393/2013

Utfärdad i Helsingfors den 7 juni 2013

Lag om biodrivmedel och flytande biobränslen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om de krav som ska ställas på biodrivmedel och flytande biobränslen och om hur överensstämmelsen med kraven ska visas.

2 §
Lagens samband med annan lagstiftning

Denna lag tillämpas på biodrivmedel och flytande biobränslen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007), lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), lagen om utsläppshandel (311/2011) och lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010).

Denna lag tillämpas också på sådana biodrivmedel och flytande biobränslen vilkas användning och produktion omfattas av ett investeringsprojekt för vilket statsunderstöd har beviljats enligt statsunderstödslagen (688/2001) eller någon annan lag. I beslutet om statsunderstöd kan det bestämmas närmare om hur 12—25 § i denna lag, som gäller visande av att hållbarhetskriterierna är uppfyllda, ska tillämpas på det investeringsprojekt som understöds och om stödtagarens skyldighet att rapportera till den som beviljar stödet hur uppfyllandet av hållbarhetskriterierna har visats.

3 §
Myndigheter och deras uppgifter

Arbets- och näringsministeriet svarar för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamheten enligt denna lag.

Energimarknadsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och sköter andra uppgifter som ankommer på verket enligt denna lag.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) avfall avfall enligt 5 § i avfallslagen (646/2011), med undantag av ämnen som avsiktligt har ändrats för att räknas som avfall,

2) restprodukt från bearbetning ett ämne som uppstår i eller är slutprodukten i en sådan produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera ämnet och som inte avsiktligt har ändrats för att producera det,

3) restprodukt restprodukter från bearbetning samt restprodukter från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk,

4) biomassa den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk eller därmed förknippad industri eller från fiske eller vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

5) biodrivmedel vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställts av biomassa och som används för transportändamål,

6) flytande biobränslen vätskeformiga bränslen för andra energiändamål än för transportändamål, som framställs av biomassa,

7) råvara biomassa som används för produktion eller framställning av biodrivmedel och flytande biobränslen,

8) frisläppande för konsumtion sådant frisläppande för konsumtion som avses i 8 § i punktskattelagen (182/2010),

9) verksamhetsutövare en juridisk eller fysisk person som producerar, framställer, importerar, frisläpper för konsumtion eller använder råvaror, biodrivmedel eller flytande biobränslen, eller bränslen som innehåller sådana, eller en juridisk eller fysisk person som har den faktiska bestämmanderätten över verksamheten och på vilken lagen tillämpas enligt 2 §,

10) hållbarhetskriterier de krav som ställs på biodrivmedel och flytande biobränslen enligt 6—10 §.

2 kap.

Hållbarhetskriterier

5 §
Tillämpning av hållbarhetskriterierna

Biodrivmedel och flytande biobränslen ska uppfylla hållbarhetskriteriet enligt 6 § oberoende av om råvaran är producerad inom Europeiska unionen eller utanför den. På andra råvaror än avfall och restprodukter från bearbetning tillämpas även hållbarhetskriterierna enligt 7—9 § oberoende av om råvaran är producerad inom Europeiska unionen eller utanför den. På råvaror från jordbruket tillämpas dessutom hållbarhetskriteriet enligt 10 §, om råvaran har odlats inom Europeiska unionen.

6 §
Minskning av växthusgasutsläpp

Växthusgasutsläppen under biodrivmedlets eller det flytande biobränslets livscykel i förhållande till växthusgasutsläppen vid användning av likvärdiga fossila bränslen ska vara

1) minst 35 procent mindre och från och med den 1 januari 2017 minst 50 procent mindre,

2) minst 60 procent mindre från och med den 1 januari 2018, om biodrivmedlet eller det flytande biobränslet ingår i ett parti som produceras i en anläggning som tagits i drift den 1 januari 2017 eller därefter.

