379/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 maj 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska unionen (659/2007) 1 § 2mom., 2 och 10 - 12 §, av dem 1 § 2 mom. och 2 § sådana de lyder i förordning 275/2012, samt

ändras 8 §, sådan den lyder i förordning 275/2012, som följer:

8 §
Övervakning av villkoren för beviljande av bidrag för stärkelsepotatis

Vid övervakningen ska det kontrolleras att de villkor för beviljande av bidrag för stärkelsepotatis som föreskrivs i 17 § i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2013 (141/2013) uppfylls. Bidrag beviljas inte om det vid övervakningen konstateras att något villkor för beviljande av bidrag inte uppfylls.

Vid övervakningen ska de utvärderingsblanketter och groptest som hör till kvalitetstestet för åkerjord kontrolleras. Bidraget för stärkelsepotatis ska sänkas med 15 procent om utvärderingsblanketten inte har ifyllts för alla jordbruksskiften eller om det antal groptest som krävs inte har gjorts. Om jordbrukaren har anslutit sig till en databas som upprätthålls av potatisstärkelseindustrin, men inte har lämnat uppgifter om kvalitetstestet för åkerjord till databasen inom tidsfristen, ska bidraget för stärkelsepotatis sänkas med 15 procent.

Om en fem dagar lång utbildning inte slutförts i sin helhet, ska bidraget för stärkelsepotatis sänkas så, att

1) avsaknad av en utbildningsdag medför att bidraget sänks med 5 procent,

2) avsaknad av två utbildningsdagar medför att bidraget sänks med 10 procent,

3) avsaknad av tre utbildningsdagar medför att bidraget sänks med 15 procent,

4) avsaknad av fyra utbildningsdagar medför att bidraget sänks med 20 procent.

Om den areal som jordbrukaren uppgett i stödansökan avviker från den areal som anges i odlingskontraktet, anses vid övervakning den lägre arealen vara den areal som uppgetts.


Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2013.

  Helsingfors den 30 maj 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.