466/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om frontmannapension

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om frontmannapension (271/1977) 2 §, 5 § 1 mom. och 8 §, sådana de lyder, 2 § i förordning 1140/2001, 5 § 1 mom. i förordning 264/2008 och 8 § i förordning 93/2011, som följer:

2 §

Den som söker fronttillägg är skyldig att för Folkpensionsanstalten förete ett i militärpasset antecknat eller av staben för militärdistriktet utfärdat annat skriftligt intyg om att han har tilldelats frontmannatecken, eller utredning om att han fått fronttjänsttecken, fronttecken, eller ett sådant intyg som avses i 9 § 3 mom. lagen om frontmannapension (119/1977). När utredningen läggs fram får styrkta kopior användas.

5 §

Betalningsdag för fronttillägg och extra fronttillägg är den sjunde dagen varje kalendermånad.


8 §

Folkpensionsanstalten ska månatligen senast sex bankdagar före den fjärde dagen i varje månad, eller om den dagen inte är en bankdag, föregående bankdag, meddela social- och hälsovårdsministeriet de belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de fronttillägg och extra fronttillägg som ska betalas på betalningsdagen enligt 5 §. Social- och hälsovårdsministeriet ska betala Folkpensionsanstalten ett förskott på statens andel av beloppen enligt meddelandet senast tre bankdagar före den fjärde dagen i varje månad, eller om den dagen inte är en bankdag, föregående bankdag.

Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de fronttillägg som betalats under en kalendermånad och det förskott på statens andel som betalats för att täcka tilläggen beaktas när förskottet på statens andel bestäms för den andra månaden efter betalningsmånaden.

Folkpensionsanstalten ska lämna social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs vid justeringen av förskottet på statens andel senast sex bankdagar före den fjärde dagen den andra månaden efter betalningsmånaden för förskottet på statens andel, eller om den dagen inte är en bankdag, föregående bankdag.


Denna förordning träder i kraft den 16 september 2013.

Förordningen tillämpas första gången på de fronttillägg och statens andelar som betalas i oktober 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 19 juni 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.