7 §
Biologisk mångfald

Råvaran får inte komma från mark som i januari 2008 eller därefter har varit

1) naturskog eller annan trädbevuxen mark där det inte finns några klart synliga tecken på mänsklig verksamhet och där de ekologiska processerna inte störts i betydande utsträckning,

2) naturskyddsområde, om det inte kan visas att produktionen av råvaran inte påverkar skyddsändamålet för området, eller

3) gräsmark med stor biologisk mångfald.

8 §
Ändrad markanvändning

Råvaran får inte komma från mark vars användningsform har ändrats permanent efter januari 2008, om området har varit

1) våtmark,

2) ett kontinuerligt beskogat område, eller

3) skog vars krontak täcker mellan 10 och 30 procent av ytan, om det inte kan visas att växthusgasutsläppen minskar på det sätt som föreskrivs i 6 § trots de förändringar i kollagret som den ändrade markanvändningsformen ger upphov till.

9 §
Dränering av torvmarker

Råvaran får inte komma från torvmark som tidigare varit odikad och som dränerats efter januari 2008.

10 §
Jordbruksråvaror

Produktionen av råvarorna ska uppfylla de föreskrivna skötselkrav i fråga om miljö och växtskydd som jordbrukare som får Europeiska unionens direktstöd ska iaktta samt kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden.

11 §
Närmare bestämmelser om hållbarhetskriterier

Närmare bestämmelser om hållbarhetskriterierna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Visande av att hållbarhetskriterierna är uppfyllda

12 §
Krav som gäller verksamhetsutövares hållbarhetssystem

En verksamhetsutövare ska ha ett system för kontroll av att hållbarhetskriterierna iakttas (verksamhetsutövares hållbarhetssystem), om inte uppfyllandet av hållbarhetskriterierna visas på det sätt som avses i 24 §.

Utifrån verksamhetsutövares hållbarhetssystem

1) beräknas den minskning av växthusgasutsläpp som användning av partiet med biodrivmedel eller flytande biobränsle medför och visas att partiet uppfyller hållbarhetskriteriet i 6 §, eller beräknas växthusgasutsläppen för råvarupartiet,

2) visas att råvarupartiet till sitt ursprung uppfyller hållbarhetskriterierna i 7—9 §,

3) fås omedelbar information av den som producerar en sådan råvara som avses i 10 §, om den behöriga tillsynsmyndigheten konstaterar brister i fråga om uppfyllandet av kraven i den paragrafen, samt vidtas behövliga åtgärder för att säkerställa att partiet uppfyller hållbarhetskriterierna eller, om råvaran inte omfattas av tillsyn över sådana direktstöd som avses i den paragrafen, visas att råvaran i fråga om sitt ursprung uppfyller hållbarhetskriteriet i den paragrafen.

I verksamhetsutövares hållbarhetssystem ingår en massbalans. I den bokförs alla uppgifter om sådana partier biodrivmedel, flytande biobränslen eller råvaror med avvikande egenskaper som kan påverka tillämpningen av hållbarhetskriterierna (hållbarhetsegenskaper) och som tas från eller tillförs blandningen. I massbalansen ska hållbarhetsegenskaperna hos och mängderna av de partier som tas från eller tillförs blandningen motsvara varandra.

De förfaranden som avses i 2 mom. och den massbalans som avses i 3 mom. ska vara korrekta, tillförlitliga och skyddade mot bedrägerier.

Närmare bestämmelser om de förfaranden som ska tillämpas i fråga om verksamhetsutövares hållbarhetssystem och om massbalansen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Ansökan om godkännande av verksamhetsutövares hållbarhetssystem

Verksamhetsutövaren ska ansöka om godkännande av sitt hållbarhetssystem hos Energimarknadsverket.

Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs om verksamhetsutövaren och hållbarhetssystemet. Till ansökan ska det fogas ett utlåtande av en kontrollör som avses i 4 kap. om hållbarhetssystemets överensstämmelse med kraven.

Närmare bestämmelser om ansökan och det utlåtande av en kontrollör som ska bifogas ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Beslut om godkännande

Energimarknadsverket ska godkänna en verksamhetsutövares hållbarhetssystem, om det av ansökan framgår att förutsättningarna enligt denna lag är uppfyllda och det enligt denna lag inte finns några hinder för att godkänna hållbarhetssystemet.

