411/2013

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 24 maj 2013

Skatteförvaltningens arbetsordning

Med stöd av 6 § 1 mom., 8 § 4 mom., 10 § 3 mom., 33 § 1 mom. och 35 § 5, 6 och 7 mom. i lagen om Skatteförvaltningen den 11 juni 2010 (503/2010) ges Skatteförvaltningen följande arbetsordning:

ALLMÄNT
1 §
Tillämpning

Om Skatteförvaltningens organisation, enheter, uppgifter och om organiseringen av dem och om huvudkontoren gäller, utöver vad i övrigt har stadgats eller bestämts, bestämmelserna i denna arbetsordning.

I Skatteförvaltningens ekonomistadgar och reglemente för intern revision stadgas utöver vad som i övrigt har stadgats om ekonomiförvaltningens organisation och uppgifter, förfaranden och ansvar på Skatteförvaltningen och om intern revision.

LEDNING OCH ORGANISATION
2 §
Ledning

Skatteförvaltningen leds av generaldirektören.

Enheterna inom Skatteförvaltningen leds av enhetens chef.

Enheten kan ha sådana uppgifter som hänför sig till ledningen, styrningen eller utvecklingen av processer som anknyter till andra enheters uppgifter på sätt som bestäms i denna arbetsordning.

3 §
Skatteförvaltningens ledningsgrupp och beskattningens ledningsgrupp

Skatteförvaltningens ledning stöds av en ledningsgrupp som biträder generaldirektören och cheferna för Skatteförvaltningens enheter vid beslutsfattandet för ärenden som gäller Skatteförvaltningens allmänna verksamhetslinjer och andra vittgående och principiellt viktiga ärenden för Skatteförvaltningen. Ledningsgruppen består av generaldirektören, av generaldirektören utsedda chefer för Skatteförvaltningens enheter, Valmis-projektets projektdirektör, andra tjänstemän som generaldirektören utsett och en personalrepresentant som utsetts av personalen.

Beskattningens ledningsgrupp stöder ledandet av Skatteförvaltningens beskattningsfunktioner. Till gruppen hör generaldirektören, överdirektörerna vid Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten, Skatteuppbördsenheten och Skatterevisionsenheten, Stabs- och rättsenhetens direktör och andra tjänstemän som generaldirektören utsett.

4 §
ICT-gruppen

ICT-gruppen stöder planeringen och beslutsfattandet som gäller Skatteförvaltningens datateknik. Gruppen behandlar ärenden som hänför sig till hanteringen av data- och kommunikationstekniska projekt. Till ICT-gruppen hör de tjänstemän som generaldirektören utsett från Skatteförvaltningens enheter och Valmis-projektet och ägaren till processen för utveckling av verksamheten.

5 §
Processernas samarbetsgrupp

Processernas samarbetsgrupp stöder styrningen av Skatteförvaltningens processer. Gruppen samordnar utvecklingsbehoven för Skatteförvaltningens processer och lägger fram förslag på deras prioritetsordning för att uppnå de strategiska tyngdpunkterna. Processernas samarbetsgrupp styr verksamheten i Skatteförvaltningens processnätverk. I samarbetsgruppen ingår ägaren till processen för utveckling av verksamheten, kärnprocessernas ägare, ägaren till processen för strategisk styrning, ägaren till processen för hantering av skatterisker, ägarna till ändringsbeskattningens delprocesser och Valmis-projektets representant.

6 §
Resultatstyrning

För att uppnå de resultatmål som har ställts på Skatteförvaltningen fastställer generaldirektören resultatmål för Skatteförvaltningens enheter. Enheterna rapporterar om uppnådda resultatmål till generaldirektören vid de tidpunkter som generaldirektören har bestämt.

För att uppnå de resultatmål som har ställts på enheten fastställer enhetens chef mål för enhetens processer och verksamhetsenheter. Processernas ägare och verksamhetsenheternas chefer rapporterar om uppnådda resultatmål till enhetens chef vid de tidpunkter som chefen har bestämt.

7 §
Processtyrning

Skatteförvaltningens processtyrning:

1) stöder beslutsfattandet för Skatteförvaltningens ledning vid identifiering, prioritering och inriktande av processernas utvecklingsbehov och

2) leder utförandet av uppgifterna i Skatteförvaltningens enheter enligt enhetliga tillvägagångssätt.

8 §
Processernas styrsystem

Skatteförvaltningens processtyrning sköts av processernas samarbetsgrupp, vars uppgifter och sammansättning har beskrivits i 5 §.

För styrningen av Skatteförvaltningens kärn- och stödprocesser har varje process en styrgrupp, som leds av ägaren till processen. Dess uppgift är att:

1) utreda processkedjans kapacitet och identifiera avvikelser från de krav strategin ställer,

2) lägga fram förslag för utvecklandet av processkedjan och

3) sörja för genomförandet av utvecklingsåtgärderna.

Processernas styrgrupper verkar i Skatteförvaltningens enheter och de leds av enhetens processägare. Styrgruppernas uppgift är att:

1) styra processens verksamhet inom enheten i enlighet med de mål som enhetens ledning har satt upp,

2) identifiera processens kapacitet i enheten och svara för utvecklandet av den och

3) framföra utvecklingsförslag vars verkningar även påverkar andra enheter för beslutsfattande i processens ledningsgrupp.

