457/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 juni 2013

Statsrådets förordning om virkesmätningsdelegationen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om mätning av virke (414/2013):

1 §

Virkesmätningsdelegationen har en ordförande och 11 medlemmar vilka utses av jord- och skogsbruksministeriet. Varje medlem har en personlig suppleant. För suppleanterna gäller samma bestämmelser som för medlemmarna.  Ministeriet utser bland medlemmarna en vice ordförande för delegationen.

Av medlemmarna i virkesmätningsdelegationen utses en bland personer som föreslagits av Skogsforskningsinstitutet, en bland personer som föreslagits av en skogsägarorganisation, en bland personer som föreslagits av en virkesköparorganisation, två bland personer som föreslagits av arbets- eller entreprenadgivarorganisationerna inom skogsbranschen, en bland personer som föreslagits av en skogsarbetarorganisation, en bland personer som föreslagits av en organisation för maskinentreprenörer, en bland personer som föreslagits av en organisation för lastbilschaufförer, en bland personer som föreslagits av Forststyrelsen, en bland personer som föreslagits av en sammanslutning för självständiga sågar samt en bland personer som föreslagits av den industri som använder virke huvudsakligen för energiändamål. De organisationer som lägger fram förslag ska vara de mest representativa inom respektive bransch.

2 §

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter delegationen för fyra år i sänder. Om ordföranden, vice ordföranden eller någon annan medlem i delegationen avgår under mandatperioden, ska ministeriet utse någon annan till medlem i stället för den avgående för den återstående mandatperioden.

Delegationens ordförande och medlemmar beviljas avsked av jord- och skogsbruksministeriet.

3 §

Delegationen får utse en eller flera sekreterare. Delegationen kan också kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga.

För skötseln av sina uppgifter får delegationen tillsätta sektioner för olika grupper av ärenden. En sektion kan även ha medlemmar som inte hör till delegationen. Delegationen får dessutom låta utföra separata utredningar som stödjer målen för delegationens verksamhet samt höra sakkunniga.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

  Helsingfors den 19 juni 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Äldre regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.