437/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

Lag om ändring av 5 a kap. i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen (450/1987) 5 a kap. 2 § 1 mom. 6—8 punkten, 3 § 1 mom., 3 a § och 4 § 1 mom.,

sådana de lyder, 5 a kap. 2 § 1 mom. 6 och 8 punkten i lag 651/2004, 2 § 1 mom. 7 punkten i lag 480/2010, 3 § 1 mom. och 3 a § i lag 233/2011 samt 4 § 1 mom. i lag 427/2009, som följer:

5 a kap.

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation

2 §
Förutsättningar för teleavlyssning

När någon är skäligen misstänkt för


6) dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter, i 21 kap. 6 a § i strafflagen avsedd förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa enligt 1, 2 eller 3 § i det kapitlet,

7) grovt frihetsberövande, människohandel, grov människohandel, tagande av gisslan, förberedelse till tagande av gisslan, grovt ordnande av olaglig inresa,

8) grovt rån, förberedelse till grovt rån, grov utpressning,


kan den myndighet som sköter förundersökningen av brottet beviljas tillstånd att avlyssna och uppta telemeddelanden som den misstänkte sänder från en teleanslutning, teleadress eller teleterminalutrustning som personen innehar eller annars kan antas använda eller som förmedlas till en sådan teleanslutning, teleadress eller teleterminalutrustning och är avsedda för den misstänkte, om de uppgifter som fås kan antas vara av synnerlig vikt för utredning av brottet.


3 §
Förutsättningar för teleövervakning

När någon är skäligen misstänkt för

1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,

2) ett brott som riktat sig mot ett automatiskt databehandlingssystem och som har begåtts med hjälp av en teleterminalutrustning, koppleri, övergrepp i rättssak, olaga hot eller narkotikabrott,

3) ett straffbart försök till ovannämnda brott,

4) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte,

5) grovt tullredovisningsbrott,

6) grovt döljande av olagligt byte,

7) förberedelse till tagande av gisslan, eller för

8) förberedelse till grovt rån,

kan den myndighet som sköter förundersökningen av brottet beviljas tillstånd att utföra teleövervakning av en teleanslutning, teleadress eller teleterminalutrustning som den misstänkte innehar eller annars kan antas använda eller att inhämta uppgifter om en sådan mobilteleapparats läge som den misstänkte innehar eller annars kan antas använda, eller tillfälligt stänga en sådan teleanslutning eller teleterminalutrustning, om de uppgifter som fås genom teleövervakningen eller den tillfälliga stängningen av teleanslutningen eller teleterminalutrustningen kan antas vara av synnerlig vikt för utredning av brottet.


3 a §
Inhämtande av uppgifter om mobilteleapparaters läge

Den myndighet som sköter förundersökningen av ett brott som avses i 3 § 1 mom. 1—4 eller 6—8 punkten kan beviljas tillstånd att få uppgifter om de mobilteleapparater som det vid den förmodade brottstidpunkten har registrerats uppgifter om i telesystemet via en basstation som finns i närheten av den förmodade brottsplatsen eller någon annan plats som är av betydelse för utredning av brottet, om erhållandet av uppgifterna kan antas vara av synnerlig vikt för utredning av brottet.

4 §
Förutsättningar för teknisk avlyssning

När någon är skäligen misstänkt för

1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,

2) narkotikabrott,

3) ett straffbart försök till ovannämnda brott,

4) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte,

5) grovt tullredovisningsbrott,

6) förberedelse till tagande av gisslan, eller för

7) förberedelse till grovt rån,

får den myndighet som sköter förundersökningen av brottet utföra teknisk avlyssning av den misstänkte, om de uppgifter som fås genom avlyssningen kan antas vara av synnerlig vikt för utredning av brottet.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

RP 141/2012
LaUB 8/2013
RSv 61/2013

  Helsingfors den 14 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.