281/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2013

Lag om ändring av hovrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hovrättslagen (56/1994) 1 § och

fogas till lagen en ny 4 §, i stället för den 4 § som upphävts genom lag 209/2000, som följer:

1 §
Hovrätterna

Allmänna överrätter är Åbo, Vasa, Östra Finlands, Helsingfors och Rovaniemi hovrätter.

Östra Finlands hovrätt har sitt säte i Kuopio. Dessutom har den permanent sammanträdesplats i Kouvola.

Hovrätternas domkretsar bestäms genom förordning av statsrådet.

4 §
Hovrättens kanslichef

Vid hovrätten kan det finnas en kanslichef som ska sköta hovrättens förvaltning. Behörighetsvillkor för tjänsten som kanslichef är lämplig högre högskoleexamen. Kanslichefen utnämns av hovrättens president.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

Vid ikraftträdandet av denna lag överförs de mål och ärenden som är anhängiga vid Kouvola hovrätt till Östra Finlands hovrätt för handläggning.

Republikens president utnämner i den ordning som avses i lagen om utnämning av domare (205/2000) och utan att tjänsterna förklaras lediga den som innehar ordinarie tjänst som president vid Kouvola hovrätt och dem som innehar ordinarie tjänst som hovrättslagman och hovrättsråd vid Kouvola hovrätt till motsvarande tjänster vid Östra Finlands hovrätt, som bildas genom denna lag. Det utlåtande som avses i 9 § 1 mom. i lagen om utnämning av domare ges av högsta domstolen. I fråga om övriga förflyttningar av domare bestäms i enlighet med 47 § i statstjänstemannalagen (750/1994). Bestämmelser om ställningen för andra anställda än de som avses ovan finns i 5 a § i statstjänstemannalagen. De anställda ska höras innan tjänsterna förflyttas.

Vid Östra Finlands hovrätt får det temporärt finnas två kanslichefstjänster. Om där finns två kanslichefstjänster, ska endast den ena av dem omfatta skötseln av uppgiften som hovrättens kanslichef. Hovrättens president förordnar vem av tjänsteinnehavarna som ska sköta uppgiften som kanslichef för hovrätten. Vad som i lag eller förordning föreskrivs om hovrättens kanslichef gäller den kanslichef som sköter uppgiften i fråga.

Vad som någon annanstans föreskrivs om Kouvola hovrätt gäller efter det att denna lag har trätt i kraft Östra Finlands hovrätt.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 153/2012
LaUB 2/2013
RSv 28/2013

  Helsingfors den 19 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.