317/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2013

Statsrådets förordning om förebyggande av olyckor på grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 4 mom., 40 § 2 mom. och 41 § 3 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002) samt 12 § 4 mom. i lagen om företagshälsovård (1383/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas inom hälso- och sjukvården på sådant arbete som omfattas av arbetarskyddslagen (738/2002) där arbetstagarna utsätts eller kan utsättas för risker på grund av vassa instrument.

2 §
Vassa instrument

Med vassa instrument avses i denna förordning medicinska föremål och instrument som behövs inom hälso- och sjukvårdsverksamhet och som kan orsaka skärskador, stickskador eller andra kroppsskador eller infektion.

3 §
Åtgärder för att eliminera eller minimera risker

Om man vid den utredning och bedömning av riskerna i arbetet som avses i 10 § i arbetarskyddslagen observerar att ett vasst instrument orsakar risk för olycka eller infektion för arbetstagarna, ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att eliminera eller minimera riskerna. Utöver vad som föreskrivs annanstans ska arbetsgivaren på det sätt som bedömningen av riskerna kräver:

1) eliminera onödig användning av vassa instrument genom att ändra på rutinerna och genom att ta i bruk instrument med integrerad säkerhetsmekanism,

2) förbjuda att nålar sätts tillbaka i skyddshylsan efter användning, om risken för olyckor inte effektivt kan minimeras med hjälp av lämpliga anordningar, redskap eller andra hjälpmedel,

3) ta i bruk säkra rutiner för bortskaffande av vassa instrument och kontaminerat avfall och placera tydligt märkta och tekniskt säkra behållare för bortskaffande av vassa engångsinstrument så nära de ställen där instrumenten hanteras som möjligt, samt

4) på sin bekostnad erbjuda arbetstagarna möjlighet till vaccination om det finns ett effektivt vaccin mot det biologiska agens som orsakar exponeringen.

4 §
Åtgärder efter en olycka eller en risksituation

Arbetsplatsen ska ha strategier och förfaranden som tillämpas när det skett en olycka på grund av vassa instrument. Strategierna och förfarandena ska delges alla arbetstagare.

Arbetstagaren ska genast informera arbetsgivaren om en olycka eller en risksituation som har samband med vassa instrument. Arbetsgivaren ska utreda orsakerna till och omständigheterna kring olyckan eller risksituationen, anteckna vad som hänt och vidta de åtgärder som krävs för att motsvarande risksituationer eller olyckor ska kunna förebyggas.

Bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att se till att en skadad arbetstagare ges första hjälpen och att han eller hon hänvisas till behövlig vård finns i 46 § i arbetarskyddslagen. Vid planeringen och ordnandet av beredskap för första hjälpen ska postexpositionsprofylax, medicinska provtagningar och hälsokontroller beaktas. Beslut om postexpositionsprofylax, medicinska provtagningar och hälsokontroller fattas av en legitimerad läkare på medicinska grunder enligt vad som föreskrivs särskilt.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2013.

Rådets direktiv 2010/32/EU (32010L0032 ); EUT L 134, 1.6.2010, s. 66

  Helsingfors den 25 april 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Antti Janas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.