395/2013

Utfärdad i Helsingfors den 7 juni 2013

Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 2 § 27 punkten underpunkterna a och b, 2 § 28 punkten och 4 § 3 mom., sådana de lyder i lag 1399/2010, som följer:

2 §

I denna lag avses med


27) förkortningen

a) R produkt som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) och i fråga om vilken den lagen följs vid visande av att hållbarhetskriterierna är uppfyllda,

b) T produkt som utöver vad som anges i a-punkten har framställts av avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin,


28) biomassa den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk eller därmed förknippad industri eller från fiske eller vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

4 §

Vad som i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen föreskrivs eller vad som med stöd av den föreskrivs eller bestäms om avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin ska iakttas när punktskattetabellen tillämpas på produktgrupper som markeras med förkortningen T.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

I fråga om produkter som har frisläppts för konsumtion före den 1 januari 2014 tillämpas de bestämmelser i 2 § 27 punkten underpunkterna a och b samt i 4 § 3 mom. som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 13/2013
GrUU 12/2013
MiUU 8/2013
EkUB 9/2013
RSv 58/2013
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG

  Helsingfors den 7 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.