432/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen (129/1979) det inledande stycket i 10 § 1 mom. och 10 § 1 mom. 2, 6 och 13—16 punkten, 18 a § 3 mom., 18 b § 2 mom., 20 § 1 mom. och 31 a § 2 mom.,

sådana de lyder, 10 § 1 mom. 2, 6, 13 och 14 punkten i lag 1490/2001, det inledande stycket i 10 § 1 mom och 10 § 1 mom. 15 och 16 punkten, 18 a § 3 mom. och 18 b § 2 mom. i lag 908/2006, 20 § 1 mom. i lag 1324/2006 och 31 a § 2 mom. i lag 1132/2005, som följer:

10 §

I ett andelslags och ett europaandelslags grundanmälan ska nämnas


2) den dag då avtalet om andelslagsbildning undertecknats,


6) eventuellt nominellt belopp på andelen (insats),


13) en stadgebestämmelse enligt vilken det i andelslaget kan finnas andelar av olika slag eller enligt vilken andelarna är anslutna till värdeandelssystemet,

14) för det fall att det i stadgarna bestäms om aktier, aktiekapitalet och antalet aktier samt eventuella stadgebestämmelser om en akties nominella belopp, aktier av olika slag, antalet sådana aktier enligt aktieslag och huruvida aktierna är anslutna till värdeandelssystemet,

15) för det fall att det i stadgarna bestäms om medlemmarnas skyldighet att betala extra avgifter, de uppgifter som avses i 13 kap. 1 § 1 mom. i lagen om andelslag (421/2013),

16) för det fall att det i stadgarna bestäms om medlemmarnas tillskottsplikt, de uppgifter som avses i 14 kap. 1 § 2 mom. i lagen om andelslag, och


18 a §

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller överföring av ett andelslags eller ett europaandelslags andelar och aktier till värdeandelssystemet, nedsättning av reservfonden, överkursfonden och aktiekapitalet, fusion, delning, ändring av företagsform och likvidation på det sätt som bestäms i lagen om andelslag.


18 b §

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller registrering av koncessionen för kreditinstitut i andelslagsform, nedsättning av det bundna egna kapitalet, fusion, delning, flyttning av hemort, överlåtelse av affärsverksamheten, avstående från koncessionen och likvidation på det sätt som föreskrivs i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013).


20 §

Ett aktiebolag och ett andelslag får förutom på finska eller svenska ge in de handlingar och uppgifter som avses i denna lag till handelsregistret för offentliggörande även på andra språk. Av handlingarna ska då sändas en sådan officiell översättning som avses i 21 § 1 mom. i språklagen (423/2003).


31 a §

För skötseln av de uppgifter som gäller avförande ur handelsregistret och som anges i 20 kap. 4 § i lagen om aktiebolag, 23 kap. 4 § i lagen om andelslag och 24 § i denna lag har Patent- och registerstyrelsen trots sekretessbestämmelserna rätt att på begäran få uppgifter av Skatteförvaltningen om huruvida specificerade aktiebolag, andelslag eller andra näringsidkare enligt Skatteförvaltningens registeruppgifter har bedrivit verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2012
EkUB 6/2013
RSv 48/2013

  Helsingfors den 14 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.