407/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) den finska språkdräkten i rubriken för 1 kap. samt 2, 13, 19 a, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30 a, 30 c–30 e, 32, 32 a, 45 §, 46 § 1 mom. och 52 §,

av dem 2 § sådan den lyder i förordningarna 670/1997 och 1243/2002, 13, 30 c och 30 e § sådana de lyder i förordning 1243/2002, 19 a § sådan den lyder i förordning 955/1993, 20, 21, 30 a, 30 d § och 46 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 670/1997, 23 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 531/1993, 1243/2002 och 533/2004, 24 § sådan den lyder i förordningarna 230/2002, 487/2009 och 1227/2011, 25 § sådan den lyder i förordningarna 230/2002 och 1227/2011, 27 § sådan den lyder i förordning 544/2003, 32 § sådan den lyder i förordningarna 670/1997 och 533/2004, 32 a § sådan den lyder i förordning 821/2003, 45 § sådan den lyder i förordningarna 291/1998, 1243/2002 och 487/2009 samt 52 § sådan den lyder i förordning 1227/2011, samt

fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 303/1996 och 1227/2011, ett nytt 7 mom. och till förordningen en ny 23 a § som följer:

2 §
Definitioner

1. I fråga om definieringen av fordon, fordonskategorier och ett fordons dimension och massa tillämpas vad som föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den. Bestämmelser om ett fordons dimension och massa finns dessutom i kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG.

2. I denna förordning avses med

a) kopplingsmassa släpfordonets vid koppling tillåtna faktiska massa, med undantag för den massa som belastar vändskivan eller dragkopplingen i dragfordonet till en påhängsvagn, en traktorsläpvagn och en medelaxelsläpvagn,

b) odelbar last en last som vid transport på väg inte kan delas upp i två eller flera laster utan oskälig kostnad eller risk för skada, och som på grund av sin massa eller sina dimensioner inte kan transporteras med något fordon eller någon fordonskombination utan att överskrida det värde för massa eller dimensioner som allmänt är tillåtet på vägen,

c) ministeriet kommunikationsministeriet.

13 §
Självstyrd axel

1. Om en bil eller en släpvagn för vilken det inte föreskrivs några tekniska krav på styranordningen har en självstyrd axel som är försedd med en från förarplatsen manövrerbar anordning eller en anordning som är automatiserad och som låser styrningen i mittläge, ska axeln hållas låst när fordonet körs med en hastighet som är högre än 60 km/h.

2. Om fordonets alla axlar är styrande, ska fordonets färdställning i normal trafik följa körbanans riktning.

17 §
Användning av slirskydd på däck för bil och dess släpfordon

7. Om den massa som totalt belastar drivaxeln eller drivaxlarna på en fordonskombination vars massa överstiger 44 ton är mindre än 18 procent av fordonskombinationens massa, ska dragfordonet för den tidsperiod som avses i 16 § 2 mom. förses med en anordning med vilken man kan förbättra fordonets förmåga att sätta sig i rörelse på en hal vägyta. Som sådana anordningar betraktas inte konstruktioner som påverkar funktionen av en enda drivande axels differentialväxel.

19 a §
Maximivärden för fordons och fordonskombinationers massa och för massa på axel eller boggi

1. När ett fordon eller en fordonskombination framförs på väg får varken den massa som belastar axel eller boggi eller fordonets massa överstiga de värden som har antecknats i fordonstrafikregistret. Massan för en fordonskombination får inte överstiga summan av de i fordonstrafikregistret antecknade massorna för dragfordonet och släpfordonet eller släpfordonen och inte heller den för fordonskombinationen tillåtna totalmassan, om denna är mindre än den ovan avsedda summan.

2. Vid körning på en hal vägyta får, vid användning av en axellyftanordning, den massa som belastar en drivande axel på bilen tillfälligt överskrida den största axelmassa som tillåts på väg, om detta inte skadar vägen.

