369/2013

Utfärdad i Helsingfors den 23 maj 2013

Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (666/2001) 5 §, sådan den lyder i förordning 794/2008, och

fogas till förordningen temporärt en ny 8 a § som följer:

5 §
Godkännande av lån som räntestödslån för ombyggnad

Ett ombyggnadslån kan godkännas som räntestödslån, om det har gått 15 år sedan huset blev uppfört eller undergick en grundlig reparation. Om det har gått mindre än 20 år sedan huset blev färdigt eller undergick en grundlig reparation, kan ombyggnadslånet dock godkännas som räntestödslån endast om

1) ombyggnaden behövs för att avhjälpa en sanitär olägenhet,

2) ombyggnaden är nödvändig för att förhindra att skadorna blir mer omfattande, eller

3) det finns något annat särskilt skäl att godkänna lånet.

8 a §
Räntestöd i vissa fall

Med avvikelse från det som föreskrivs i 8 § 1 mom. är den bassjälvriskandel som låntagaren själv ska betala av räntan på ett räntestödslån för hyresbostäder en procent, när objektet för räntestödslånet är något annat än en ny hyresbostad eller ett nytt hyreshus för sådana grupper med särskilda behov som avses i 3 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004).

Med avvikelse från 1 mom. är bassjälvriskandelen för ett räntestödslån som godkänts för ombyggnad av en hyresbostad eller ett hyreshus dock 2,35 procent.

På det räntestöd som betalas för den del som överstiger bassjälvriskandelen enligt 1 och 2 mom. tillämpas vad som i 8 § 2, 3 och 5 mom. föreskrivs om räntestödslån för hyresbostäder.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte räntestödslån för hyreshus med sådana delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013. Förordningens 8 a § gäller till och med den 31 december 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (1068/2011).

Förordningens 5 § tillämpas på ansökningar som blir anhängiga efter det att förordningen har trätt i kraft. Förordningens 8 a § tillämpas på lån för bostäder vars byggnadsplaner och byggnadskostnader eller ombyggnadsplaner och ombyggnadskostnader har godkänts tidigast den 1 april 2013 när lånen har godkänts som räntestödslån senast den 31 december 2015 också efter att giltighetstiden för den nämnda paragrafen har löpt ut.

  Helsingfors den 23 maj 2013

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Anna Saarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.