474/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) 7 § 1 mom. 2 punkten, 8 § 1 mom. 4 punkten, 13 § 6 och 8 punkten, 17 § 3 mom., 18 §, 26 § 4 mom., 27 a § och 34 § 2 mom.,

av dem 8 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i förordning 263/2009, 13 § 8 punkten sådan den lyder i förordning 536/2007, 17 § 3 mom., 26 § 4 mom. och 34 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 399/2011 samt 27 a § sådan den lyder i förordning 250/2005, som följer:

7 §
Avsändare

Om avsändarens skyldigheter bestäms i 8 § TFÄ-lagen. Den som sänder farliga ämnen får för transport överlämna endast sådana försändelser som överensstämmer med bestämmelserna. Dessutom ska avsändaren särskilt


2) överlämna till transportören på ett spårbart sätt uppgifter som behövs för genomförande av transporten, den godsdeklaration som krävs eller motsvarande följesedel samt övriga dokument såsom tillstånd, godkännanden, upplysningar och intyg,


8 §
Transportör och förare

I fråga om transportörens och förarens skyldigheter bestäms i 9 och 10 § i TFÄ-lagen. När transportören och föraren tar sig an transport av farliga ämnen ska de på avsändningsplatsen särskilt


4) försäkra sig om att tidsfristen för nästa besiktning av tankar inte har löpt ut; efter det att tidsfristen har löpt ut får en tank transporteras till besiktning, för att förstöras eller för förstöring av det ämne som den innehåller enligt villkoren i ministeriets förordning,


13 §
Fyllare av tankar samt av fordon och containrar för bulkgods

Den som fyller tankar samt fordon och containrar för bulkgods har särskilt följande skyldigheter. Fyllaren


6) ska efter fyllning av en tank förvissa sig om att förslutningarna är stängda och täta,


8) ska när fyllaren förbereder farliga ämnen för transport förvissa sig om att de storetiketter och orangeskyltar som krävs eller varningsetiketter och andra behövliga varningsmärken placerats på tankar, fordon med bulkgods samt stor- och småcontainrar,


17 §
Gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar

På gaskärlet ska märkningen ”-40°C” eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och det identifikationsnummer för besiktningsorganet som avses i 7 § 1 mom. i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (1008/2011).


18 §
Påvisande av förpackningars överensstämmelse med kraven

Bestämmelser om påvisande av att förpackningar som används vid transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven finns i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven.

26 §
Handlingar

Varje person i fordonets besättning ska medföra en identitetshandling försedd med fotografi, om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som föreskrivs i kapitel 1.10 i bilaga A till ministeriets förordning.


27 a §
Tryggande av tillfälliga förvaringsplatsers säkerhet

Om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som föreskrivs i kapitel 1.10 i bilaga A till ministeriets förordning, tillämpas 11 d § 4 mom. i TFÄ-lagen på tillfällig förvaring i terminaler, i fordonsdepåer och på andra motsvarande områden i samband med transport av farliga ämnen. Terminalerna, fordonsdepåerna och andra motsvarande områden ska i mån av möjlighet ha god belysning, allmänt tillträde till dem ska förhindras och områdena ska också i övrigt skyddas noggrant.

34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank eller fyllande av ett fordon och en container för bulkgods med ett farligt ämne inträffar en sådan olyckshändelse som avses i avsnitt 1.8.5 i bilaga A till ministeriets förordning, ska lastaren, fyllaren, transportören och mottagaren, i fråga om en olyckshändelse som inträffat i deras respektive verksamhet, inom en månad från olyckshändelsen lämna Säkerhets- och kemikalieverket en olycksrapport enligt den modell som ingår i ministeriets förordning. Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten dock lämnas till Strålsäkerhetscentralen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

  Helsingfors den 27 juni 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringsråd
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.