20 §
Massa på axel och boggi

1. När en bil eller släpvagn framförs på väg får den massa som belastar en axel inte överskrida följande värden:

a) annan än drivande axel 10 t
b) drivande axel 11,5 t

2. När en bil framförs på väg får den massa som belastar en boggi inte överskrida följande värden:

 a) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11,5 t
 b) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t
 c) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t
 d) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller axlarna är försedda med fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 9,5 ton på någon axel 19 t
 e) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och boggins vardera axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller axlarna är försedda med fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om boggins vardera axel är drivande och försedd med parhjul och massan inte överstiger 10,5 ton på någon axel 21 t
 f) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är mindre än 1,3 meter 21 t
 g) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är minst 1,3 meter 24 t
 h) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är minst 1,3 meter och om minst två av boggins axlar är försedda med parhjul 27 t

3. När en släpvagn framförs på väg får den massa som belastar en boggi inte överskrida följande värden:

 a) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11 t
 b) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t
 c) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t
 d) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,8 meter 20 t
 e) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är högst 1,3 meter 21 t
 f) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är större än 1,3 meter 24 t
 g) fyr- eller fleraxlad boggi 24 t
21 §
Bilars massa

1. När en bil framförs på väg får dess massa inte överskrida följande värden:

 a) tvåaxlad bil 18 t
 b) treaxlad bil 25 t
 c) treaxlad bil, om dess drivande axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande axel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 9,5 ton på någon axel 26 t
 d) treaxlad ledbuss 28 t
 e) fyraxlad bil 31 t
 f) fyraxlad bil, om dess drivande axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande axel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 10,5 ton på någon axel 35 t
 g) femaxlad bil 42 t

2. På bilar som avses i 1 mom. a- eller c-punkten och som har tagits i bruk före den 1 november 2013 tillämpas det till och med den 30 april 2018 sådana maximivärden på fordonets massa som är två ton större än de värden som anges i a- och c-punkten samt i stället för det värde på 9,5 ton som anges för massan 1 mom. c-punkten värdet 10,5 ton.

3. En bils totalmassa får dock inte överskrida det värde som fås då till 20 ton för varje 0,10 meter som avståndet mellan bilens yttersta axlar överstiger 1,80 meter läggs

a) 320 kg, om bilen är fyraxlad,

b) 350 kg, om bilen är femaxlad.

4. Av en bils massa ska minst 20 procent belasta den styrande axeln eller de styrande axlarna. Av en personbils massa ska, när bilens belastning motsvarar den största i registrering och bruk tillåtna massan och full massa på bakaxeln, dock minst 30 procent belasta framaxeln.

5. Minst 25 procent av massan på ett fordon i kategori M2, M3 och N ska belasta drivaxeln eller drivaxlarna.

23 §
Massa för kombination av bil och släpvagn

1. Massan för en fordonskombination bestående av en bil och en släpvagn får inte, när den framförs på väg, överskrida följande värden:

 a) kombination av bil och påhängsvagn 48 t
 b) kombination av bil och medelaxelsläpvagn 44 t
 c) kombination av bil och egentlig släpvagn, kombination av bil, dolly och påhängsvagn, kombination av bil, påhängsvagn och på den kopplad annan påhängsvagn och kombination av bil, påhängsvagn och medelaxelsläpvagn:
 fyraxlad 36 t
 femaxlad 44 t
 sexaxlad 53 t
 sjuaxlad 60 t
 åttaaxlad 64 t
 åttaaxlad, om minst 65 procent av släpvagnens massa eller släpvagnarnas sammanlagda massa belastar sådana axlar som är försedda med parhjul 68 t
 minst nioaxlad 69 t
 minst nioaxlad, om minst 65 procent av släpvagnens massa eller släpvagnarnas sammanlagda massa belastar sådana axlar som är försedda med parhjul 76 t

2. Vid beräkning av axlarnas antal enligt 1 mom. ska vid kombinationer med sex eller flera axlar inte de axlar beaktas som belastas med en massa som är mindre än fem ton.

3. Med avvikelse från 1 mom. c-punkten tillämpas det på fordonskombinationer där dragbilen eller den egentliga släpvagnen eller båda har tagits i bruk före den 1 november 2013 en kombinationsmassa på 64 ton till och med den 30 april 2018.

4. Massan för en fordonskombination som består av en bil och därtill kopplad släpvagn eller kopplade släpvagnar och som har en massa som överstiger 44 ton får dock inte överskrida det värde som fås när till 20 ton läggs 320 kg för varje påbörjad 0,10 meter med vilken avståndet mellan fordonets eller fordonskombinationens yttersta axlar överstiger 1,80 meter. Vad som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas även på en bil och en påhängsvagn som ingår i en kombination som avses i 1 mom. c-punkten, om fordonskombinationens totalmassa överstiger 44 ton. På en fordonskombination vars massa överstiger 40 ton ska avståndet mellan bilens bakre axel och framaxeln av en släpvagn med en massa som överstiger 10 ton vara minst 3,00 meter.