Beslutet om godkännande ska innehålla uppgifter om verksamhetsutövaren och bestämmelser om

1) hur det ska säkerställas att verksamhetsutövarens hållbarhetssystem är korrekt, tillförlitligt och skyddat mot bedrägeri,

2) hur det ska säkerställas att verksamhetsutövaren tillämpar hållbarhetssystemet, samt

3) andra faktorer som är nödvändiga med tanke på ett allmänt eller enskilt intresse och som hänför sig till att villkoren för beslutet ska uppfyllas.

15 §
Giltighetstiden för beslut om godkännande

Ett beslut om godkännande är i kraft fem år efter det att det vunnit laga kraft.

Giltighetstiden för ett beslut om godkännande kan förlängas med fem år i sänder. En förutsättning för att giltighetstiden ska förlängas är att verksamhetsutövaren har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i denna lag och har följt bestämmelserna i beslutet om godkännande.

16 §
Hur beslut om godkännande upphör att gälla

Energimarknadsverket kan besluta att ett godkännande upphör att gälla, om produktionen, framställningen, importen, frisläppandet för konsumtion eller användningen av biodrivmedel, flytande biobränslen eller råvaror, eller av bränslen som innehåller sådana, kontinuerligt har varit avbruten i minst ett år av orsaker som beror på verksamhetsutövaren, om inte verksamhetsutövarens hållbarhetssystem fortfarande behövs med hänsyn till ett sådant beslut om statsunderstöd som avses i 2 § 2 mom.

Energimarknadsverket ska besluta att beslutet om godkännande upphör att gälla, om verksamhetsutövaren ansöker om det.

17 §
Ändring av beslut om godkännande

Energimarknadsverket kan ändra en bestämmelse i ett beslut om godkännande av en verksamhetsutövares hållbarhetssystem, om det sker en sådan förändring i någon av grunderna för bestämmelsen som ska anses vara varaktig.

Energimarknadsverket kan på ansökan av verksamhetsutövaren ändra beslutet om godkännande av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem, om det har skett en sådan förändring i hållbarhetssystemet som ska anses vara varaktig. Till ansökan ska det fogas ett utlåtande av en kontrollör om hållbarhetssystemets överensstämmelse med kraven till den del det behövs med anledning av de ändringar som gjorts. På beslut om ändring av beslut om godkännande tillämpas vad som i 14 § föreskrivs om beslut om godkännande av verksamhetsutövares hållbarhetssystem.

Giltighetstiden för ett beslut om ändring av ett beslut om godkännande ska överensstämma med giltighetstiden för det beslut om godkännande som meddelats med stöd av 14 §.

18 §
Återkallelse av beslut om godkännande

Energimarknadsverket kan återkalla ett beslut om godkännande, om

1) det i ansökan eller någon bilaga till den har lämnats felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat beslutet eller i övrigt har påverkat prövningen av ansökan, eller

2) verksamhetsutövarens hållbarhetssystem inte längre uppfyller kraven i 12 § eller verksamhetsutövaren på ett väsentligt sätt har försummat eller överträtt en skyldighet eller en begränsning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande och trots anmärkningar och varningar inte har rättat till bristerna i verksamheten.

19 §
Överföring av beslut om godkännande

Om en verksamhetsutövares hållbarhetssystem i dess helhet överförs på en ny verksamhetsutövare, ska Energimarknadsverket överföra beslutet om godkännande på den nya verksamhetsutövaren. För överföringen ska verksamhetsutövaren då skriftligt underrätta Energimarknadsverket om att hållbarhetssystemet överförs och lämna de uppgifter som behövs om övertagaren samt dennes samtycke till överföringen.

Övertagaren ska svara för verksamhetsutövarens skyldigheter enligt denna lag och har rätt att utfärda hållbarhetsintyg med stöd av 23 § efter att ha fått besked om att beslutet om godkännande har överförts.