De processansvariga vid Skatteförvaltningens verksamhetsenheter ansvarar för att processernas förfaranden förverkligas enhetligt inom verksamhetsenheten i samarbete med enhetens processägare och verksamhetsenhetens ledning.

9 §
Samarbete och arbetarskydd

Samtliga tjänstemän som verkar i chefsuppgifter vid Skatteförvaltningen ska sörja för arbetarskyddet och för att personalen kan inverka på sitt arbete och sin arbetsmiljö på sätt som förutsätts i föreskrifter och avtal om samverkan och arbetarskydd.

10 §
Skatteförvaltningens förvaltningsstruktur

Enligt lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) finns det inom Skatteförvaltningen enheter som kan ha lokala enheter, stödenheter och andra verksamhetsenheter.

Om Skatteförvaltningens enheter bestäms genom statsrådets förordning. För Skatteförvaltningens enhet bestäms resultatmål och fastställs en arbetsordning.

Om verksamhetsenheterna bestäms i denna arbetsordning. Det sätts upp mål och fastställs en arbetsordning för varje verksamhetsenhet.

Vid Skatteförvaltningens enheter eller verksamhetsenheter kan det dessutom finnas sektioner, kontor, grupper eller andra organisationsdelar som bestäms i arbetsordningen.

11 §
Skatteförvaltningens enheter

Vid Skatteförvaltningen finns följande enheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Företagsbeskattningsenheten (Helsingfors),

2) Personbeskattningsenheten (Helsingfors),

3) Skatterevisionsenheten (Helsingfors),

4) Skatteuppbördsenheten (Helsingfors),

5) Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt (Helsingfors),

6) Informationsförvaltningsenheten (Helsingfors),

7) Stabs- och rättsenheten (Helsingfors),

8) Enheten för gemensamma tjänster (Helsingfors),

9) Kommunikationsenheten (Helsingfors),

10) Förvaltningsenheten (Helsingfors),

11) Enheten för intern revision (Helsingfors) och

12) Enheten för utredning av grå ekonomi (Helsingfors).

12 §
Valmis-projektet

Valmis-projektet vid Skatteförvaltningen ansvarar för ersättandet av beskattningens operativa datasystem med färdigprogram. I samarbete med vederbörande övriga enheter planerar Valmis-projektet nya verksamhetsmodeller och -processer och sörjer för ibruktagandet av dessa inom hela Skatteförvaltningen, styr beredningen av lagändringar som behövs för att målen ska nås, svarar för samarbetet med leverantörer och planerar och genomför de uppgifter inom förändringsledarskap som projektet kräver. Valmis-projektet koordinerar samarbetet mellan enheterna inom sitt uppgiftsområde.

13 §
Ledning och beslutsfattande inom Valmis-projektet

Valmis-projektet leds av en projektdirektör som förordnas av generaldirektören. Generaldirektören förordnar en ställföreträdare för projektdirektören på projektdirektörens förslag.

Projektdirektören rapporterar om hur projektet framskrider till generaldirektören och till den styrgrupp för projektet som generaldirektören tillsätter.

Projektdirektören eller den som projektdirektören förordnar fattar beslut om anställandet av personer för projektet till tjänst som är huvudsyssla och om deras löner.

I Valmis-projektets verksamhetsregler ges mer ingående bestämmelser om projektets interna organisation och om dess uppgifter och hur dessa organiseras.

14 §
Skatteförvaltningens delegation och samarbetsgruppen för rättsbevakning

Skatteförvaltningens delegation stöder Skatteförvaltningens strategiska planering.

En samarbetsgrupp som stöder rättsbevakningen finns vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

15 §
Förvaltningsorgan

Vid Skatteförvaltningen finns en centralskattenämnd för meddelande av förhandsavgöranden och en skatterättelsenämnd för behandling av begäran om omprövning som gäller beskattningen enligt lagen om Skatteförvaltningen.

16 §
Skatterättelsenämndens sektioner

För behandling av begäran om omprövning som gäller beskattningen finns följande sektioner inom skatterättelsenämnden (inom parentes huvudsakliga uppgifter och placeringsorter):

Sektion 1 (begäran om omprövning för skattskyldiga som beskattats vid Ålands skattebyrå, Mariehamn),

Sektion 2 (begäran om omprövning för skattskyldiga som beskattats vid Koncernskattecentralen, Helsingfors),

Sektion 3 (begäran om omprövning för företagsbeskattningen, Helsingfors),

Sektion 3 (begäran om omprövning för företagsbeskattningen, Helsingfors), Sektion 5 (begäran om omprövning för personbeskattningen, Vanda), Sektion 5 (begäran om omprövning för personbeskattningen, Vanda), Sektion 5 (begäran om omprövning för personbeskattningen, Vanda), Sektion 8 (begäran om omprövning för företagsbeskattningen, Åbo),

Sektion 9 (begäran om omprövning för personbeskattningen, Åbo),

Sektion 10 (begäran om omprövning för företagsbeskattningen, Tammerfors), Sektion 11 (begäran om omprövning för personbeskattningen, Tammerfors),

Sektion 12 (begäran om omprövning för företags- och personbeskattningen, Kuopio),

Sektion 13 (begäran om omprövning för företagsbeskattningen, Uleåborg), Sektion 14 (begäran om omprövning för personbeskattningen, Uleåborg),

Sektion 15 (begäran om omprövning på svenska, med undantag för om en begäran om omprövning behandlas i sektionerna 1 och 2, Vasa),

Sektion 16 (begäran om omprövning för personbeskattningen, Vasa),

Sektion 17 (begäran om omprövning för personbeskattningen, Jyväskylä) och

Sektion 18 (begäran om omprövning för personbeskattningen, Kouvola).

