396/2013

Utfärdad i Helsingfors den 7 juni 2013

Lag om ändring av lagen om utsläppshandel

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om utsläppshandel (311/2011) en ny 56 a § som följer:

56 a §
Hållbarhet hos flytande biobränslen

Om verksamhetsutövaren i sin utsläppsrapport uppger noll som emissionsfaktor för flytande biobränslen som använts i energiproduktionen vid anläggningen, ska de flytande biobränslena uppfylla hållbarhetskriterierna i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) och verksamhetsutövaren ska visa detta på det sätt som anges i den lagen. Med flytande biobränslen avses flytande biobränslen enligt den lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

Verksamhetsutövaren kan visa att de flytande biobränslen som före den 1 januari 2014 använts för energiproduktion vid en anläggning som omfattas av denna lag uppfyller hållbarhetskriterierna genom att iaktta sådana krav som motsvarar villkoren i 12 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen.

RP 13/2013
GrUU 12/2013
MiUU 8/2013
EkUB 9/2013
RSv 58/2013
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG

  Helsingfors den 7 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.