När Energimarknadsverket beslutar om överföring av beslutet om godkännande ska verket samtidigt se över beslutet när det gäller de omständigheter som avses i 14 § 2 mom.

Närmare bestämmelser om den anmälan som gäller överföring får utfärdas genom förordning av statsrådet.

20 §
Granskning av att verksamhetsutövarens hållbarhetssystem tillämpas

Verksamhetsutövaren ska regelbundet och i enlighet med vad som närmare bestäms i beslutet om godkännande ge en kontrollör i uppdrag att granska att verksamhetsutövarens hållbarhetssystem tillämpas i enlighet med beslutet.

Vid granskningen ska det systematiskt och i tillräcklig omfattning bedömas hur hållbarhetssystemet tillämpas samt fastställas att inga nämndvärda avvikelser från hållbarhetssystemet förekommer.

Närmare bestämmelser om granskningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Granskningrapport

Kontrollören ska sammanställa en daterad och undertecknad rapport (granskningsrapport) över granskningar som gjorts enligt 20 §.

Granskningsrapporten ska innehålla specificerade uppgifter om det hållbarhetssystem som är föremål för granskning och granskningens förlopp samt konstaterade avvikelser, utvecklingsbehov och andra omständigheter som framkommit vid granskningen. Granskningsrapporten ska innehålla kontrollörens verifiering av att verksamhetsutövaren tillämpar hållbarhetssystemet i enlighet med beslutet om godkännande och ett utlåtande om de korrigerande åtgärder som krävs.

Närmare bestämmelser om granskningsrapporten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Verksamhetsutövares anmälningsskyldighet

En verksamhetsutövare ska utan dröjsmål anmäla följande omständigheter till Energimarknadsverket:

1) varaktiga förändringar i förutsättningarna för godkännande av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem eller i grunderna för en bestämmelse i beslutet om godkännande,

2) de korrigerande åtgärder som krävs enligt utlåtandet i granskningsrapporten,

3) sådana med tanke på hållbarhetssystemet väsentliga ändringar som gäller verksamhetsutövaren eller verksamhetsutövarens organisation,

4) avbrott som pågår längre än ett år i produktionen, framställningen, importen, frisläppandet för konsumtion eller användningen av i hållbarhetssystemet avsedda biodrivmedel, flytande biobränslen eller råvaror, eller bränslen som innehåller sådana.

Närmare bestämmelser om de omständigheter som ska anmälas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 §
Hållbarhetsintyg

En verksamhetsutövare vars hållbarhetssystem är godkänt på det sätt som anges i detta kapitel och som iakttar kraven i detta kapitel och bestämmelserna i beslutet om godkännande, får utfärda ett hållbarhetsintyg för ett parti biodrivmedel, flytande biobränsle eller råvara som bevis på att partiet uppfyller hållbarhetskriterierna.

Närmare bestämmelser om hållbarhetsintyget får utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 §
Frivilliga system

En verksamhetsutövare som är certifierad eller godkänd i enlighet med ett frivilligt nationellt eller internationellt system som Europeiska kommissionen har erkänt, får utfärda intyg över eller informera om att partier med biodrivmedel eller råvaror uppfyller hållbarhetskriterierna enligt systemet till den del som kommissionen har ansett att systemet omfattar noggranna uppgifter med tanke på tillämpningen av 6 § eller visar att partiet med biodrivmedel uppfyller hållbarhetskriterierna i 7—9 § och till övriga delar enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.

25 §
Bevarande av uppgifter för tillsynen

Ett hållbarhetsintyg godkänns som bevis på att hållbarhetskriterierna är uppfyllda, om verksamhetsutövaren bevarar

1) det material om partier med biodrivmedel, flytande biobränsle och råvaror som hänför sig till verksamhetsutövarens hållbarhetssystem samt de uppgifter som gäller utfärdade hållbarhetsintyg till dess att fem år förflutit från det att partiet med biodrivmedel eller flytande biobränsle användes eller frisläpptes för konsumtion eller från det att råvarupartiet överläts, samt

2) det material som gäller granskning av hållbarhetssystemet till dess att fem år har förflutit från det att beslutet om godkännande upphörde att gälla eller återkallades.