Med placeringsorten för skatterättelsenämndens sektion avses den ort där sektionen huvudsakligen sammanträder.

17 §
Ordförandena för skatterättelsenämnden

Skatterättelsenämndens ledande ordförande organiserar rättelsenämndens verksamhet på så sätt att det i nämndens avgöranden uppnås en enhetlig avgörandepraxis.

Ordförandena för skatterättelsenämnden verkar som ordförande i skatterättelsenämndens sektioner på det sätt som skatterättelsenämndens ledande ordförande förordnar. Också den ledande ordföranden verkar som ordförande för en av skatterättelsenämndens sektioner.

Skatterättelsenämndens sektioner har självständig beslutanderätt vid fullgörandet av sina uppgifter. Den ledande ordföranden kan delta i beslutsfattandet bara inom den sektion som han eller hon är ordförande för.

ENHETERNAS UPPGIFTER OCH ORGANISATION
18 §
Bestämmelser om organisering av uppgifterna och vedertagen arbetsfördelning

Om organiseringen av arbetsfördelningen mellan Skatteförvaltningens enheter och inom enheterna bestäms, utöver det som bestämts i statsrådets förordning om Skatteförvaltningens enheter, i denna arbetsordning, i enheternas arbetsordningar, i verksamhetsenheternas arbetsordningar och i resultatmålhandlingarna. Dessa kompletteras och preciseras av arbetsledningens bestämmelser, anvisningar om arbetsmetoder och definitioner av regler som avser Skatteförvaltningens datasystem.

Den i praktiken vedertagna arbetsfördelningen kompletterar de i 1 mom. avsedda bestämmelserna.

19 §
Enheternas uppgifter

Skatteförvaltningens enheter utför nedan föreskrivna och andra av generaldirektören förordnade uppgifter.

Skatteförvaltningens enheter:

1) organiserar sin verksamhet och verkar i samarbete med de övriga enheterna så, att riktigheten och enhetligheten förverkligas i Skatteförvaltningens avgöranden,

2) svarar för att Skatteförvaltningens arbetsgivar- och personalpolitiska linjedragningar genomförs enhetligt inom respektive enhet,

3) utvecklar verksamheten inom sitt uppgiftsområde,

4) utvecklar i samarbete med Informationsförvaltningsenheten och andra enheter datasystem som hör till enhetens uppgiftsområde,

5) svarar inom enhetens uppgiftsområde för nationellt och internationellt samarbete med myndigheter och intressegrupper, informationsutbyte, handräckning och andra uppgifter enligt internationella skatteavtal,

6) medverkar i förberedandet av bestämmelser som hör till enhetens uppgiftsområde,

7) medverkar i förberedandet av föreskrifter som avses i 8 § 3 mom. i lagen om Skatteförvaltningen och i förberedandet av andra bestämmelser och anvisningar som generaldirektören fastställer och som gäller enhetens uppgiftsområde, vid behov i samarbete med Stabs- och rättsenheten,

8) medverkar i Skatteförvaltningens gemensamma hantering av skatterisker och i planerandet och genomförandet av skattegranskning och annan skattekontroll till den del som gäller enhetens uppgiftsområde och

9) ansvarar inom sitt verksamhetsområde för planeringen och verkställandet av föregripande handledning och rådgivning.

20 §
Samarbete

Skatteförvaltningens enheter, processer och tjänstemän ska samarbeta för att uppnå Skatteförvaltningens målsättningar.

21 §
Samarbete som gäller anvisningar

Den enhet inom Skatteförvaltningen, till vars uppgift det i denna arbetsordning fastställs att utfärda tolkningsrekommendationer, tillämpningsanvisningar och andra motsvarande anvisningar, förbereder anvisningarna i samarbete med övriga enheter i den omfattning det anses vara ändamålsenligt.

22 §
Samarbete i informationsförvaltningsuppgifter

Skatteförvaltningens enheter och processnätverk samarbetar för att utnyttja och utveckla datateknik effektivt vid förberedandet, verkställandet och ibruktagandet av projekt.

23 §
Regionalt samarbete

Skatteförvaltningens enheter ska samarbeta regionalt i uppgifter som gäller:

1) verkställandet av beskattning, serviceproduktion och skattekontroll,

2) säkerhet och lokaliteter,

3) utnyttjande av personalresurser och

4) samarbete med intressegrupper.

Enheten för gemensamma tjänster, Stabs- och rättsenheten och Förvaltningsenheten styr, utvecklar och uppföljer det regionala samarbetet till den del som gäller respektive enhets uppgiftsområde.

