400/2013

Utfärdad i Helsingfors den 7 juni 2013

Lag om ändring av 82 och 84 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 84 § 2 mom. samt

ändras 82 § som följer:

82 §
Begränsningar i fråga om överlåtelse av explosiva varor

Explosiva varor får överlåtas till

1) den som har tillstånd att tillverka eller upplagra explosiva varor,

2) en rörelse som utför sprängnings- och brytningsarbeten och i vars tjänst finns en i lagen om laddare avsedd laddare,

3) en laddare som avses i lagen om laddare.

Den som tar emot explosiva varor i enlighet med 1 mom. ska ha ett överföringsintyg.

Pyrotekniska artiklar får överlåtas till

1) en i 81 § avsedd användare av specialeffekter,

2) en i 93 § avsedd verksamhetsutövare som svarar för tillverkning eller import av fyrverkeripjäser,

3) en i 94 § avsedd arrangör av ett fyrverkeri.

Pyrotekniska artiklar får dessutom överlåtas till en sådan verksamhetsutövare som i sitt arbete eller sin näringsverksamhet behöver pyrotekniska artiklar. Det krävs dessutom att verksamhetsutövaren i sin tjänst har en specialist som har tillräckliga kunskaper om säker användning och hantering av de pyrotekniska artiklar som överlåts samt en av tillverkaren eller importören eller en organisation som dessa bemyndigat anordnad produktspecifik utbildning som klarlägger egenskaperna och riskfaktorerna hos samt detaljerna kring installationen, underhållet och förstöringen av pyrotekniska artiklar.

Det är förbjudet att överlåta explosiva varor till berusade och personer under 18 år.

Närmare bestämmelser om överlåtelse och begränsningarna i fråga om överlåtelse av explosiva varor samt om utbildningen av, kompetenskraven för och konstaterande av kompetensen hos specialister som avses i 4 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 4 juli 2013.

RP 25/2013
EkUB 8/2013
RSv 54/2013
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG (32007L0023); EUT nr L 154, 14.6.2007, s. 21

  Helsingfors den 7 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.