332/2013

Utfärdad i Helsingfors den 2 maj 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om avfall (179/2012) 13 § 2 mom. och 19 § 2 mom. samt

fogas till förordningen en ny 16 a § som följer:

13 §
Stängning av behandlingsanläggningar eller behandlingsplatser

Bestämmelser om skyldigheter efter avslutad miljötillståndspliktig verksamhet finns dessutom i 90 § i miljöskyddslagen (86/2000). Bestämmelser om stängande av avstjälpningsplatser finns dessutom i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (331/2013) och bestämmelser om stängning av deponier för utvinningsavfall i statsrådets förordning om utvinningsavfall (190/2013).

16 a §
Särskilda begränsningar som gäller återvinning av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt avfall vid markfyllning

Kommunalt avfall och bygg- och rivningsavfall samt avfall som uppkommer vid behandling av dem får återvinnas i vallar, schaktfyllning och annan motsvarande markfyllning endast om halten av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt material i avfallet bestämt som totalt organiskt kol eller glödförlust är högst 10 procent.  Detta gäller inte flyg- och bottenaska som uppkommer vid förbränning av avfall, om koncentrationen av löst organiskt kol är under 800 milligram per kilogram när den bestäms så att förhållandet mellan vätska och fast material är 10 liter per kilogram torrsubstans antingen vid avfallets eget pH-värde eller vid pH 7,5—8, och inte heller mark- och stensubstansavfall.

Bestämmelser om godkännande av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt avfall på avstjälpningsplatser finns i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser.

Bestämning av totalt organiskt kol, glödförlust och löst organiskt kol samt provtagning ska göras i enlighet med föreskrifterna i den förordning som nämns i 2 mom.

19 §
Asbestavfall

Bestämmelser om behandling av asbest på avstjälpningsplatser finns i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

Förordningens 16 a § ska tillämpas från och med den 1 januari 2016. På avfall som uppkommer vid sortering och annan mekanisk behandling av bygg- och rivningsavfall ska den tillämpas först från och med den 1 januari 2020. Från och med den 1 januari 2016 får i det sistnämnda avfallet halten av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt material bestämt som totalt organiskt kol eller glödförlust dock inte vara högre än 15 procent.

  Helsingfors den 2 maj 2013

Miljöminister
Ville Niinistö

Miljöråd
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.