Personbeskattningsenhetens skattebyrå koordinerar organiseringen av det regionala samarbetet.

Samarbetet ska ordnas på ett ändamålsenligt sätt så att Skatteförvaltningens funktionella och ekonomiska målsättningar och de lokala omständigheterna beaktas.

Företagsbeskattningsenheten
24 §
Företagsbeskattningsenhetens uppgifter

Företagsbeskattningsenheten:

1) verkställer beskattningen av samfund och samfällda förmåner och utövar skattekontroll om inte annat bestäms nedan och

2) ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer, tillämpningsanvisningar och gemensamma arbetsmetodanvisningar som gäller beskattningen av samfund, samfällda förmåner och alla företagsformer och tillämpningsanvisningar och gemensamma arbetsmetodanvisningar gällande kundregistrering.

Företagsbeskattningen har även följande uppgifter:

1) utför uppgifterna som hänför sig till ansökningsförfarandet i samband med återbäringen av de mervärdesskatter som ingår i anskaffningar som en näringsidkare som är etablerad i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller utanför Europeiska unionen har gjort i Finland eller som en näringsidkare som är etablerad i Finland har gjort i en annan medlemsstat,

2) utför uppgifterna som gäller ansökningsförfarandet i samband med återbäring av mervärdesskatt som ingår i diplomatiska anskaffningar och i anskaffningar som Europeiska gemenskapernas förvaltningsorgan har gjort,

3) producerar inom sitt uppgiftsområde tjänster som den elektroniska kontaktcentralen tillhandahåller,

4) handlägger ärenden som gäller skattskyldiga som använder ett i mervärdesskattelagen avsett specialsystem för elektroniska tjänster och

5) upprätthåller registret över utländska egendomsförvaltare.

25 §
Företagsbeskattningsenhetens organisation

Vid Företagsbeskattningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Koncernskattecentralen (Helsingfors),

2) Nylands företagsskattebyrå (Helsingfors),

3) Savolax-Karelens företagsskattebyrå (Kuopio),

4) Centrala Finlands företagsskattebyrå (Tammerfors),

5) Sydvästra Finlands företagsskattebyrå (Åbo),

6) Västra Finlands företagsskattebyrå (Vasa),

7) Sydöstra Finlands företagsskattebyrå (Kouvola) och

8) Norra Finlands företagsskattebyrå (Rovaniemi).

26 §
Särskilda bestämmelser om Företagsbeskattningsenhetens uppgifter

Koncernskattecentralen verkställer beskattningen av följande samfund:

1) av Finansinspektionen övervakade liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag, samfund som verkar på kreditmarknaden och fasta driftställen och filialer i Finland för motsvarande utländska försäkringsbolag och kreditinstitut,

2) europabolag och europaandelslag,

3) bolag som avses i 1 § i aktiebolagslagen och vars aktier är föremål för offentlig handel,

4) moderbolag som nämns i Företagsbeskattningens separata beslut och vilkas omsättning eller i koncernbokslutet beräknade omsättning är minst 50 miljoner euro under en räkenskapsperiod om 12 månader,

5) enskilda bolag och med en koncern likställbara grupper som nämns i Företagsbeskattningens separata beslut om omsättningen för det enskilda bolaget eller för gruppen är minst 50 miljoner euro under en räkenskapsperiod om 12 månader,

6) skattskyldiga som beskattas enligt tonnageskattelagen (476/2002) och

7) bolag som avses i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder.

Om ett i punkterna 1–5 ovan avsett samfund hör till en i bokföringslagen avsedd koncern, verkställer Koncernskattecentralen även beskattningen av andra samfund som hör till koncernen med undantag för ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsaktiebolag.

Om ett företagsarrangemang som avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet sker i en ovan avsedd koncern verkställer Koncernskattecentralen beskattningen av de nya bolag som grundas i samband med företagsarrangemanget. Koncernskattecentralen verkställer också beskattningen av ett bolag som köper ett bolag som avses i punkterna 5 eller 6 ovan.

Koncernskattecentralen utför skattegranskningen av de samfund för vilka beskattningsuppgifterna har förordnats till den.

Koncernskattecentralen är kontaktmyndighet i samband med övervakning av EU- gemenskapsintern handel.

27 §
Internprissättningsprojektet

Inom Företagsbeskattningsenheten finns ett internprissättningsprojekt, som ansvarar för Skatteförvaltningens centraliserade internprissättningsuppgifter.

Internprissättningsprojektet utför centraliserat beskattningsuppgifter och skatterevisioner i anknytning till internprissättningen och handlägger internprissättningsärenden som gäller enskilda skattskyldiga och kräver sådant ömsesidigt avtalsförfarande som avses i internationella avtal.

Internprissättningsprojektet kan avtala med en annan enhet inom Skatteförvaltningen om att denna handlägger internprissättningsuppgifter.

Personbeskattningsenheten
28 §
Personbeskattningsenhetens uppgifter

Personbeskattningsenheten:

1) verkställer beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner och utför skattekontroll,

2) verkställer skattegranskning av primärproducenter,

3) verkställer fastighetsbeskattningen av samfund och samfällda förmåner,

4) verkställer arvs- och gåvobeskattningen,

5) producerar inom sitt uppgiftsområde tjänster som den elektroniska kontaktcentralen tillhandahåller,

6) ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar gällande beskattningsförfarandet om inte Företagsbeskattningsenheten med stöd av 24 § ansvarar för nämnda uppgift och

7) ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer och tillämpningsanvisningar för beskattningen som gäller Personbeskattningsenhetens uppgiftsområde.

