357/2013

Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2013 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i förordningen om avgifterna 2013 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter (833/2012) 1 och 2 § som följer:

1 §
Finlands viltcentrals avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Finlands viltcentral tar ut

1) 55 euro för beslut enligt 10 § i jaktlagen (615/1993),

2) 60 euro för beslut enligt 26 § i jaktlagen,

3) 130 euro för beslut enligt 40  § i jaktlagen

4) 270 euro för beslut enligt 42 § i jaktlagen,

5) 100 euro för beslut enligt 52 § i jaktlagen,

6) 20 euro för beslut enligt 41 §, 41 a  § 1 mom., 41 b  § 1 mom., 41 c § och 41 d § i jaktlagen,

7) 150 euro för sådana beslut enligt 41 § 3 mom. och 49 a § i jaktlagen som gäller användning av förbjudna fångstredskap och fångstmetoder,

8) 150 euro för beslut enligt 41 a  § 3 mom. och 41 b § 2 mom. i jaktlagen,

9) 50 euro för beslut enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen som gäller personer med permanent eller långvarig nedsatt rörlighet.

Om det i ett beslut om tillstånd att fånga eller döda djur som avses i 1 mom. 6 punkten beviljas tillstånd att också använda förbjudna fångstredskap och fångstmetoder, tas ingen separat avgift ut för det.

2 §
Finlands viltcentrals avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Finlands viltcentrals prestationer är avgiftsfria enligt följande:

1) beslut enligt 10 a och 41 e § i jaktlagen,

2) registrering i jägarregistret enligt 78 a § i jaktlagen,

3) tillsättande enligt 2 § 1 mom. 3—5 punkten i viltförvaltningslagen (158/2011),

4) beslut enligt 11, 12 och 30 § i viltförvaltningslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013 och gäller till och med den 31 december 2013.

  Helsingfors den 16 maj 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Rami Sampalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.