5. Om massan för en fordonskombination överstiger 68 ton, ska minst 20 procent av fordonskombinationens massa belasta de drivande axlarna.

6. Motoreffekten för bilar som används i fordonskombinationer vars massa överstiger 44 ton ska vara minst 5 kilowatt för varje ton kombinationsmassa. En fordonskombination vars massa överstiger 60 ton får dock användas till och med den 30 april 2018, om bilens motoreffekt överstiger det värde som fås ur formeln 300 kW + 2,625 kW/t x (kombinationsmassan i ton – 60 t).

23 a §
Undantag från fordonskombinationers massa vid transport av farliga ämnen

1. Den största tillåtna massan för en fordonskombination med minst sju axlar är med avvikelse från 23 § 1 mom. c-punkten och 3 mom. 60 ton, om transporten hör till tillämpningsområdet för lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). Om fordonskombinationen har minst åtta axlar och fordonskombinationens dragbil minst fyra axlar är den största tillåtna massan för fordonskombinationen dock 68 ton.

2. För fordonskombinationer vars massa överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda massa belasta sådana axlar som är försedda med parhjul. Kravet tillämpas dock inte på tanktransporter av farliga ämnen.

24 §
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer av dessa

1. En bils längd får inte överskrida följande värden:

 a) buss (kategori M2 och M3) 13,50 m
 med minst tre axlar dock 15,00 m
 med ledkonstruktion dock 18,75 m
 med ledkonstruktion med mer än en led dock 25,25 m
 b) annan bil 12,00 m

2. En släpvagns längd får inte överskrida följande värden:

 a) påhängsvagn samt egentlig släpvagn som används i en fordonskombination som är längre än 22,00 meter mätt från kopplingstappens vertikalaxel eller framaxelns vridningscentrum till ändan av släpvagnen 12,00 m
 från kopplingstappens vertikalaxel eller framaxelns vridningscentrum horisontalt till vilken punkt som helst framför den 2,04 m
 b) annan än i a-punkten avsedd släpvagn, exklusive dragstång 12,50 m

3. En fordonskombinations längd får inte överskrida följande värden:

 a) kombination av personbil eller buss (kategori M) och annan än påhängsvagn samt kombination av paketbil (kategori N1) och annan än påhängsvagn 18,75 m
 b) kombination av personbil (kategori M1), paketbil eller lastbil (kategori N1, N2 eller N3) och påhängsvagn samt annan fordonskombination än de som avses i a-, c- eller d-punkten 16,50 m
 c) kombination av bil och medelaxelsläpvagn 18,75 m
 varav summan av lastutrymmenas yttre mått 15,65 m
 och avståndet från främre delen av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av släpvagnens lastutrymme 16,40 m
 dock, med avvikelse från det som bestäms ovan, lastat fordon för transport av fordon 20,75 m
 d) kombination av lastbil (kategori N2 eller N3) och två- eller fleraxlad egentlig släpvagn, kombination av lastbil, dolly och påhängsvagn eller kombination av lastbil, påhängsvagn och därtill kopplad medelaxelsläpvagn eller påhängsvagn 25,25 m
 varav summan av de yttre måtten för lastutrymmena bakom dragbilens förarhytt, med iakttagande av det mätningssätt som avses i 2 mom. a-punkten 21,42 m

4. Om ett tillbehör som kan lösgöras, exempelvis en box för skidor, är fäst på bussen får inte bussens och tillbehörets gemensamma längd överstiga de mått som anges i denna paragraf.

25 §
Andra huvudmått

1. Den största tillåtna höjden på en bil och på en släpvagn är 4,40 meter. Detta mått får inte överskridas när fordonet är obelastat eller axellyftanordningen är i sitt övre läge. Om höjden på fordonet överstiger 4,20 meter, ska transportören och föraren kontrollera att en transport längs den transportrutt som ska användas är möjlig utan risk för sammanstötning med konstruktioner ovanom vägen.

2. Ett fordons största tillåtna bredd är 2,60 meter. Den största tillåtna bredden på ett fordon som inte är temperaturkontrollerat och som används i en över 22,00 meter lång fordonskombination, mätt från fast struktur, samt på en buss är dock 2,55 meter. Den största tillåtna bredden på en buss som är registrerat som museifordon och som används i trafik högst 50 dagar per kalenderår är dock 2,60 meter. Den största tillåtna bredden på en personbil (kategori M1) är 2,50 meter.