Inkomstbeskattningen och förskottsuppbörden för samfund och samfällda förmåner som har hemvist inom landskapet Åland verkställs av Ålands skattebyrå.

29 §
Personbeskattningsenhetens organisation

Vid Personbeskattningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Ålands skattebyrå (Mariehamn),

2) Södra Karelens skattebyrå (Villmanstrand),

3) Södra Savolax skattebyrå (S:t Michel),

4) Södra Österbottens skattebyrå (Seinäjoki),

5) Floddalarnas skattebyrå (Ylivieska),

6) Kajanalands skattebyrå (Kajana),

7) Mellersta Österbottens skattebyrå (Karleby),

8) Mellersta Finlands skattebyrå (Jyväskylä),

9) Kymmenedalens skattebyrå (Kouvola),

10) Lapplands skattebyrå (Rovaniemi),

11) Kustlapplands skattebyrå (Kemi),

12) Norra Karelens skattebyrå (Joensuu),

13) Norra Savolax skattebyrå (Kuopio),

14) Österbottens skattebyrå (Vasa),

15) Norra Österbottens skattebyrå (Uleåborg),

16) Päijänne-Tavastlands skattebyrå (Lahtis),

17) Huvudstadsregionens skattebyrå (Vanda),

18) Satakunta skattebyrå (Björneborg),

19) Centrala Finlands skattebyrå (Tammerfors),

20) Nylands skattebyrå (Träskända) och

21) Egentliga Finlands skattebyrå (Åbo).

Skatterevisionsenheten
30 §
Skatterevisionsenhetens uppgifter

Skatterevisionsenheten:

1) utför skattegranskningar,

2) övervakar gemenskapsintern handel inom EU och utnämner för detta ändamål det centrala kontaktkontoret och verksamhetsenheterna som fungerar som kontaktmyndigheter,

3) utför annan skattekontroll i samarbete med Skatteförvaltningens övriga enheter,

4) tillhandahåller informationstjänster som understöder skattekontrollen,

5) ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar om arbetsmetoder och andra anvisningar som gäller Skatterevisionsenhetens uppgiftsområde och

6) kan på eget initiativ överlåta uppgifter till andra myndigheter då ärendet i fråga hänför sig till skatterevisionsenhetens uppgifter.

31 §
Skatterevisionsenhetens organisation

Vid Skatterevisionsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Nylands skatterevisionsenhet (Helsingfors),

2) Östra Finlands skatterevisionsenhet (Kouvola),

3) Centrala Finlands skatterevisionsenhet (Tammerfors),

4) Västra Finlands skatterevisionsenhet (Åbo) och

5) Norra Finlands skatterevisionsenhet (Uleåborg).

Skatteuppbördsenheten
32 §
Skatteuppbördsenhetens uppgifter

Skatteuppbördsenheten:

1) uppbär och återbetalar skatter och avgifter och bokför skattemedel,

2) indriver skatter och avgifter och handlägger ärenden som hänför sig till uppskov och befrielse från skatt,

3) anmäler ärenden som gäller skattebrott eller annat brott som hänför sig till beskattningen eller ärenden som gäller bokföringsbrott till förundersökningsmyndigheten och för talan i brottmål och i ärenden som gäller skadestånd till följd av brott,

4) använder Skatteförvaltningens rätt att överlåta uppgifter på eget initiativ till den del inte något annat följer av 30 § 6 punkten,

5) redovisar skatterna och avgifterna till skattetagare och indriver beskattningskostnaderna,

6) producerar inom sitt uppgiftsområde tjänster som den elektroniska kontaktcentralen tillhandahåller,

7) svarar för skattekontoförfarandet, för periodövervakningen av skatterna som hänför sig till förfarandet och för uppgifter som hänför sig till årsövervakningen av arbetsgivarprestationer och

8) ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer och tillämpningsanvisningar och anvisningar om arbetsmetoder som gäller skatteuppbörd och indrivning.

33 §
Skatteuppbördsenhetens organisation

Vid Skatteuppbördsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Östra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet (Kuopio),

2) Västra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet (Åbo),

3) Norra Finlands indrivningsenhet (Uleåborg),

4) Centrala Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet (Tavastehus) och

5) Nylands indrivningsenhet (Vanda).

Centrala Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet handlägger ärenden som hänför sig till redovisningen av skatter och betalningar och indrivningen av beskattningskostnader.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
34 §
Uppgifterna för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt handlägger de ärenden med anknytning till bevakningen av skattetagarnas rätt vars avgörande har föreskrivits eller förordnats som enhetens uppgift.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt förmedlar förvaltningsdomstolarnas beskattningsbeslut till de enheter som ansvarar för styrfunktionerna inom Skatteförvaltningen på det sätt som enheterna kommer överens om sinsemellan.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt lämnar ut uppgifterna för den bevakning av skattetagarnas rätt som skattetagarna själv utför.

