeriets ledning i informationsverksamhet och kontakten med intressentgrupper, bereder ärenden som gäller ministeriets externa och interna kommunikation i samarbete med avdelningarna samt leder och utvecklar ministeriets övergripande kommunikation.

18 §
Lednings- och styrningsansvar

Vid ledningen av ministeriet utgörs den övriga tjänstemannaledningen av en statssekreterare som kanslichef. Statssekreteraren som kanslichef biträds av en understatssekreterare, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt en finanspolitisk samordnare.

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören leder resultatstyrningen vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet samt beredningen av ärenden som gäller affärsverk och intressebolag inom förvaltningsområdet. Statssekreteraren som kanslichef leder beredningen av ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten. Om ministern inte beslutat något annat om arbetsfördelningen, bistås statssekreteraren som kanslichef och förvaltnings- och utvecklingsdirektören av avdelningarna vid beredningen av ärenden i enlighet med den ovan i denna arbetsordning angivna indelningen av avdelningarnas verksamhetsområden samt av beredningsgrupper eller tjänstemän som de särskilt utsett vid behov.


19 §
Resultatmål

Ministern ställer upp de strategiska resultatmålen för ministeriet samt för ämbetsverken och inrättningarna på föredragning av statssekreteraren som kanslichef.

Statssekreteraren som kanslichef för resultatdiskussionerna om de strategiska resultatmålen med understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska samordnaren. Statssekreteraren som kanslichef ingår ledningsavtalen med avdelningscheferna om de årliga resultatmålen.

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören för resultatdiskussionerna om de strategiska resultatmålen med ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet. Statssekreteraren som kanslichef ingår ledningsavtalen med cheferna för ämbetsverken och inrättningarna om de årliga resultatmålen.


21 §
Samordnande ledningsgruppen och tjänstemannaledningsgruppen

Statssekreteraren som kanslichef leder och bistås av en samordnande ledningsgrupp som består av understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren samt kommunikationsdirektören. Samordnande ledningsgruppen ska samordna verkställandet och uppföljningen av strategiarbetet samt behandla strategiska och för ministeriet viktiga sakhelheter som hör till fler än en avdelnings ansvarsområde.

Tjänstemannaledningsgruppen som leds av statssekreteraren som kanslichef behandlar och samordnar gemensamma handlingssätt som är viktiga för verksamheten samt ledandet och interna förvaltningen vid ministeriet. I ledningsgruppsmötet deltar förutom statssekreteraren som kanslichef även understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren, kommunikationsdirektören, avdelningscheferna samt de tjänstemän som statssekreteraren som kanslichef skilt förordnat.

22 §
Andra styrnings- och beredningsgrupper

Statssekreteraren som kanslichef tillsätter koordinationsgrupperna för finanspolitik och förvaltningspolitik, styrningsgruppen för internationella ärenden samt resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet. Statssekreteraren som kanslichef kan tillsätta andra styrningsgrupper eller beredningsgrupper med uppdrag att bereda ärenden.

Koordinationsgruppen för finanspolitik leds av statssekreteraren som kanslichef som bistås av finanspolitiska samordnaren, styrningsgruppen för internationella ärenden av understatssekreteraren samt koordinationsgruppen för förvaltningspolitik och resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet av förvaltnings- och utvecklingsdirektören.

26 §
Förvaltnings- och utvecklingsdirektörens uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören ska i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef utveckla och samordna beredningen av ärenden inom förvaltningspolitiska resultatområdet som hör till personal- och förvaltningspolitiska avdelningens, kommun- och regionförvaltningsavdelningens och den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska funktionens ansvarsområde samt beredningen av ärenden inom budgetavdelningens ansvarsområde som gäller statens gemensamma ekonomi-, lokalitets- och fastighetsförvaltning. Dessutom ska förvaltnings- och utvecklingsdirektören i egenskap av biträde till statssekreterare som kanslichef utveckla och leda resultatstyrningen och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet samt ministeriets interna verksamhet, organisation och personalpolicy.