3. Bredden på medelaxelsläpvagnar och egentliga släpvagnar  med en  största   i    registrering och bruk tillåten massa på över 3,5 ton (kategori O3 och O4), får överskrida dragbilens bredd med högst 0,15 meter. Bredden hos en påhängsvagn får överskrida dragbilens bredd, mätt vid framaxeln, med högst 0,35 meter.

27 §
Tillämpning av bestämmelser om massa och mått på andra fordon

1. På andra än i 20–23, 23 a, 24 och 25 § nämnda fordons och fordonskombinationers massa och huvudmått tillämpas vad som bestäms i 19 a, 20–23, 23 a, 24, 25 och 27 a §, med de undantag som föreskrivs i 27 a och 28–30 §. Bestämmelser om huvudmåtten för motorcykel, moped, trehjuling, fyrhjuling och lätt fyrhjuling finns i 27 a §. På kombinationer med traktor och släpvagn tillämpas dock inte 24 § 3 mom. a-, c- och d-punkten.

2. Ett fordon som är försett med metallband får ha en massa på högst 20 ton.

30 a §
Användning i Finland av fordon som är registrerade eller har tagits i bruk i någon annan än en EES-stat och användning av finländska fordon utomlands

1. När ett fordon som är registrerat eller har tagits i bruk i någon annan än en EES-stat används i Finland tillämpas bestämmelserna i detta kapitel, om inte annat avtalats i något internationellt avtal som är bindande för Finland. Massan och måtten på ett sådant fordon får dock inte överskrida de värden som tekniskt godkänts för fordonet i fråga. Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på fordonskombinationer där minst ett av fordonen är registrerat i någon annan än en EES-stat.

2. När ett i Finland registrerat fordon används i en annan EES-stat än Finland kan medlemsstaten i fråga begränsa fordonets massa och huvudmått till de värden som nämns i detta kapitel.

30 c §
Bilars massa

1. Största tillåtna massa för en bil är följande:

 a) tvåaxlad bil 18 t
 b) treaxlad bil 25 t
 om drivaxeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton dock 26 t
 c) treaxlad ledbuss 28 t
 d) kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad påhängsvagn, om påhängsvagnens axelavstånd är större än 1,8 meter och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 32 t

2. För en fyraxlad bil är den största massan i ton dock fem gånger axelavståndet i meter mellan fordonets yttersta axlar.

30 d §
Släpvagnens massa

Största tillåtna massa för en släpvagn är följande:

 a) tvåaxlad egentlig släpvagn eller medelaxelsläpvagn 18 t
 b) treaxlad egentlig släpvagn eller medelaxelsläpvagn 24 t
30 e §
Massan för kombination av bil och släpvagn

1. Största tillåtna massa för en kombination av en bil och en släpvagn är följande:

 a) kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad släpvagn 36 t
 b) kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad påhängsvagn, om påhängsvagnens axelavstånd är större än 1,8 meter och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 38 t
 c) kombination av fem- eller sexaxlad bil och släpvagn 40 t
 treaxlad bil med två- eller treaxlad påhängsvagn som i kombinerad transport medför en 40 fots ISO-container dock 44 t

2. När en kombination av bil och släpvagn framförs i internationell trafik ska minst 25 procent av kombinationens massa belasta den drivande axeln eller de drivande axlarna.

32 §
Koppling av släpfordon till bil

1. Till en person- och paketbil (kategori M1 och N1) samt till en specialbil får kopplas en medelaxelsläpvagn i kategori O1 och O2, en påhängsvagn i kategori O2 eller en egentlig släpvagn i kategori O2. Bromssystemet på den påhängsvagn eller egentliga släpvagn som kopplas till person- eller paketbilen ska vara lämpligt med tanke på den aktuella kopplingen och fylla de tekniska krav som varit i kraft när släpvagnen tagit i bruk första gången eller senare. En påhängsvagn eller en egentlig släpvagn som kopplas till en person- och paketbil och som tagits i bruk före den 1 januari 2011 ska fylla de tekniska krav på bromssystem som varit i kraft den 1 januari 2011 eller senare.