De intyg eller uppgifter som avses i 24 § godkänns som bevis på att hållbarhetskriterierna har uppfyllts, om verksamhetsutövaren bevarar uppgifterna och materialet den tid som anges i 1 mom.

Närmare bestämmelser om bevarandet av uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kap.

Kontrollörer

26 §
Förutsättningar för att bli godkänd som kontrollör

För att bli godkänd som kontrollör ska sökanden

1) vara oberoende i de kontrollörsuppdrag som avses i denna lag,

2) ha tillräckligt stor, kvalificerad och oberoende personal för de uppdrag som avses i denna lag,

3) ha de anläggningar, den utrustning och de system som behövs för verksamheten,

4) ha tillräcklig ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande arrangemang som kan anses vara tillräckligt med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för att bli godkänd som kontrollör får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Godkännande som kontrollör

Energimarknadsverket godkänner på ansökan en finländsk sammanslutning eller stiftelse eller en del en finländsk sammanslutning eller stiftelse som kontrollör, om det har visats att de förutsättningar som anges i 26 § är uppfyllda i enlighet med lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005).

I beslutet om godkännande ska kontrollörens kompetensområde anges och sådana bestämmelser om kontrollörens verksamhet meddelas som behövs för att trygga allmänna och enskilda intressen. Beslutet kan meddelas för viss tid.

En kontrollör som är godkänd i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet jämställs med en kontrollör som avses i 1 mom., om kontrollören är en sammanslutning eller en stiftelse eller en del av en sammanslutning eller en stiftelse och uppfyller de förutsättningar som anges i 26 § och om förfarandet vid godkännandet motsvarar det som föreskrivs i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven.

Närmare bestämmelser om förfarandet för godkännande av kontrollörer och bedömningen av förutsättningarna för godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Kontrollörens uppgifter

Kontrollören lämnar utlåtanden enligt 13 och 17 §, genomför granskningar enligt 20 § och sammanställer en granskningsrapport över varje granskning i enlighet med 21 §.

Kontrollören ska bevaka hur bestämmelser och standarder inom dess ansvarsområde utvecklas och samverka med andra kontrollörer inom sitt ansvarsområde i den omfattning som behövs för att säkerställa att arbetsmetoderna är enhetliga.

Kontrollören ska underrätta Energimarknadsverket om förändringar som kan påverka uppfyllandet av de förutsättningar som anges i 26 §.

Kontrollören ska årligen lämna en rapport till Energimarknadsverket om sin verksamhet och resultaten av den.

Närmare bestämmelser om kontrollörens uppgifter och hur de ska utföras samt om rapporteringsskyldigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Övrig lagstiftning som ska tillämpas på kontrollörer

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003) tillämpas på kontrollörer när de utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag.

På dem som är anställda hos en kontrollör tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i 1 mom.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

30 §
Ändring och återkallelse av beslut om godkännande som kontrollör

Energimarknadsverket kan ändra det kompetensområde som angetts i ett beslut om godkännande som kontrollör. På ändringar av kompetensområdet tillämpas vad som i 26 § och 27 § 1 mom. föreskrivs om godkännande som kontrollör och förutsättningarna för att bli godkänd. Energimarknadsverket kan också ändra en bestämmelse i beslutet om godkännande, om det behövs för att säkerställa att kontrollörsuppgifterna utförs på behörigt sätt. Vid ändring av en bestämmelse tillämpas 27 § 2 mom. Ändring av kompetensområdet och en bestämmelse kan också initieras på ansökan av kontrollören.

Energimarknadsverket kan återkalla ett beslut om godkännande som kontrollör, om

1) det i ansökan eller någon bilaga till den har lämnats felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat prövningen av beslutet,

2) kontrollören inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande eller kontrollören på ett väsentligt sätt har försummat eller överträtt en skyldighet eller en begränsning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet och trots anmärkningar och varningar inte har rättat till bristerna i verksamheten.

5 kap.

