283/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2013

Lag om ändring av 21 kap. 1 § i sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjölagen (674/1994) 21 kap. 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 234/1996 och 1754/2009, som följer:

21 kap.

Laga domstol och rättegång i sjörättsmål

1 §
Sjörättsdomstolarna

Behöriga underrätter (sjörättsdomstolar) i de mål och ärenden som ska avgöras enligt denna lag är följande domstolar fördelade på hovrätternas domkretsar:

Åbo hovrätts domkrets: Ålands och Egentliga Finlands tingsrätter,

Vasa hovrätts domkrets: Österbottens tingsrätt,

Östra Finlands hovrätts domkrets: Södra Savolax tingsrätt,

Helsingfors hovrätts domkrets: Helsingfors tingsrätt,

Rovaniemi hovrätts domkrets: Uleåborgs tingsrätt.

Vid behandlingen av sjöförklaringar och i 4 kap. avsedd kvarstad på fartyg samt i ärenden som avses i 18 kap. 21 och 22 § är domstolen domför med sjörättsdomstolens ordförande ensam.

Vid behandlingen av mål och ärenden som avses i 1 och 2 mom. ska två i sjöfartsväsendet kunniga och erfarna samt ojäviga personer vara närvarande och biträda domstolen som sakkunniga. Sakkunniga behöver dock inte vara närvarande, om ordföranden i sjörättsdomstolen med hänsyn till sakens ringa betydelse eller dess beskaffenhet så beslutar.

Sjörättsdomstolen utser sjöfartssakkunniga och fyra suppleanter för dem för två år i sänder. Ingen får utan laga förfall avböja uppdraget.


Denna lag träder i kraft 1 april 2014.

Oberoende av bestämmelserna i 21 kap. 1 § handlägger Kymmenedalens tingsrätt i denna lag avsedda mål och ärenden som är anhängiga där när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 153/2012
LaUB 2/2013
RSv 28/2013

  Helsingfors den 19 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.