450/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

Lag om ändring av 10 och 16 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) 16 § 1 och 4 mom. samt

fogas till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 967/2008, nya 3 och 4 mom. som följer:

10 §
Allmänna villkor för beviljande av stöd

I fråga om stöd för bogserbåtar och skjutbogserare beviljas av stödbeloppet enligt 11 och 12 § endast den andel som motsvarar sjötransportens andel av stödperioden.

Om fartygets ägare eller en annan arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget inte enligt ett befraktningsavtal har bestämmande inflytande över den trafik som bedrivs med fartyget under avtalstiden, beviljas stöd också för den väntetid som ska betraktas som sjötransport, då fartyget av något skäl som inte har med fartyget att göra i full beredskap med den minimibemanning som det bestämts att fartyget ska ha väntar på uppdrag att transportera gods eller passagerare. I fråga om bogserbåtar och skjutbogserare beviljas för väntetiden dock endast den andel av stödet som motsvarar sjötransportdagarnas andel under stödperioden.

16 §
Nödvändiga uppgifter

Den sökande ska se till att stödmyndigheten har tillgång till alla de uppgifter om fartyget och den trafik som bedrivs med fartyget som behövs för att fastställa förutsättningarna för stödet och stödbeloppet. På begäran av stödmyndigheten ska det för varje stödperiod lämnas in ett utdrag ur skeppsdagboken samt befraktningsavtalen och andra redogörelser, vilka den sökande ska bekräfta med sin underskrift.


Den sökande ska till stödmyndigheten för varje stödperiod och per fartyg överlämna försäkringsbolagets och Arbetslöshetsförsäkringsfondens sammanställningar av de under stödperioden inbetalda försäkringspremier som grundar sig på sjöarbetsinkomsten och som avses i 11 §.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På stöd som betalas för kostnader som uppkommit före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 51/2013
KoUB 10/2013
RSv 74/2013
Kommissionens beslut SA.35110 (2012/N), EUT C/21/2013

Helsingfors den 14 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.