Tillsyn

31 §
Rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna

Verksamhetsutövaren ska sammanställa en rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna i fråga om de partier med biodrivmedel och flytande biobränsle som verksamhetsutövaren har frisläppt för konsumtion under ett kalenderår (rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna) och lämna den till Energimarknadsverket före utgången av februari året efter kalenderåret.

Rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna ska innehålla information om råvarorna i de partier med biodrivmedel och flytande biobränslen som frisläppts för konsumtion, uppgift om mängderna biodrivmedel och flytande biobränslen i de partier som frisläppts för konsumtion och uppgift om hur det har visats att hållbarhetskriterierna för partierna är uppfyllda. En kopia av granskningsrapporten eller motsvarande uppgifter om granskningen ska fogas till rapporten.

Närmare bestämmelser om lämnande av rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna och om den information som ska ingå i den får utfärdas genom förordning av statsrådet.

32 §
Rätt att få uppgifter

Energimarknadsverket har rätt att av verksamhetsutövarna få de uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

Av övriga myndigheter och andra som utför offentliga förvaltningsuppgifter har Energimarknadsverket trots sekretessbestämmelserna rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag få nödvändiga uppgifter om sådana omständigheter som gäller en verksamhetsutövare och som är av väsentlig betydelse för bedömningen av förutsättningarna för att godkänna och för godkännandet av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem och för bedömningen av den information som lämnats i rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna.

Kontrollörerna är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna varandra uppgifter som behövs för samarbetet mellan dem och att lämna Energimarknadsverket de uppgifter som behövs för tillsynen.

33 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Energimarknadsverket trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter som verket har fått vid utförande av uppdrag enligt denna lag

1) till åklagare och polis för att förebygga och utreda brott,

2) till tullmyndigheterna för verkställandet av och tillsynen över beskattningen och för utförande av uppdrag enligt lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport,

3) till Trafiksäkerhetsverket för tillsynsuppdrag som avses i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart,

4) till statsbidragsmyndigheten för övervakningen av statsunderstöd som avses i 2 § 2 mom.,

5) till arbets- och näringsministeriet för vidarebefordran till den behöriga EU-institutionen eller något annat EU-organ, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan förpliktelse som har samband med Finlands medlemskap i Europeiska unionen.

34 §
Energimarknadsverkets inspektionsrätt

Energimarknadsverket har rätt att få tillträde till lokaler och områden som verksamhetsutövaren besitter eller där biodrivmedel, flytande biobränslen eller råvaror produceras eller framställs enligt hållbarhetskriterierna, om detta behövs för tillsynen enligt denna lag, samt att göra inspektioner där och vidta andra åtgärder som föranleds av tillsynen. Vid inspektionen ska bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen iakttas. Även företrädare för andra myndigheter får vara närvarande vid inspektionen.

Tillsynsåtgärder får vidtas i utrymmen som är avsedda för stadigvarande boende bara om det finns anledning att misstänka att ett brott enligt 16 kap. 8 §, 30 kap. 1 § eller 33 kap. 1 § i strafflagen (39/1889) har begåtts och inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som är föremål för inspektionen.

Verksamhetsutövaren och andra som är föremål för en inspektion ska bistå Energimarknadsverket vid inspektionen.

Vid en inspektion har Energimarknadsverket rätt att omhänderta handlingar som gäller verksamhetsutövarens hållbarhetssystem eller kopior av dem, material som gäller biodrivmedlens och de flytande biobränslenas samt råvarornas uppfyllande av hållbarhetskriterierna eller kopior av materialet samt annat material som ska inspekteras, om det är nödvändigt för att målen för inspektionen ska nås. Materialet ska återlämnas så snart det inte längre behövs för inspektionen.

35 §
Åtgärder vid överträdelser eller försummelser

Energimarknadsverket kan

1) förbjuda den som bryter mot vad som föreskrivs i denna lag eller mot vad som föreskrivs eller bestäms med stöd av den att fortsätta tillämpa eller upprepa det förfarande genom vilket bestämmelserna överträds,

2) förelägga den som bryter mot vad som föreskrivs i denna lag eller mot vad som föreskrivs eller bestäms med stöd av den att fullgöra sin skyldighet.

