464/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (166/2013) 19 § 2 mom., 20 §, 23 § 3 mom., 26 § 3 mom., 32 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 33 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 54 §, 79 § 2 punkten, 82, 83 och 86 §, samt

fogas till 77 § ett nytt 4 mom. som följer:

19 §
Säkerhets- och sjukvårdsutbildning för fartygspersonal

Personal på fartyg som inte är hyresbåtar, nöjesfartyg eller fartyg som går i inrikes fart och som ingår i fartygets minimibemanning eller som har tilldelats säkerhetsuppgifter eller uppgifter för förhindrande av förorening av miljön ska ha grundläggande säkerhetsutbildning enligt regel A-VI/1 i STCW-koden.


20 §
Ansökan om behörighetsbrev

Till sin ansökan om behörighetsbrev ska sökanden foga en redogörelse över sin utbildning och sin arbetserfarenhet. Även en kopia av eventuellt tidigare behörighetsbrev ska bifogas, likaså ett passfoto, om det behörighetsbrev som söks ska vara fotografiförsett. Vid förstagångsansökan ska sökanden kunna styrka sin identitet på ett tillförlitligt sätt. Sökanden ska dessutom lägga fram en utredning om att hans eller hennes hälsa uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om sjömäns hälsa. Bestämmelser om hälsokraven som gäller förarbrev för hyresbåt och internationellt förarbrev för fritidsbåt finns i 32 och 33 §.

23 §
Vaktstyrmansbrev

Den handledda praktiken enligt 1 mom. 3 a-punkten kan, förutsatt att den dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik, delvis fullgöras i däcksavdelningen på ett eller flera av följande sätt:

1) godkänd simulatorträning under högst en månad,

2) praktik på skolfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet under 500 under högst två månader,

3) praktik på isbrytare i inrikes fart under högst en månad,

4) praktik på segelfartyg under högst en månad,

5) praktik under värnpliktstiden under högst två månader.

26 §
Överstyrmansbrev

Om överstyrmansbrevet ger behörighet att tjänstgöra som befälhavare på ett fartyg med en bruttodräktighet under 3 000, ska sökanden ha utbildning åtminstone enligt regel A-II/2.5 i STCW-koden och 36 månader godkänd sjötjänstgöring som styrman eller 24 månader som styrman, varav 12 månader som överstyrman.

32 §
Förarbrev för hyresbåt

För förarbrev för hyresbåt krävs


2) ett giltigt körkort för framförande av personbil eller sådant läkarintyg som är en förutsättning för att få körkortet,


Den som söker förarbrev för hyresbåt ska kunna påvisa att han eller hon har den yrkesskicklighet som avses i 1 mom. 5 punkten genom ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation som följer upp sin utbildningsverksamhet och certifiering genom ett kvalitetssystem och vars kvalitetssystem för utbildningsverksamhet och certifiering har varit föremål för extern utvärdering högst fem år innan intyget daterats på ett sätt som Trafiksäkerhetsverket godkänt. Sökanden kan påvisa att han eller hon har den yrkesskicklighet som avses i 1 mom. 5 punkten genom ett behörighetsbrev för förare eller något annat högre behörighetsbrev för däcksbefäl som är avsett för yrkesmässig sjöfart eller genom ett prov som avläggs på Trafiksäkerhetsverket.

33 §
Internationellt förarbrev för fritidsbåt

För internationellt förarbrev för fritidsbåt krävs


2) ett giltigt körkort för framförande av personbil eller sådant läkarintyg som är förutsättning för att få körkortet,


Den som söker förarbrev för fritidsbåt ska kunna påvisa att han eller hon uppfyller examenskraven i 1 mom. 3 punkten genom ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation som följer upp sin utbildningsverksamhet och certifiering genom ett kvalitetssystem och vars kvalitetssystem för utbildning och certifiering har varit föremål för extern utvärdering högst fem år innan intyget daterats på ett sätt som Trafiksäkerhetsverket godkänt. Sökanden kan påvisa att han eller hon uppfyller examenskraven i 1 mom. 3 punkten genom ett behörighetsbrev för förare eller något annat högre behörighetsbrev för däcksbefäl som är avsett för yrkesmässig sjöfart eller genom ett prov som avläggs på Trafiksäkerhetsverket eller genom ett intyg över en utbildning vars examenskrav motsvarar examenskraven i 1 mom. 3 punkten.

54 §
Behörighetsbrev för matros-maskinman

För behörighetsbrev för matros-maskinman krävs minst 18 års ålder och behörighetsbrev för vaktman. En ytterligare förutsättning är en kombinerad matros- och maskinmansutbildning i vilken ingår 12 månader sjötjänstgöring enligt ett godkänt praktikprogram, varav sex månader i däcksavdelningen och sex månader i maskinavdelningen.

77 §
Giltigheten hos behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

Förarbrev för hyresbåt och internationellt förarbrev för fritidsbåt är i kraft tills vidare.

79 §
Förnyande av behörighetsbrev för däcks- och maskinbefäl

Den som har ett behörighetsbrev för däcks- eller maskinbefäl anses ha upprätthållit sin yrkeskompetens om


2) han eller hon under de sex månader som omedelbart föregår förnyandet i minst tre månaders tid har fullgjort sådan tjänstgöring till sjöss i befälsuppgifter som är ändamålsenlig med beaktande av det behörighetsbrev som ska förnyas,


82 §
Förnyande av certifikat som utfärdas på basis av grundläggande säkerhetsutbildning

Sjöfolk som genomgått grundläggande säkerhetsutbildning enligt regel A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 och A-VI/1-4 i STCW-koden ska vart femte år kunna styrka att han eller hon har upprätthållit den kompetens som krävs i enlighet med sin befattning, sina uppgifter och sitt ansvarsområde när det gäller utbildning i överlevnadsteknik enligt regel A-VI/1-1 och brandbekämpningsutbildning enligt regel A-VI/1-2 i STCW-koden. Upprätthållen kompetens kan påvisas med intyg över repetitionsutbildning eller godkänt praktiskt prov.

83 §
Förnyande av certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Sjöfolk som genomgått utbildning i att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt regel A-VI/2-1 i STCW-koden ska vart femte år kunna styrka att han eller hon har upprätthållit den kompetens som krävs i enlighet med sin befattning, sina uppgifter och sitt ansvarsområde. Upprätthållen kompetens kan påvisas med intyg över repetitionsutbildning eller godkänt praktiskt prov.

86 §
Förnyande av behörighetsbrev för personal på fiskefartyg

Innehavaren av ett behörighetsbrev ska anses ha upprätthållit sin yrkeskompetens, om han eller hon

1) har minst ett år godkänd sjötjänstgöring i befälsuppgifter under de senaste fem åren,

2) under de sex månader som omedelbart föregår förnyandet i minst tre månaders tid har fullgjort sådan tjänstgöring till sjöss i befälsuppgifter som är ändamålsenlig med beaktande av det behörighetsbrev som ska förnyas,

3) har haft hand om uppgifter som kan likställas med de befälsuppgifter som avses i 1 punkten och som motsvarar behörighetsbrevet, eller

4) har genomgått ett godkänt repetitionsförhör eller en särskild repetitionsutbildning avsedd för befäl på fiskefartyg.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG (32008L0106); EGT nr L 323, 3.12.2008, s. 33,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU (32012L0035); EGT nr L 343, 14.12.2012, s. 78

Helsingfors den 19 juni 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringsråd
Anna Sotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.