348/2013

Utfärdad i Helsingfors den 17 maj 2013

Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av böter (672/2002) 2 § 5 mom. och 52 §, av dem 2 § 5 mom. sådant det lyder i lag 16/2011, och

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 224/2008 och 462/2011, nya 3 a- och 3 b-punkter samt till lagen nya 45 a och 45 b § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I den ordning som föreskrivs i denna lag verkställs följande påföljder:


3 a) föreläggande enligt 44 kap. 15 § 2 mom. i strafflagen om att avliva djur,

3 b) föreläggande enligt 22 § 3 mom. i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) om att ett nätmeddelande ska göras oåtkomligt och utplånas,


2 §
Påföljders verkställbarhet

Bestämmelser om verkställbarheten av ett avgörande där ett djur döms förverkat till staten och som har samband med djurskyddsbrott finns i 17 kap. 23 a § 4 mom. i strafflagen. Bestämmelser om verkställbarheten av ett föreläggande av en domstol om att avliva djur finns i 44 kap. 15 § 2 mom. i strafflagen. På verkställbarheten av ett föreläggande av en domstol enligt 22 § 3 mom. i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation om att ett nätmeddelande ska göras oåtkomligt och utplånas tillämpas vad som i 1 mom. i denna paragraf föreskrivs om verkställbarheten av ett avgörande där en förverkandepåföljd har bestämts.

4 kap.

Förverkandepåföljd

45 a §
Verkställande av ett föreläggande om att avliva djur

Polisinrättningen verkställer ett föreläggande enligt 44 kap. 15 § 2 mom. i strafflagen om att avliva djur.

Polisen ska be om handräckning av en veterinär som avses i 36 § i djurskyddslagen (247/1996) för att verkställa ett föreläggande om att avliva djur, om inte något annat följer av att saken är brådskande eller av andra vägande skäl.

Vid verkställigheten iakttas dessutom vad som i denna lag föreskrivs om verkställigheten av en förverkandepåföljd som avser egendom.

45 b §
Verkställande av ett föreläggande om att ett nätmeddelande ska göras oåtkomligt och utplånas

Ett föreläggande enligt 22 § 3 mom. i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation om att ett nätmeddelande ska göras oåtkomligt och utplånas ska verkställas av en utmätningsman på det sätt som anges i utsökningsbalken (705/2007).

52 §
Utplåning av uppgifter ur bötesregistret

Uppgifterna i bötesregistret ska utplånas fem år efter det att verkställigheten av den i denna lag avsedda påföljd som uppgifterna hänför sig till har slutförts.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

RP 2/2013
LaUB 4/2013
RSv 36/2013

  Helsingfors den 17 maj 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.