Energimarknadsverket kan förena sitt förbud eller sitt föreläggande enligt denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

36 §
Handräckning

Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i polislagen (493/1995). Inom sitt ansvarsområde är tullmyndigheterna vid behov skyldiga att ge handräckning för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats eller meddelats med stöd av den.

37 §
Brott mot bestämmelserna om hållbarhetskriterier

Den som uppsåtligen

1) bryter mot en bestämmelse enligt 14 § 2 mom. i ett beslut om godkännande, mot skyldigheten att ge ett uppdrag enligt 20 § 1 mom., mot anmälningsskyldigheten enligt 22 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller mot skyldigheten enligt 31 § att lämna en rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna eller de krav som gäller innehållet i rapporten, eller

2) utfärdar ett hållbarhetsintyg enligt 23 § 1 mom. eller visar att hållbarhetskriterierna uppfylls enligt 24 § utan att de förutsättningar som anges i de bestämmelserna är uppfyllda,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om hållbarhetskriterier dömas till böter.

För en sådan gärning som avses i 1 mom. ska det dock inte dömas till straff, om gärningen, med hänsyn till dess menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, som helhet bedömd är ringa.

Den som bryter mot ett förbud eller ett föreläggande enligt 35 § som har förenats med vite behöver inte dömas till straff för samma gärning.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

38 §
Förhandsbesked

Energimarknadsverket kan på ansökan ge förhandsbesked om huruvida en råvara ska betraktas som avfall, restprodukt, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin vid tillämpningen av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och lagen om punktskatt på flytande bränslen.

Ansökan ska innehålla uppgifter om råvaran och den utredning som behövs för att ärendet ska kunna bedömas och avgöras. Ansökan får inte gälla frågor som Energimarknadsverket redan har avgjort genom ett beslut om godkännande av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem.

Ett förhandsbesked gäller tills vidare. Energimarknadsverket kan återkalla ett förhandsbesked på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl.

Närmare bestämmelser om sådana råvaror som avses i 1 mom. och om ansökan om förhandsbesked får utfärdas genom förordning av statsrådet.

39 §
Ändringssökande

Omprövning av Energimarknadsverkets beslut enligt 14, 16, 17, 19 och 27 § samt 30 § 1 mom. och 38 § får begäras hos Energimarknadsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Beslut med anledning av begäran om omprövning och övriga beslut som Energimarknadsverket har fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslut av Energimarknadsverket om att inte ge förhandsbesked får emellertid inte överklagas. Ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller ett sådant beslut av Energimarknadsverket som avses i 1 mom. får överklagas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

40 §
Verkställighet av beslut

Ett beslut som Energimarknadsverket har fattat med stöd av 18 §, 30 § 2 mom. eller 35 § ska iakttas även om det överklagas, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.

Ett beslut som Energimarknadsverket har fattat med stöd av 38 § och som har vunnit laga kraft ska på sökandens begäran iakttas, om inte den bestämmelse som tillämpades när beslutet fattades har ändrats eller beslutet har återkallats. Ett beslut som har återkallats ska dock på sökandens begäran iakttas under två kalendermånader från ingången av kalendermånaden efter den då återkallandet delgavs sökanden.

41 §
Avgifter

Bestämmelser om de allmänna grunderna för när Energimarknadsverkets prestationer enligt denna lag är avgiftsbelagda, om de allmänna grunderna för storleken på avgifterna och om andra grunder för avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Avgifter och kostnader enligt denna lag är direkt utsökningsbara. Bestämmelser om indrivningen av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

7 kap.

Ikraftträdande

42 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

43 §
Lämnande av rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna

Rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna ska första gången lämnas till Energimarknadsverket för de partier med biodrivmedel och flytande biobränslen som frisläpps för konsumtion 2014.

RP 13/2013
GrUU 12/2013
MiUU 8/2013
EkUB 9/2013
RSv 58/2013
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG

  Helsingfors den 7 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.