35 §
Organisation för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har inga verksamhetsenheter.

Informationsförvaltningsenheten
36 §
Informationsförvaltningsenhetens uppgifter

Informationsförvaltningsenheten:

1) svarar för Skatteförvaltningens datatekniska riktlinjer och arkitektur,

2) svarar för Skatteförvaltningens datatekniska infrastruktur och för upphandlingen av anordningar, system och tjänster som hör till den,

3) svarar för Skatteförvaltningens informationsplanering,

4) svarar för de metoder som tillämpas inom Skatteförvaltningens systemarbete och för de stödsystem och gemensamma tjänster som beskattningssystemen och den elektroniska kommunikationen behöver,

5) svarar för aktualiteten och utvecklingen av Skatteförvaltningens informationssäkerhetslösningar och övervakar iakttagandet av informationssäkerheten i samarbete med Skatteförvaltningens säkerhetsorganisation,

6) ger från beskattningens datasystem i elektronisk eller skriftlig form de uppgifter som lämnas i form av masslämnanden,

7) svarar för den elektroniska identifieringstjänsten som avses i 2 a § i lagen om Skatteförvaltningen,

8) svarar för Skatteförvaltningens automatiserade produktion, blankettplanering, blankettservice, tryckningsarbeten och posttjänster,

9) svarar för Skatteförvaltningens programutvecklingsstöd, det centraliserade stödet för produktionssystemen och för allmänna uppgifter som hänför sig till tillämpningen av datateknik,

10) svarar för den styrning som hänför sig till dess uppgiftsområde,

11) svarar för beställning, framställning och utveckling av datasystemen i samarbete med de enheter som använder datasystemen,

12) svarar för valet och anskaffningen av Skatteförvaltningens datatekniktjänster, inklusive externa tjänster och

13) bereder stora och principiellt viktiga upphandlingar av databehandlingsanordningar, datasystem och externa tjänster för generaldirektörens avgörande.

37 §
Informationsförvaltningsenhetens organisation

Vid informationsförvaltningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Produktionsenheten (Jyväskylä),

2) Enheten för användarstöd (Kuopio) och

3) Dataprogramenheten (Helsingfors).

Stabs- och rättsenheten
38 §
Stabs- och rättsenhetens uppgifter

Stabs- och rättsenheten:

1) utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens lednings-, styr- och planeringssystem och processtyrningen,

2) svarar för planering och uppföljning av Skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi, för utarbetande av handlingar som hör till detta och för styrning av enheterna och för beredning av Skatteförvaltningens strategi,

3) svarar för Skatteförvaltningens controllerfunktion,

4) bereder och föredrar ärenden som gäller förvaltningsklagan för generaldirektörens avgörande,

5) bereder och föredrar för generaldirektörens avgörande de föreskrifter som avses i 8 § 3 mom. i lagen om Skatteförvaltningen, harmoniseringsanvisningar som generaldirektören fastställer och andra utlåtanden och utredningar som kräver juridiskt specialkunnande,

6) koordinerar Skatteförvaltningens författningsförberedningsuppgifter och deltar i författningsförberedningen och hjälper Skatteförvaltningens enheter i ärenden som anknyter till verkställande av lagstiftningen,

7) bereder och föredrar för generaldirektörens avgörande Skatteförvaltningens gemensamma anvisningar som hänför sig till offentlighets- och datasekretesslagstiftningen, deltar i beredningen av anvisningar som hör till andra enheters uppgiftsområde och svarar för expertuppgifter inom informationsrättens område,

8) utför Skatteförvaltningens andra gemensamma uppgifter som kräver juridiskt specialkunnande,

9) svarar för styrning och uppföljning som hänför sig till Skatteförvaltningens övergripande säkerhet och

10) utför andra stabsuppgifter och uppdrag och utredningar som generaldirektören bestämmer.

39 §
Stabs- och rättsenhetens organisation

Stabs- och rättsenheten har inga verksamhetsenheter.

Den grupp inom Stabs- och rättsenheten som svarar för de uppgifter som avses i 38 § 4–8 punkterna ovan benämns Skatteförvaltningens rättsenhet.

Enheten för gemensamma tjänster
40 §
Uppgifterna för Enheten för gemensamma tjänster

Enheten för gemensamma tjänster:

1) leder och genomför för sin del hanteringen av skatterisker,

2) leder den elektroniska kontaktcentralfunktionen och utför Skatteförvaltningens samtalsförmedlingsuppgifter,

3) utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens tjänster och webbkommunikation och bereder samtjänstavtal med andra myndigheter för generaldirektörens avgörande,

4) leder och utvecklar hanteringen av beskattningens dataflöden och förfaranden som hänför sig till detta i samband med andra enheter,

5) utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens internationella samarbete med myndigheter och intressegrupper,

6) svarar för det elektroniska utlämnandet av beskattningsuppgifter,

7) behandlar ansökningar enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1999/621),

8) svarar för genererandet av gemensam statistik som beskriver beskattningen och Skatteförvaltningens verksamhet och

9) svarar för underhållet av Personbeskattningens planeringsmodell (HVS-modellen).

41 §
Organisation för Enheten för gemensamma tjänster

Enheten för gemensamma tjänster har inga verksamhetsenheter.

