399/2013

Utfärdad i Helsingfors den 7 juni 2013

Lag om ändring av 2 kap. och 8 kap. 4 § i bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bokföringslagen (1336/1997) 8 kap. 4 §, sådan den lyder i lagarna 62/2003 och 1304/2004, samt

fogas till 2 kap. en ny 5 a § som följer:

2 kap.

Bokföring av affärshändelser samt bokföringsmaterial

5 a §
Lön som betalats ut kontant

Ett av arbetstagaren undertecknat kvitto som gäller betalning av lön kontant eller någon annan utredning enligt 2 kap. 16 § 2 mom. i arbetsavtalslagen (55/2001) som verifierar betalningen, ska dateras och fogas till en verifikation enligt 5 § i detta kapitel.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

4 §
Bokföringsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) försummar att göra noteringar i bokföringen inom den tid som anges i 2 kap. 4 § 2 mom.,

2) åsidosätter skyldigheten enligt 2 kap. 5 a § att till en verifikation enligt 2 kap. 5 § foga ett av arbetstagaren undertecknat kvitto på eller någon annan utredning som verifierar utbetalningen av lön kontant,

3) i strid med 2 kap. 9 § förvarar bokföringsmaterial utomlands,

4) åsidosätter skyldigheten att arkivera bokföringsmaterial enligt 2 kap. 10 §, eller

5) åsidosätter registreringsskyldigheten enligt 3 kap. 9 §,

ska, om inte gärningen utgör bokföringsbrott, grovt bokföringsbrott eller bokföringsbrott av oaktsamhet enligt 30 kap. 9, 9 a eller 10 § i strafflagen (39/1889) eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för bokföringsförseelse dömas till böter.

Till straff döms inte om förseelsen är ringa.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

RP 24/2013
AjUB 4/2013
RSv 66/2013

  Helsingfors den 7 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.