2. Till en buss (kategori M2 och M3) får kopplas en mellanaxelsläpvagn eller tvåaxlad egentlig släpvagn.

3. Om kombinationens längd är högst 22,00 meter, får till en lastbil (kategori N2 och N3) kopplas en påhängsvagn, medelaxelsläpvagn, egentlig släpvagn eller släpanordning. Om kombinationens längd överstiger 22,00 meter, får till en lastbil kopplas en egentlig släpvagn, en påhängsvagn kopplad till en dolly, en påhängsvagn och på den kopplad annan påhängsvagn eller en påhängsvagn och till den kopplad medelaxelsläpvagn. Dragbilen, dollyn och släpvagnarna i en kombination vars fasta strukturs längd överstiger 22,00 meter ska vara försedda med låsningsfria bromsar. En påhängsvagn med boggi som kopplats med hjälp av en dolly ska vara försedd med minst två fasta axlar.

32 a §
Släpfordonets kopplingsmassa

Kopplingsmassan för andra släpfordon än de som avses i 34 § får inte vara större än det lägsta av följande värden:

a) den tekniskt sett största massa som får dras och som baserar sig på fordonets konstruktion och prestanda samt på kopplingsanordningens hållfasthet,

b) om släpfordonet saknar bromsar, halva dragfordonets massa, dock högst 0,75 ton, eller, i fråga om en släpanordning, högst hälften av den verkliga massan av en dragbil i kategori N2 eller N3,

c) om släpfordonet är försett med färdbroms och kopplas till en bil vars största i registrering och bruk tillåtna massa inte överstiger 3,5 ton, dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa, eller om dragbilen är ett motorfordon i kategori M1G eller N1G, 1,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna totala massa, dock högst 3,5 ton,

d) om en släpvagn är försedd med färdbroms och kopplas till en bil vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, 3,5 ton,

e) om ett annat släpfordon än en påhängsvagn eller en motsvarande släpanordning är försett med ett kontinuerligt fungerande bromssystem och kopplas till en bil, 1,7 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa,

f) om en eller flera släpvagnar kopplas till en bil vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton och kombinationens längd, mätt utan last, överskrider 22,00 meter, 2,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa.

45 §
Godstransport

Ett fordon får inte lastas så att lasten i sidled skjuter ut över fordonets karosseri eller lastutrymme. Om det inte finns någon lastkorg på fordonet får lasten i lastutrymmet inte överskrida fordonets bredd, mätt vid fordonets framaxel, med mer än 0,35 meter. Begränsningarna i detta moment tillämpas dock inte vid transport av båtar.

2. Lasten får, inom ramen för fordonets eller fordonskombinationens tillåtna längd på väg, skjuta ut högst en meter över den yttersta punkten av fordonets framdel och högst två meter över den yttersta punkten av fordonets bakdel.

3. Massan av gods som transporteras på en personbils (kategori M1) tak får, inom ramen för den tillåtna massan för bilen, uppgå till högst 10 procent av bilens egenmassa.

4. Med tvåhjulig cykel får transporteras högst 50 kg gods. Med minst trehjulig cykel får transporteras högst 100 kg gods. Med trehjulig moped (kategori L2e) avsedd för godstransport får transporteras högst 300 kg och med lätt fyrhjuling (kategori L6e) högst 200 kg gods. Med trehjuling (kategori L5e) får transporteras högst 1 500 kg och med fyrhjuling (kategori L7e) högst 1 000 kg gods.

5. Motorredskap får inte, med undantag för transporter med släpvagn som avses i 36 § 1 mom., användas för andra transporter än sådana som ska utföras på själva arbetsplatsen och föranleds av motorredskapets egentliga bruksändamål.

46 §
Placering av last

1. Lasten ska bilda en så låg och enhetlig helhet som möjligt. Lastens tyngdpunkt ska befinna sig så lågt som möjligt och så nära fordonets längsgående mittlinje som möjligt. Fordonet får inte lastas så att fordonets tyngdpunkt är högre än den tekniskt sett tillåtna.


52 §
Godkännande av ibruktagandet av fordon och fordonskombinationer med avvikelse från bestämmelserna om massa och mått

1. Trafiksäkerhetsverket får bevilja undantag från bestämmelserna i 20, 21, 23, 23 a, 24–26, 31, 32 och 32 a § för ett enskilt fordon eller en enskild fordonskombination, om detta är nödvändigt för test av ny teknik eller för produktutveckling eller av något annat särskilt skäl. En förutsättning är dessutom att beviljandet av undantag inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen. Undantag får beviljas för viss tid och förenas med villkor.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

En fordonskombination med en massa som är högst 60 ton och med ett motorfordon som har tagits i bruk före ikraftträdandet av denna förordning får med avvikelse från 23 § 6 mom. användas i trafik när denna förordning trätt i kraft.

  Helsingfors den 6 juni 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Överingenjör
Juhani Puurunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.