Kommunikationsenheten
42 §
Kommunikationsenhetens uppgifter

Kommunikationsenheten:

1) svarar för Skatteförvaltningens kommunikationsstrategi, den allmänna styrningen av marknadsföring, mediakommunikation och annan kommunikation, innehållet i det visuella utseendet och andra gemensamma kommunikationsuppgifter och

2) bistår Skatteförvaltningens ledning och enheter med planering och genomförande av kommunikation som gäller hela Skatteförvaltningen och med uppföljningen av kommunikationens effektivitet.

43 §
Kommunikationsenhetens organisation

Kommunikationsenheten har inga verksamhetsenheter.

Förvaltningsenheten
44 §
Förvaltningsenhetens uppgifter

Förvaltningsenheten:

1) bereder för generaldirektörens avgörande Skatteförvaltningens arbetsordning och förslag till föreskrifter om Skatteförvaltningens organisation och förvaltning,

2) svarar för Skatteförvaltningens arbetsgivaruppgifter och beredningen av de personalpolitiska riktlinjerna,

3) svarar för produktionen av tjänster för Skatteförvaltningens personal,

4) svarar för den gemensamma utvecklingen av Skatteförvaltningens personal,

5) svarar för produktionen av Skatteförvaltningens dokumenthantering, materialförvaltning, reseförvaltning, lokalitetsförvaltning och interna tjänster och för hyrandet av lokaliteter och andra utrymmen och för lokalitetssäkerheten,

6) stöder det regionala samarbetet mellan Skatteförvaltningens enheter,

7) bereder för generaldirektörens avgörande ärenden som gäller inrättande och indragning av tjänster som chef för en enhet eller verksamhetsenhet och överförandet och placerandet av dessa från en enhet till en annan,

8) handlägger ärenden som gäller inrättande och indragning av tjänster och överföring och placering av tjänster från en av Skatteförvaltningens enheter till en annan eller mellan Skatteförvaltningen och ett annat statligt ämbetsverk, frånsett tjänster som nämns i 7 punkten ovan och generaldirektörstjänsten;

9) avgör på föredragning av enheten ärenden som gäller fastställandet av personligt tilläggsarvode åt en tjänsteman, anställandet av en arbetstagare enligt arbetsavtal och avtal om anställningsförhållandevillkor i enlighet med statstjänstemannalagen frånsett de tjänster som nämns ovan i 7 punkten och tjänsten som generaldirektör,

10) avgör på förslag av en enhet ärenden som gäller höjning av kravnivån för en tjänstemans uppgift med mer än två kravnivåer då tjänstemannen väljs till uppgiften genom interna tjänsteoch uppgiftsarrangemang inom Skatteförvaltningen (intern rekrytering),

11) svarar för beredningen av ärenden som gäller bildandet av skatterättelsenämnder för generaldirektörens avgörande,

12) bereder för generaldirektörens avgörande anställandet av arbetsgivartjänstemän och ärenden som gäller grunderna för arvoden och resekostnadsersättningar till medlemmar och experter i centralskattenämnden, skatterättelsenämnden, Skatteförvaltningens delegation och i samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt,

13) svarar för de uppgifter som gäller statens bokföringsenhet som hänför sig till Skatteförvaltningen,

14) svarar för Skatteförvaltningens ekonomiförvaltningstjänster såsom budgetering, bokföring, kostnadsberäkning och rapportering,

15) ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar som hör till Förvaltningsenhetens uppgiftsområde och

16) handlägger ärenden som inte hör till någon annan enhet inom Skatteförvaltningen och om vilka generaldirektören inte har förordnat annat.

45 §
Förvaltningsenhetens organisation

Vid Förvaltningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Enheten för personaltjänster (Helsingfors),

2) Enheten för ekonomiska tjänster (Helsingfors) och

3) Enheten för lokalitetstjänster (Helsingfors).

I Förvaltningsenheten finns arbetsgivartjänster, vilkas innehavare har som sin huvudsakliga uppgift att handlägga statens personalförvaltningsärenden.

Enheten för intern revision
46 §
Uppgifterna för Enheten för intern revision

Enheten för intern revision svarar för Skatteförvaltningens interna revision.

47 §
Organisation för Enheten för intern revision

Enheten för intern revision har inga verksamhetsenheter.

Enheten för utredning av grå ekonomi
48 §
Uppgifterna för Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi handlägger ärenden som förordnats som dess uppgift och ärenden som separat ålagts enheten.

49 §
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har inga verksamhetsenheter.