27 §
Understatssekreterarens uppgifter

Understatssekreteraren leder och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef framför allt beredningen av ärenden som faller inom finansmarknadsavdelningens och sekretariatet för internationella ärendens verksamhetsområde samt ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté.

28 §
Uppgifter för finanspolitiska samordnaren

Finanspolitiska samordnaren ska i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef utveckla och samordna beredningen av ärenden inom finanspolitiska resultatområdet som hör till ekonomiska avdelningens, budgetavdelningens och skatteavdelningens ansvarsområde samt av ärenden inom kommun- och regionförvaltningsavdelningens ansvarsområde som gäller verktyg för tillsyn över den offentliga ekonomins stabilitet.

29 §
Avdelningschefens uppgifter

Vad som i 1 mom. och annars i denna arbetsordning föreskrivs om avdelningschefer gäller i tillämpliga delar förvaltnings- och utvecklingsdirektören, ICT-direktören, controllern vid statsrådet och chefen för sekretariatet för internationella ärenden.

31 §
Förordnande av ställföreträdare

Ställföreträdare för statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska samordnaren förordnas av ministern.


32 §
Avsteg från den fastställda arbetsfördelningen

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är varje tjänsteman vid behov skyldig att utföra de uppgifter som ministern, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren eller chefen för en avdelning eller en enhet inom avdelningen förordnar.


33 §
Information till ledningen och förmännen

Ministern, statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren samt kommunikationsdirektören ska hållas underrättade om de viktigaste av de ärenden som är aktuella eller under arbete inom ministeriets och avdelningarnas verksamhetsområden.


35 §
Samarbete mellan avdelningarna och information till avdelningarna

Avdelningarna och enheterna vid ministeriet ger efter behov sakkunnigtjänster inom sitt eget verksamhetsområde när en annan avdelning eller enhet bereder ett ärende som delvis även rör en annan avdelnings verksamhetsområde. Avdelningscheferna i fråga avtalar i varje enskilt fall närmare om lämnande av sakkunnigtjänster till den andra avdelningen och om gemensam beredning vid avdelningarna. Statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören eller finanspolitiska samordnaren bestämmer vid behov om gemensam beredning vid avdelningarna.


37 §
Ministeriets representation i beredningsorgan

En anställd vid finansministeriet som utses till representant i en kommitté eller kommission eller något annat sidoorgan ska till sina förmän och avdelningschefen lämna uppgifter om kommitténs eller kommissionens arbete och de ståndspunktspreciseringar som framkommer där framför allt i ekonomiskt betydande eller principiellt viktiga ärenden. Om avdelningschefen anser att ärendet är särskilt viktigt ur finansministeriets synvinkel, skall även ministern, statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska samordnaren informeras.


39 §
Fastställande av semestrar

Statssekreterarens, statssekreterarens som kanslichef, understatssekreterarens, finanspolitiska samordnarens samt avdelningschefernas semestrar fastställs av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Förvaltnings- och utvecklingsdirektörens semestrar fastställs av statssekreteraren som kanslichef.


40 §
Förordnande om tjänsteresor

Förordnanden om tjänsteresor för statssekreteraren och statssekreteraren som kanslichef utfärdas av ministern. Förordnande om tjänsteresor för understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska samordnaren utfärdas av statssekreteraren som kanslichef.


50 §
Tjänstledigheter beroende på prövning om vilka beslut fattas i ministeriet

Ministern beviljar på föredragning av personalchefen tjänstledighet beroende på prövning för statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören och finanspolitiska samordnaren samt för över tre månader för avdelningschefer.

50 a §
Beslutanderätt i vissa personalärenden

För statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, finanspolitiska samordnaren och avdelningscheferna avgör förvaltnings- och utvecklingsdirektören de ärenden som nämns 1 mom. 1 och 2 punkten utan föredragning. För förvaltnings- och utvecklingsdirektören avgör statssekreteraren som kanslichef dessa ärenden utan föredragning.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 26 juni 2013

Finansminister
Jutta Urpilainen

Statssekreterare som kanslichef
Martti Hetemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.