427/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

Lag om ändring av 2 och 29 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 2 § 1 mom. 10 punkten och 29 § 2 mom., av dem 29 § 2 mom. sådant det lyder i lag 886/2008, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


10) ägarintresseföretag företag

a) i vilka ett annat företag direkt eller indirekt äger minst 20 procent av aktierna, andelarna, garantiandelarna eller bolagsandelarna,

b) i vilka ett annat företag har minst 20 procent av det röstetal som aktierna, andelarna, garantiandelarna eller bolagsandelarna medför, när detta röstetal baserar sig på ägande, medlemskap, bolagsordning, bolagsavtal eller andra med dessa jämförbara regler eller annat avtal,

c) i vilka ett annat företag har rätt att utse eller avsätta minst en femtedel av medlemmarna i styrelsen eller i ett organ som utser styrelsen, när rätten att utse baserar sig på samma omständigheter som röstetalet enligt b-punkten, eller

d) i vilka ett annat företag har någon annan sådan ägarandel som skapar en varaktig förbindelse mellan dessa företag och som är avsedd att främja företagets verksamhet eller den verksamhet som ett företag inom samma koncern bedriver,


29 §
Närmare bestämmelser och tillstånd

Innan tillstånd som avses i 1 mom. beviljas ska Finansinspektionen inhämta utlåtande av bokföringsnämnden, om saken är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen (1339/1997) eller aktiebolagslagen (624/2006) eller lagen om andelslag (421/2013).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2012
EkUB 6/2013
RSv 48/2013

  Helsingfors den 14 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.