381/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 maj 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen (592/2007) 2 § 8 punkten, 7, 8 och 17—19 §, av dem 2 § 8 punkten sådan den lyder i förordning 212/2011, 7 § sådan den lyder i förordning 1842/2009 och 8 § sådan den lyder i förordning 418/2010, samt

ändras 5 §, sådan den lyder i förordningarna 212/2011 och 170/2012, som följer:

5 §
Kontroller på plats

I artikel 30 i tillämpningsförordningen föreskrivs om minimiantalet kontroller på plats i fråga om jordbruksföretag som ansökt om Europeiska unionens direktstöd. I artikel 41.2 i tillämpningsförordningen föreskrivs om skyldigheten att utföra kontroller av tackor under djurhållningsperioden.

Av de renslakterier som avses i 6 § 22 punkten i livsmedelslagen (23/2006) samt de slakterier som avses i 23 punkten i den paragrafen, där det slaktas lamm för vilka det har ansökts om kvalitetsbidrag för slaktlamm, ska sammanlagt minst 30 procent kontrolleras. Kontrollen ska omfatta ett urval på minst fem procent av de slaktlamm som har slaktats i slakteriet i fråga under de 12 månader som föregick kontrollen.

Bestämmelser om utförande av stickprov finns i artikel 31 i tillämpningsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2013.

  Helsingfors den 30 maj 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.