456/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om museer

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om museer (1192/2005) 1 § som följer:

1 §
Villkor för statsandel

Utöver vad som föreskrivs i 2 § i museilagen (729/1992) förutsätts det för att ett museum ska få statsandel att

1) åtminstone museets ämnesområde och geografiska område har beaktats vid bestämmande av museets verksamhetsområde och vid tillvaratagande, forskning och dokumentering,

2) museet har en museichef och åtminstone en annan anställd i huvudsyssla, och den en av dem har högre högskoleexamen och den andra högskoleexamen, examen inom yrkesutbildning på högre nivå eller motsvarande tidigare examen på institutnivå; dessutom krävs det av vardera förtrogenhet med det verksamhetsområde som museet företräder samt slutförda grundstudier i museologi eller att minst ett års arbetserfarenhet i sakkunniguppgifter inom museibranschen,

3) museet har en långsiktig verksamhets- och ekonomiplan som utöver finansieringsplaner innehåller planer för museets mål och prioriteringar samt för hur forskningen och konserveringen är ordnad i museet och hur samlingarna visas, tas till vara, utökas och bevaras.

Av särskilda skäl kan en sådan person vara museichef som har i 1 mom. 2 punkten avsedd examen och förtrogenhet med det verksamhetsområde som museet företräder men varken har slutfört grundstudierna i museologi eller har minst ett års arbetserfarenhet i sakkunniguppgifter inom museibranschen. I ett sådant fall ska museet ha minst två andra sådana anställda i huvudsyssla som har slutfört grundstudierna i museologi eller har minst ett års arbetserfarenhet i sakkunniguppgifter inom museibranschen.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

En i 1 § 2 punkten avsedd person som har anställts i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande före ikraftträdandet av denna förordning och som uppfyller behörighetsvillkoren enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet är fortfarande behörig för tjänsten eller uppgiften i fråga.

  Helsingfors den 19 juni 2013

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.