GENERALDIREKTÖRENS BESLUTANDERÄTT
50 §
Ärenden som avgörs av generaldirektören

Utöver vad lagen om Skatteförvaltningen och förordningen om Skatteförvaltningen föreskriver om ärenden som avgörs av generaldirektören avgör generaldirektören ärenden som gäller:

1) Skatteförvaltningens utlåtanden till statsrådets justitiekansler, riksdagens justitieombudsman, Statens revisionsverk, dataombudsmannen eller i lagstiftnings- och andra vittgående ärenden till statsrådet eller ett ministerium, ett centralt ämbetsverk eller en annan motsvarande myndighet,

2) Skatteförvaltningens strategi för placering av kontor och samserviceavtal med andra myndigheter,

3) ingående av tjänste- och arbetskollektivavtal,

4) kollektiv uppsägning, kollektiv överföring till deltid och permittering av tjänstemän,

5) utnämning av den chef vid Förvaltningsenheten som svarar för personalärenden och utnämning av de tjänstemän som bereder rättsnormer som ska utfärdas av Skatteförvaltningen,

6) uppsägning av, avstängning från tjänsteutövning av och utfärdande av varning till de tjänstemän som har stadgats eller bestämts att utnämnas av generaldirektören,

7) förordnande av medlemmar i skatterättelsenämnden,

8) bildande av skatterättelsenämnder,

9) inrättande och indragning av tjänster som chef för en enhet eller verksamhetsenhet och överförande och placering av dessa från en enhet till en annan,

10) arbetsgivartjänstemännens anställning,

11) anvisningar som gäller uppgiftsområdet för flera av Skatteförvaltningens enheter om inte generaldirektören förordnat att anvisningarna ska utfärdas av någon av Skatteförvaltningens enheter och

12) stora och principiellt viktiga upphandlingar av databehandlingsanordningar, datasystem och externa tjänster.

Generaldirektören avgör på föredragning de ärenden som avses i lagen om Skatteförvaltningen och förordningen om Skatteförvaltningen och de ärenden som avses ovan i punkterna 1–10. De ärenden som gäller Skatteförvaltningens resultatmål avgör generaldirektören dock på förslag av den tjänsteman som har berett ärendet.

De ärenden som avses ovan i punkt 12 avgör generaldirektören på föredragning eller genom att på förslag av den tjänsteman som har berett ärendet underteckna det upphandlingsavtal eller den beställningshandling som rör ärendet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
51 §
Placering av tjänster, tjänstledighet och vissa andra beslut som gäller tjänsterna

Skatteförvaltningens enheter fattar de beslut som enligt statstjänstemannalagen (750/1994), statstjänstemannaförordningen (971/1994) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970) fattas av ämbetsverket i fråga och som ovan inte har bestämts att avgöras av generaldirektören eller handläggas av Förvaltningsenheten.

52 §
Avgörande av förvaltningsklagan

En klagan som har riktats till en enhet inom Skatteförvaltningen p.g.a. enhetens eller dess tjänstemans verksamhet avgörs av enhetens chef om inte annat föranleds av 33 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen.

53 §
Informering till generaldirektören

Skatteförvaltningens enheter ska hålla generaldirektören informerad om de principiellt eller på annat sätt viktiga ärenden som hör till enhetens uppgiftsområde.

54 §
Utlämnande av beskattningsuppgifter

Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten, Skattegranskningsenheten och Skatteuppbördsenheten utövar inom sitt uppgiftsområde rätten att på begäran lämna ut uppgifter på det sätt som särskilt föreskrivs om detta.

55 §
Uppgifter för en registeransvarig och utlämnande av registerutdrag och intyg

Skatteförvaltningens samtliga enheter sköter för sitt uppgiftsområdes del de uppgifter som ankommer på datasystemets registeransvariga.

Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten, Skattegranskningsenheten och Skatteuppbördsenheten lämnar ut enskilda utdrag och intyg från Skatteförvaltningens beskattningsdatasystem på det sätt som särskilt föreskrivs om detta.

56 §
Annan förande av talan

Vid talan hos domstol, andra myndigheter, vid skiljeförfarande och i avtal i enlighet med 29 § i lagen om Skatteförvaltningen förs talan av den enhet inom Skatteförvaltningen till vars uppgiftsområde ärendet hör eller som det särskilt åläggs.

57 §
Uppgiftsfördelning i vissa fall

Ett ärende som tillhör två eller flera enheters uppgiftsområde handläggs av den enhet till vars uppgiftsområde ärendet huvudsakligen hör. Om det inte på dessa grunder kan avgöras vilken den rätta enheten är eller om det annars är oklart till vilken enhets uppgiftsområde ärendet hör bestämmer generaldirektören vilken enhet som ska handlägga ärendet.

Enheterna kan i ett enskilt ärende eller en enskild grupp av ärenden komma överens om en arbetsfördelning som avviker från denna arbetsordning om detta är ändamålsenligt med tanke på handläggningen av ärendet.

Om ett ärende som ska handläggas av en enhet även rör en annan enhets verksamhet ska man vid beredningen av ärendet förhandla med de behöriga tjänstemännen vid enheten i fråga.

Om en enhet inom Skatteförvaltningen med stöd av denna arbetsordning kan utfärda en tillämpningsanvisning eller tolkningsrekommendation i ett ärende kan denna enhet avgöra ett ärende som annars skulle höra till någon annan enhet inom Skatteförvaltningen.

58 §
Tillämpning på personal i arbetsavtalsförhållande

Vad som ovan sagts om tjänstemän tillämpas även på personal i arbetsavtalsförhållande. Däremot kan endast en person i tjänsteförhållande fungera som föredragande.

IKRAFTTRÄDANDE
59 §
Ikraftträdandestadgande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 juni 2013.

  Helsingfors den 24 maj 2013

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Ledande förvaltningsjurist
Markku Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.