419/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

Miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 1 mom. i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning («387/2013»):

1 §
Begränsning av användningen av farliga ämnen

Elektrisk och elektronisk utrustning, inklusive kablar och reservdelar för reparation, återanvändning, uppgradering av funktioner eller förbättrad kapacitet, som släpps ut på marknaden får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybrombifenyl (PBB) eller polybromdifenyleter (PBDE) på så sätt att deras tillåtna maximikoncentrationer i homogena material överskrids.

I homogena material ska en maximihalt på 0,1 viktprocent för bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) och 0,01 viktprocent för kadmium tillåtas.

2 §
Undantag från begränsningen av användningen av farliga ämnen

Begränsningen av användningen av farliga ämnen i 1 § ska inte tillämpas på en kabel eller en reservdel som är avsedd för reparation, återanvändning, uppgradering av funktioner eller förbättrad kapacitet av följande:

 1) elektrisk eller elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006,

2) produkter och utrustning för hälso- och sjukvård som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2014,

3) produkter för hälso- och sjukvård för in vitro-diagnostik som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2016,

4) övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2014,

5) industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2017,

6) elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av undantag enligt direktiv 2002/95/EG eller 2011/65/EU och som släppts ut på marknaden innan undantaget upphört att gälla, i den mån detta specifika undantag berörs.

Begränsningen i 1 § ska inte heller tillämpas

1) på reservdelar som återvinns från sådan elektrisk eller elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 och som används i utrustning som släpps ut på marknaden före den 1 juli 2016, förutsatt att återanvändningen sker i sådana slutna kretslopp företag emellan som kan underkastas granskning och att konsumenten får veta att återanvändning av delar ägt rum,

2) på utrustning och för ändamål som anges i bilagorna I och II.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU (32011L0065); EUT L 174, 1.7.2011, s. 88
Kommissionens delegerade direktiv 2012/50/EU (32012L0050); EUT L 348, 18.12.2012, s. 16
Kommissionens delegerade direktiv 2012/51/EU (32012L0051); EUT L 348, 18.12.2012, s. 18

  Helsingfors den 14 juni 2013

Miljöminister
Ville Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Else Peuranen

MMf om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.