426/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 21 a §, 37 § 2 mom., 46 § 3 mom. och 47 § 2 mom., av dem 21 a § sådan den lyder i lagarna 899/2011 och 764/2012, som följer:

21 a §
Anmälningsplikt som gäller förvärv och avyttring av aktier och andelar i institut för elektroniska pengar

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar eller en andel av institutets grundkapital eller bolagsinsats ska underrätta Finansinspektionen om detta på förhand, om hans innehav på grund av förvärvet

1) kommer att uppgå till minst 20 procent av aktie-, andels- eller grundkapitalet eller bolagsinsatsen i institutet för elektroniska pengar,

2) kommer att vara så stort att det motsvarar minst 20 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar, eller

3) annars berättigar till att utöva inflytande som är jämförbart med innehav enligt 2 punkten eller annars betydande inflytande i förvaltningen av institutet för elektroniska pengar.

Om avsikten är att öka ett innehav som avses i 1 mom. så att det på grund av förvärvet kommer att uppgå till minst 30 eller 50 procent av aktie-, andels- eller grundkapitalet eller bolagsinsatsen i institutet för elektroniska pengar, så att innehavet kommer att medföra en lika stor andel av det röstetal som samtliga aktier eller andelar medför eller så att institutet för elektroniska pengar blir ett dotterföretag, ska också detta förvärv anmälas på förhand till Finansinspektionen.

Vid beräkningen av den ägar- och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 2 kap. 4 § och 9 kap. 4—7 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012). Sådana aktier och andelar ska dock inte beaktas som den anmälningsskyldige har förvärvat för högst ett år i samband med en emission av värdepapper eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och utifrån vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i en sammanslutning eller i övrigt påverka verksamheten i sammanslutningens ledning.

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras också när det i innehavet ingående antalet aktier eller andelar sjunker under någon av de gränser för innehav som anges i 1 eller 2 mom. eller om institutet för elektroniska pengar upphör att vara ett dotterföretag till den anmälningsskyldige.

Institutet för elektroniska pengar ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom.

Bestämmelser om de uppgifter som ska fogas till de anmälningar som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av statsrådet.

37 §
Tystnadsplikt

Vad som föreskrivs i 7 kap. 14 § i lagen om andelslag (421/2013) gäller inte betalningsinstitut eller företag som hör till samma grupp som betalningsinstitutet.


46 §
Flyttning av säte till en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Registermyndigheten får inte utfärda intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag eller 9 § 5 mom. i lagen om europaandelslag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 9 § 2 mom. i lagen om europabolag eller 9 § 3 mom. i lagen om europaandelslag beviljats har meddelat registermyndigheten att betalningsinstitutet inte har följt bestämmelserna om flyttning av säte, om fortsättande av verksamheten i Finland eller om avslutande av verksamheten. Intyg får utfärdas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) eller 20 kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av sätet.

47 §
Fusion och delning som berör andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om ett betalningsinstitut som är ett europaandelslag eller andelslag deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europaandelslag eller 20 kap. 27 § i lagen om andelslag eller över delningen enligt 21 kap. 26 § i lagen om andelslag, om Finansinspektionen innan tillstånd beviljas har meddelat registermyndigheten att betalningsinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion, delning, fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas inom en månad från den dag som avses i 20 kap. 6 § 2 mom. eller 21 kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttning av sätet i samband med att ett europaandelslag bildas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2012
EkUB 6/2013
RSv 48/2013

  Helsingfors den 14 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.