392/2013

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om övervakning av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren (636/2007) 4, 15 och 16 §, av dem 4 § sådan den lyder i förordning 359/2009, samt

ändras 5, 7, 12 och 13 §, sådana de lyder, 5 och 7 § i förordning 1840/2009, 12 § i förordning 359/2009 och 13 § i förordningarna 1840/2009 och 417/2010, som följer:

5 §
Tillsynsmyndigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralen sammanställer gårdsvis resultaten från den övervakning av iakttagandet av tvärvillkor som avses i bilaga II och III till rådets förordning om gårdsstöd och fastställer det slutliga resultatet i enlighet med vad som i tillämpningsförordningen föreskrivs om bestämmande av påföljder.

7 §
Grundvattenskydd

Vid övervakningen ska kontrolleras att bestämmelserna i 4 a § i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) samt bestämmelserna i 8 § i miljöskyddslagen (86/2000) om skyddet för grundvatten har iakttagits på gårdens jordbruksmark.

12 §
Kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Vid övervakningen ska det kontrolleras att statsrådets förordning om minimikrav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som ingår i tvärvillkoren (226/2013) har iakttagits på gården.

13 §
Påföljder vid försummelse

Bestämmelser om de påföljder vid försummelse och uppsåtlig överträdelse av krav eller villkor som hänför sig till direktstöden, kompensationsbidraget, miljöstödet och stödet för djurens välbefinnande finns i artikel 24 i rådets förordning om gårdsstöd och i artiklarna 70—72 i tillämpningsförordningen.

Det görs ingen minskning av stödet enligt 29 § 2 mom. i lagen om verkställighet jordbruksstöd (192/2013), om försummelsen avhjälps inom en av tillsynsmyndigheten utsatt tidsfrist på högst tre månader.


Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2013.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissione ns förordning (EG) nr 1122/2009 (32009R1122); EUT L 316, 2.12.2009, s. 65

  Helsingfors den 6 juni 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.